Nieuwsbrief 26 november 2016

 

Enige tijd geleden dat de laatste nieuwsbrief is verzonden. Er viel ook zeer weinig te melden. Nu de datum 1 januari 2017 nadert zal er de komende periode naar verwachting meer informatie beschikbaar komen.

 

Onderstaand treft u informatie over het voorstel van Defensie voor hen die in de overgangsregeling vallen en binnenkort met FLO (dachten te) gaan. Kortom wanneer verlaat u in 2017 het Ministerie van Defensie?

Plein 4: het ministerie van Defensie
Wanneer verlaat u Defensie in 2017??

 

Huidige UKW regeling

Anno 2016 is de reguliere ontslagleeftijd voor militairen 60 jaar. Een beperkte groep van militairen vallen in de zogenaamde overgangsregeling.

In artikel 39a van het Algemeen Militair Ambtenarenreglement staat precies omschreven wanneer voor de afzonderlijke groepen van militairen de ontslagdatum is.

 • Voor de militair van de zeemacht zonder rang, of die een rang bekleedt lager dan luitenant ter zee der derde klasse loopt de ontslagleeftijd uiteindelijk op naar 55 jaar. Voor een overzicht (klik hier)
 • Voor de militair van de zeemacht, die de rang bekleedt van luitenant ter zee der derde klasse, luitenant ter zee der tweede klasse of luitenant ter zee der tweede klasse oudste categorie, loopt de ontslagleeftijd uiteindelijk op naar 57 jaar Voor een overzicht (klik hier)
 • Voor de militair van de zeemacht die de rang bekleedt van luitenant ter zee der eerste klasse, of een hogere rang, loopt de ontslagleeftijd uiteindelijk op naar 59 jaar en 6 maanden. Voor een overzicht klik hier
 • Voor de overige militairen loopt de ontslagleeftijd uiteindelijk op naar 59 jaar en 6 maanden. Voor een overzicht klik hier

Eerste deelakkoord

In verband met de geleidelijke ophoging van de AOW leeftijd alsmede het zogenaamde AOW-gat heeft Defensie in 2015 besloten om een nieuw diensteindestelsel te ontwikkelen.

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en de vakbonden hebben in april 2015 als onderdeel daarvan het eerste deelakkoord over arbeidsvoorwaarden ondertekend. Op 3 maart 2015 was al een voorlopig onderhandelingsresultaat bereikt. Daarna hebben de bonden het akkoord voorgelegd aan hun eigen leden. Het deelakkoord (klik hier) is daarna door 3 van de 4 Centrales voor Overheidspersoneel ondertekend t.w..

 • De KVMO, NOV en ODB hebben namens de CMHF ondertekend
 • De ACOM en CNV Overheid hebben namens de CCOP ondertekend
 • De VBM heeft namens het Ambtenarencentrum ondertekend.
 • FNV Overheid, de Marechausseevereniging en de AFMP die lid zijn van de ACOP hebben na raadpleging van de achterban besloten om niet te tekenen.

 

20150416-fotoarbeidsvoorwaarden-jpg
Ondertekening van het eerste deelakkoord. Bron: ministerie van Defensie

 

In het Eerste deelakkoord staat dat er per 1 januari 2017 een nieuw diensteinderegeling (nDER) komt.

Daarbij is een onderscheid tussen militairen die niet en militairen die wel onder de overgangsregeling vallen.

Niet onder de overgangsregeling

Voor militairen geldt vanaf 1 januari 2017 een maximale UKW van 5 jaar, zodat in grote lijnen tussen de ontslagdatum en de AOW-leeftijd maximaal 5 jaar zit. Dat betekent dat een militair die op 1 januari 1970 is geboren er rekening mee moet houden dat de AOW-leeftijd 69 jaar en 3 maanden is. Daarmee wordt de FLO-datum 64 jaar en 3 maanden.

Wel onder de overgangsregeling

Voor de categorie 2 en categorie 3 militairen (‘vallend onder het overgangsbeleid en nog niet met UKW‘) gaf het eerste deelakkoord enkele aanwijzingen:

 • Partijen komen overeen dat in ieder geval de rechten van militairen die nu in het overgangsregime zitten zullen worden gerespecteerd.
 • Deze groep gaat in principe ook over naar de nieuwe diensteinderegeling.
 • Deze groep heeft echter het recht om, op eigen verzoek, onder de huidige diensteinderegeling te blijven vallen.

Probleem is het woord ‘op eigen verzoek‘ omdat dat kan (hoeft niet per se) inhouden dat de nieuwe voorwaarden in het kader van de overgangsregeling ongunstiger zijn. Als de militair zelf verzoekt om de huidige diensteinderegeling te volgen dan is dat zijn/haar keuze maar zijn de mogelijkheden om het juridisch aan te vechten zeer beperkt tot onmogelijk.

Voorstel Defensie voor militairen die in 2017 met FLO gaan.

 

Op 24 november 2016 heeft Defensie een brief aan de bonden gestuurd (klik hier).

Op de websites van de meeste bonden wordt aandacht besteed aan de brief. Op basis van het bericht op de websites (AFMP en VBM) valt mij op dat de bonden enkel en alleen de mededeling doen en geen advies geven. De bonden weten immers meer dan dat ze nu prijsgeven.

Op de website van de bonden staat

Op dringend verzoek van de Centrales van Overheidspersoneel (lees: de bonden van defensiepersoneel) heeft de minister van Defensie op 24 november jl. een voorstel ingediend om het tijdelijk langer doorwerken vanaf 1 januari 2017 mogelijk te maken.

 • Waarom is de brief opgesteld op ‘dringend verzoek van de bonden”? Is het enkel alleen om militairen de mogelijkheid te geven langer  door te werken?  Of worden de voorwaarden voor militairen in de overgangsregeling ongunstiger? Of is het simpelweg dat militairen de mogelijkheid wordt gegeven voor een afgewogen oordeel.

 

Wat behelst het voorstel van Defensie aan de bonden?

Op 1 januari 2017 had Defensie gepland om met een nieuw diensteindestelsel te komen, maar die datum wordt niet gehaald. Bonden en Defensie zijn nog niet op één lijn ten aanzien van meerdere dossiers waaronder de nieuwe diensteinderegeling. Wanneer de handtekeningen worden gezet is zelfs bij benadering niet te zeggen omdat ook de oplossing van het AOW-gat nog niet in zicht is.

Militairen die onder de overgangsregeling vallen (artikel 39a AMAR) volgen conform het eerste deelakkoord het nieuwe diensteindestelsel t.w. maximaal 5 jaar UKW. Zij hebben evenwel het recht om vrijwillig te kiezen voor de ‘oude’ regeling. In het eerste deelakkoord staat: Deze groep heeft echter het recht om, op eigen verzoek, onder de huidige diensteinderegeling te blijven vallen.

Probleem is evenwel dat deze groep van militairen op dit moment niet kan kiezen: ze kennen de inhoud van de nieuwe diensteinderegeling niet en ze weten niet welke rechten ze behouden als ze volgens de huidige diensteinderegeling de dienst verlaten.

Om die reden wordt aan die militairen per direct de mogelijkheid geboden om de FLO datum tot nader order uit te stellen (tot een maximum van 2 jaar) om de inhoud van het nieuwe diensteindestelsel af te wachten. Zodra bekend is wat het nieuwe diensteindestelsel behelst kan dan een afgewogen besluit worden genomen en de keuze voor één van beide regelingen worden genomen.

feiten en onduidelijkheden bij het nieuwe diensteindestelsel

Bij het nieuwe diensteinderegeling staat vast dat de UKW-periode maximaal 5 jaar is.

Onduidelijk is welke regelknoppen worden gehanteerd om die periode te verlengen of te verkorten. In het eerste deelakkoord staat namelijk: De criteria waardoor dit recht, op individuele gronden, op een eerder dan wel later moment kan ingaan worden nader ingevuld;. Op zichzelf genomen is verkorting en verlenging niet nieuw. Zo kan nu al onder voorwaarden en op basis van het huidige artikel 39c lid 1 van het AMAR de FLO datum eerder ingaan doch niet lager dan 58 jaar.

Ook verlenging komt nu al voor. In het huidige artikel 39 b AMAR staat namelijk:

In afwijking van artikel 39, tweede lid, onderdeel a, wordt, onverminderd artikel 39a, ontslag verleend wegens het bereiken van een individueel te bepalen leeftijd gelegen tussen de leeftijd van zestig en vijfenzestig jaar:

 1. aan militairen met de rang van kapitein ter zee / kolonel of een hogere rang;

 2. met hun instemming, aan militairen met de rang van kapitein-luitenant ter zee / luitenant-kolonel die een academische opleiding hebben afgerond en als zodanig werkzaam zijn in het veld van hun academische deskundigheid.

feiten en onduidelijkheden bij de ‘nieuwe’ overgangsregeling

In artikel 39a staat exact beschreven welke militairen onder de overgangsregeling vallen en bij welke leeftijd de ontslagdatum is. Voor hen die op 31 december 2016 met FLO gaan geldt een UKW-periode tot aan 65 jaar waarbij nu nog juridische procedures gaande zijn op welke wijze het AOW-gat financieel wordt gedicht.

Onzeker is waarom de bonden zonder enige nadere toelichting bewust op de uitgifte van deze brief hebben aangestuurd (‘‘dringend verzoek van de bonden”). De militair gaat voorlopig niet met FLO maar verricht ‘passende werkzaamheden’. 

 

Gaat u in 2017 regulier met FLO of wacht u even?

year-2017

 

U bent een artikel 39a militair (overgangsregeling). De volgende vragen kunnen gesteld worden voordat u een keuze maakt zijn:

 • wat zijn de plussen en minnen (zowel privé als ‘dienstlich‘) om nu al met FLO te gaan in plaats van te wachten op de nieuwe diensteinderegeling?
 • gaat er vanaf 1 januari 2017 een versobering van de UKW-regeling voor hen die in de overgangsregeling zitten plaatsvinden?
 • Indien ja gaat die versobering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 plaatsvinden?
 • indien nee, welke voordelen (behalve langer werken) biedt de nieuwe diensteinderegeling?
 • geldt de voorlopige voorziening AOW-gat ook nog voor militairen die in 2017 de militaire dienst verlaten?
 • als ik  tijdelijk wil blijven en straks voor de nieuwe diensteinderegeling kies dan is mijn functie al aan iemand anders gegeven. Moet ik dan opnieuw solliciteren?
 • wanneer wordt verwacht dat de nieuwe diensteinderegeling wordt geëffectueerd?
 • in overleg met de militair worden passende werkzaamheden opgedragen maar wat is ‘passend’?
 • mag de militair naast zijn ‘passende”  werkzaamheden nevenwerkzaamheden verrichten?
 • etc etc

Kortom ik ben benieuwd naar uw vragen. Mail uw vragen naar nieuwsbrief@www.skipspringer.nl en ik zal de vragen bundelen en in de komende nieuwsbrief daar aandacht aan besteden. Ook de afwegingen om te kiezen voor de reguliere FLO datum of toch te wachten totdat meer bekend is zijn zeer interessant om anoniem aan een breder publiek kenbaar te maken.

U kunt uw vraag tegelijkertijd ook aan uw eigen vakbond stellen. Zij hebben om goede redenen aangedrongen op de brief van 24 november 2016:

 

hamer rechter small

Juridisch advies en bijstand

Er zijn zeer veel rechtspositionele zaken waarin u en Defensie tegenover elkaar kunnen staan zoals  bijvoorbeeld functietoewijzing, functiewaardering en/of -indeling, repatriëring, ontheffing opleiding, afwijzing opleiding, dienstongeval, toelagen en (reis)kostenvergoeding, schorsing en/of ontslag, intrekken VGB, letselschade en…..de datum FLO.

Skip Springer Advies ondersteunt tegen een zeer scherp tarief defensiepersoneel (militairen en burgers) bij deze juridische procedures tegen Defensie.

Kent u een collega die juridische hulp of ondersteuning nodig heeft dan kan Skip Springer Advies een goed en betaalbaar alternatief zijn. Een eerste gesprek verplicht hem/haar tot niets.

 

Deel met anderen/nieuwsbrief

Mogelijk kent u anderen die in 2017 met FLO te gaan en nog niet op de hoogte zijn van deze regeling. Het wordt gewaardeerd indien u hen op de hoogte stelt van deze informatie door de pagina te ‘liken’  of te mailen.

 

Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Klik hier voor de aanmelding van de nieuwsbrief .