De Centrale Raad heeft in de uitspraak van 26 april en 1 juni 2017 uitdrukkelijk aangegeven dat Defensie in de besluiten in gebreke was gebleven. Defensie had namelijk niet concreet aangegeven wat de financiële consequenties waren op het moment dat de militair/burger 65 jaar zou zijn.

Daarom heeft Defensie toegezegd dat iedere militair/burger die erom zou vragen in het bezit zou worden gesteld van een inkomensoverzicht. Je hoefde slechts een mailtje te sturen naar aowgat@mindef.nl

Echter die toezegging wordt niet ingelost want sinds enkele weken worden alle verzoeken voor een inkomensoverzicht categorisch afgewezen.

De Hoofddirecteur Personeel schout-bij-nacht Peter Reesink bericht dan per mail het volgende :

Allereerst onze excuses dat u niet eerder een reactie heeft ontvangen op uw verzoek voor een inkomensoverzicht.

Ik begrijp uw wens om een overzicht te ontvangen van de inkomsten gedurende de periode van het AOW-gat. Vanwege de hoeveelheid werk die verbonden is aan de uitvoering van de AOW-gatcompensatie is het echter niet mogelijk om alle circa 17.000 oud-medewerkers die aanspraak hebben op de AOW-gatcompensatie nu al een inkomensoverzicht te verstrekken. Op dit moment wordt gewerkt aan een rekentool op internet (www.defensie.nl/aow-gat) waarmee inzicht kan worden gegeven in de financiële gevolgen van de compensatie. De rekentool zal zodanig van opzet zijn dat u aan de hand van de beschikbare ABP-pensioengegevens (via Uniform Pensioen Overzichten) zelf een overzicht kunt genereren. De tool zal voor oud-burgermedewerkers ook inzicht geven in het effect van het al dan niet vervroegen van het ABP-pensioen. We hopen u op korte termijn te kunnen berichten wanneer de rekentool beschikbaar komt.

De rekentool laat toch nog even op zich wachten, want naast de zogenaamde gebruikerstoets moet Defensie ook wel zeker weten dat de cijfers exact kloppen. Daarnaast levert de installatie van zo’n tool op een defensienetwerk wat hoofdbrekens op voor hen die beveiliging van netwerken op hun voorhoofd hebben staan.

Hoe ziet zo’n inkomensoverzicht eruit?

Onderstaand een fictief voorbeeld.

[table id=6 /]

De kolom AOW-gat compensatie gaat over de periode dat de defensiemedewerker 65 jaar is geworden. Het pensioen wordt berekend evt naar voren gehaald (bij burgerpersoneel).

Gedurende de leeftijd van 65 jaar tot de AOW-leeftijd worden er drie aanvullende maatregelen vergoed t.w.

  • Tegemoetkoming AOW-uitkering
  • Pensioencompensatie voor het naar voren halen van het pensioen (alleen voor burgers)
  • Aanvullende 90% maatregel

De rechterkolom ‘gerechtvaardigde aanspraak’ is de berekening van het ABP van het pensioen dat u zou hebben gehad indien de AOW-leeftijd 65 jaar was gebleven. Dat pensioen wordt vermeerderd met het reguliere AOW-bedrag. Op basis van beide bruto bedragen wordt de belastingen ingehouden.  U ziet dat de loonheffing en bijdrage zorgverzekeringswet vanaf de AOW-leeftijd in dit voorbeeld bijna zo’n 700 euro lager is.

Op basis van net netto bedrag van de gerechtvaardigde aanspraak t.w. € 1867,18 wordt berekend wat u minimaal aan netto-inkomen moet ontvangen t.w. 90% van € 1867,18 is € 1680,47. Kortom de defensiemedewerker in dit voorbeeld moet netto als AOW-gat compensatie minimaal een netto inkomen hebben van € 1680,47. Als het ouderdomspensioen vaststaat, de tegemoetkoming AOW-uitkering bekend is en de pensioencompensatie is berekend dan komt daar een bepaald bruto bedrag en daarmee ook een bepaald netto bedrag naar voren.

Indien dat netto inkomen dan lager is dan € 1680,47 dan wordt aan de zogenaamde ‘aanvullende 90% maatregel’ zolang gesleuteld dat het bedrag van € 1680,47 wordt bereikt. In dit voorbeeld wordt per maand een bruto bedrag van € 170,58 bijgeplust om het vereiste netto inkomen van € 1680,47 te bereiken.