Reeds enige jaren zijn de sociale partners druk bezig om te komen tot een zogenaamd pensioenakkoord. Het huidige pensioenstelsel is toe aan ingrijpende wijziging.

De FNV houdt evenwel nog steeds vast aan de bevriezing van de AOW leeftijd op 66 jaar. Ook wil de FNV dat het nieuwe pensioenakkoord een breed draagvlak heeft bij de Tweede Kamer zodat het ondanks mogelijk nieuwe kabinetten toekomstbestendig is. Die twee voorwaarden van de FNV zijn op dit moment zo keihard dat dit de voortgang van de onderhandelingen ernstig vertraagd.

De regering wil op dit moment niet aan de eerste eis (‘AOW bij 66 jaar’) van de FNV tegemoet komen maar.

Toch voelt de Regering ook dat er zo snel mogelijk een nieuw pensioenakkoord moet worden getekend. Zij is getuige de media druk doende om te bezien waar de partijen tot elkaar kunnen komen. Zo zijn er tekenen dat het kabinet de zogenaamde boete op vervroegd pensioen wil aanpassen. Maar aanpassen is nog geen afschaffing zoals de bonden graag willen.

As maandag 12 november wordt er weer indringend onderhandeld over het nieuwe pensioensysteem waarbij los van AOW-leeftijd twee elementen onderwerp van overleg worden t.w.

  • Het loslaten van de koppeling van het pensioen met het eerder verdiende salaris. Pensioen wordt dan meer gekoppeld aan de resultaten van de positieve of negatieve groei van het fonds.
  • Het individualiseren van het pensioen waarbij ieder zijn eigen pensioen financiert. De collectieve pot zoals die nu functioneert verdwijnt daarmee. Dit betekent wel dat er een financiële steunoperatie voor de groep 45-plussers moet plaatsvinden. Deze groep ontvangt immers in het nieuwe systeem geen steun meer van de jongere generatie terwijl deze groep wel hogere pensioenaanspraken heeft.

Ondanks dat zowel de Regering als ook de FNV in hun standpunt volharden zullen er zeker deze week stappen worden gezet.

De lage waterstand maakt dat er nog veel water door de Rijn moet gaan alvorens een definitief akkoord wordt getekend.