Onderstaand enkele recente uitspraken die zijn ontleend aan de website rechtspraak.nl

 

Defensie

Drie recente uitspraken over de Verklaring Geen Bezwaar (VGB) Meer

Aan appellant is nimmer een militair invaliditeitspensioen als bedoeld in artikel 7 van het Besluit toegekend. Meer

Ontslag. Militair. Plichtsverzuim bestaande uit hennepbezit en het vervaardigen van kinderporno. Niet gebleken dat het plichtsverzuim niet aan betrokkene is toe te rekenen. Het enkel vervaardigen en in bezit hebben van kinderpornografie is reeds voldoende. Meer

Eigen huishouding voeren in de zin van artikel 1 van het Verplaatsingskostenbesluit Defensie. Motiveringsgebrek. Meer

Geen sprake van verjaring. In ogenschouw genomen wat de erven hebben aangevoerd, gaat de Raad ervan uit dat betrokkene eerst door kennisneming van de inhoud van de … brief van de Staatssecretaris van Defensie van 30 maart 2006 bekend is geworden met de omstandigheid dat de schade (mede) is veroorzaakt door een tekortschietend of foutief handelen van appellant (de Minister van Defensie). Meer

Weigering reiskostenvergoeding. Ploegendienst en reservedienst. Geen deugdelijke motivering. De minister heeft verklaard dat in het bestreden besluit ten onrechte is vermeld dat appellant in aanmerking komt voor een vergoeding. Meer

Herplaatsingskandidaat. De vermelding in het SBK 2004 dat tijdens het externe herplaatsingsonderzoek “de inspanningen vervolgens uitsluitend worden gericht op herplaatsing buiten Defensie” brengt niet mee dat het de herplaatsingskandidaat niet is toegestaan als interne kandidaat te solliciteren naar passende functies bij Defensie.  De Raad meent dat hij als herplaatsingskandidaat ook mag blijven solliciteren naar functies bij Defensie. Defensieambtenaren die niet met ontslag worden bedreigd ontvangen die mogelijkheid wel dus waarom een herplaatsingskandidaat niet. Doordat Defensie die belemmering heeft opgeworpen is het externe herplaatsingsonderzoek niet zorgvuldig verlopen. Meer

 

Dossier AOW-gat/-hiaat

Lees het uitgebreide artikel over het AOW-gat/-hiaat met de standpunten van Defensie en de reactie die daarop bij verschillende rechtszaken naar voren is gekomen.

 

Dossier UKW-gat

Lees het uitgebreide artikel over het UKW-gat met de mogelijke gevolgen van de nieuwe diensteinderegeling voor specifieke groepen van militairen.