Deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan de Centrale Raad van Beroep die op 18 juli as om 10.00 uur uitspraak zal doen.

Indien de Centrale Raad van Beroep Defensie in het ongelijk stelt heeft deze uitspraak niet alleen invloed op de groep die Defensie al heeft verlaten (pre-pensioen/UKW) maar ook op de groep militairen die nog in actieve dienst zijn.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn abonneer u dan op de nieuwsbrief klik hier

Uitspraak op 18 juli 2016

Na een paar keer uitgesteld te zijn doet de Centrale Raad van Beroep (CRvB) (uit)eindelijk op 18 juli 2016 om 10.00 uur uitspraak in een zaak die door meerdere ex-medewerk(st)ers (burger én militair) van Defensie tegen hun voormalige werkgever zijn aangespannen.

De zaak die door de CRvB wordt behandeld is in eerste instantie van belang voor burgers en militairen die wegens overtolligheid op basis van het SBK 2004 of SBK 2012 zijn ontslagen. Zij ontvangen na hun ontslag een ww-uitkering vermeerderd met een bovenwettelijke uitkering maar deze uitkering zou eindigen op het moment dat zij 65 jaar worden.
Weliswaar komt deze groep ook in aanmerking voor de voorlopige regeling die Defensie met de bonden heeft afgesproken maar verschillende rechtbanken vonden deze compensatieregeling ontoereikend.

 

Wat betekent de uitspraak?

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is daarom van belang omdat deze uitspraak het eindstation is met andere woorden: tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Dat betekent los van de uitspraak dat zowel Defensie als de voormalige defensiemedewerk(st)ers het met deze uitspraak moeten doen.

 

Wat als Defensie wint?

Alles is mogelijk.

Als Defensie de rechtszaak wint dan zou dat compleet indruisen tegen alle uitspraken die lagere rechters in vergelijkbare zaken hebben gedaan. Vergeet niet ……..tussen gelijk hebben en gelijk krijgen ligt een groot gat. Dus de optie dat Defensie wint is getuige de andere uitspraken laag maar altijd 50%.

Feitelijk betekent het dat Defensie dan achterover kan leunen. In de richting van de bonden, de betrokken ex-medewerk(st)ers en de Tweede Kamer kan Defensie verwijzen naar de uitspraak van de Centrale Raad en niets doen.

Zelfs de voorlopige compensatieregeling tussen 65 jaar en de AOW-leeftijd kan dan afhankelijk van de uitspraak én vooral de overwegingen van de Centrale Raad weer ter discussie staan.

Tenslotte betekent het ook dat zij die in eerste instantie hun proces tegen Defensie gewonnen hebben dan ineens geen juridische kosten en griffierecht meer vergoed krijgen.

 

Wat als Defensie verliest?

De uitspraken van bijna alle rechtbanken hebben in het voordeel van de ex-defensiemedewerk(st)er geoordeeld dus het mag al gek zijn als de CRvB met een ander konijn uit de hoed komt, maar…….in het recht is alles mogelijk.

Goed stel dat op 18 juli as Defensie verliest dan is er toch sprake van een periode van onzekerheid want het is niet alleen de uitspraak maar ook de overwegingen van de Raad die van belang zijn.

Maar er gaat dan veel gebeuren en hopelijk wordt eea dan ook snel geregeld.

Probleem is dat Defensie in het verleden niet altijd zich als een sportieve verliezer heeft laten zien.

Laten we de verschillende groepen langslopen

 

ex-defensiemedewerk(st)ers
De ex-defensiemedewerk(st)ers die al in hoger beroep waren hebben hun zaak gewonnen. Ze krijgen hun betaalde juridische kosten (tot een vastgesteld maximum) en hun betaalde griffiegeld (variërend van 45 euro tot 168 euro) terug. Is er niet door henzelf betaald voor de juridische kosten en/of het griffiegeld dan ontvangt de vakbond of de rechtsbijstandverzekeraar deze betaling.

Zij die hun zaak nog bij de rechtbank hebben lopen kunnen de uitspraak van de CRvB naar de rechtbank sturen en de rechtbank verzoeken om met de uitspraak rekening te houden. Ook voor deze groep geldt dat zij de door hen betaalde kosten (tot een maximum) vergoed krijgen door Defensie.

 

Militaire vakbonden
De vakbonden zullen direct aan Defensie vragen wat Defensie met de uitspraak doet.

Uiteindelijk zal Defensie op basis van de uitspraak maar ook op basis van de overwegingen met een plan moeten komen en dat aan de bonden voorleggen. Daar het in eerste instantie om arbeidsvoorwaardengeld gaat zal Defensie binnen de huidige begroting dit jaar geld moeten vrijmaken. Dat hoeft natuurlijk niet voor de totale groep maar wel voor de groep die al 65 jaar zijn of dat binnenkort gaan worden.

Het betekent wel dat voor de komende jaren er een extra aanslag op het arbeidsvoorwaardengeld voor deze groep zal worden gedaan.

Politiek
De politieke partijen hebben zich ook hard gemaakt dat de uitkering analoog aan de rest van de rijksoverheid moet aansluiten op de AOW-leeftijd. Ik ga ervan uit dat de politiek in de richting van Defensie én het ministerie van Financiën om een reactie zal vragen.

Voorts zal direct na het zomerreces het eerder uitgesteld debat met de minister van Defensie en de staatssecretaris van Financiën worden gehouden. Dan zullen beide ministeries moeten aangeven op welke wijze eea wordt ingevuld. 

Harde toezeggingen kunnen niet worden gedaan omdat alles moet worden voorgelegd aan de bonden, maar beide ministeries kunnen wel aangeven waar de piketpalen zijn.
Uiteindelijk is alles ook sterk afhankelijk hoe hard het oordeel is van de Centrale Raad.

 

UKW-militairen
Ook voor deze groep is de uitspraak van de CRvB zeer belangrijk. Immers de overwegingen en de uitspraak zullen op veel punten raakvlakken hebben met de financiële positie die militairen die met FLO zijn gegaan hebben. Ook zij willen dat hun uitkering aansluit op de AOW-leeftijd.

Op 25 augustus as staat ’s middags een proefproces bij de rechtbank in Den Haag gepland. Op dat moment zullen de VBM, de AFMP en de GOV/MHB de UKW-belangen van 673 oud-militairen behartigen.
Vanzelfsprekend zal een positieve uitspraak van de CRvB deze bonden de wind in de zeilen geven, waarna mogelijk ook voor deze groep dan vanuit de rechtbank snel duidelijkheid komt.

Indien Defensie de zaak bij de rechtbank verliest is het altijd mogelijk dat Defensie een hoger beroep instelt. Ik ga ervan uit dat de bonden en de politiek Defensie aan de overlegtafel willen en niet in de rechtszaal.

Deze duidelijkheid van de rechtbank moet dan nog wel worden vertaald naar aanwijzingen en regelgeving van Defensie. Ook daarbij zullen Defensie, de bonden, de Tweede Kamer en het ministerie van Financiën ieder hun eigen rol vervullen.

Zittend personeel bij Defensie

Vanzelfsprekend zal als Defensie de zaak bij de CRvB verliest dit consequenties hebben voor het SBK 2017 dat voor 1 januari 2017 met de bonden moet zijn afgetimmerd. Ten opzichte van SBK 2012 zal dan een grotere soberheid worden geëtaleerd.  

Ook zal de uitspraak dan van invloed zijn op de onderhandelingen met de bonden als het gaat om het nieuwe diensteindestelsel en dan met name bij de groep die in de overgangsregeling vallen.

Immers standaard wil Defensie maximaal 5 jaar UKW maar met een positieve uitspraak betekent dat voor de groep die in de overgangsregeling vallen dat de UKW beduidend langer wordt. Immers deze groep gaat ergens tussen de 55 en 60 jaar met FLO en ontvangen daarmee tot aan hun AOW-leeftijd de UKW-uitkering. Bij sommige militairen kan dat zo’n 12 tot 14 jaar zijn.

 

Betaalbare juridische ondersteuning

Skip Springer Advies ondersteunt tegen een zeer scherp tarief defensiepersoneel (militairen en burgers) bij juridische procedures tegen Defensie.

Kent u een collega die juridische hulp of ondersteuning nodig heeft dan kan Skip Springer Advies een goed en betaalbaar alternatief zijn. Een eerste gesprek verplicht hem/haar tot niets.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de contactpagina.