Als u te maken krijgt met de politie dan is dat veelal omdat u verdacht wordt van een strafbaar feit. Indien dat gebeurt – en dat weten we uit ervaring – is haast geboden. Wacht niet maar kom snel tot actie en neem contact met ons op, want de eerste 24 uur zijn cruciaal.

In het Wetboek van Strafrecht staan de strafbare feiten beschreven. Zo kan er bij een strafbaar feit sprake zijn van óf een overtreding óf van een misdrijf.

Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals verkeersovertredingen bv te hard rijden, wildplassen, vandalisme, openbare dronkenschap. Voor deze overtredingen hoeft u niet altijd voor de rechter te komen. Misdrijven zijn ernstigere strafbare feiten, zoals de handel in drugs, diefstal of moord. De straffen voor overtredingen zijn en dat is logisch veelal ook lager dan de straffen bij een misdrijf.

Hoe nu verder? U wilt namelijk geen straf krijgen als u onschuldig bent. Ook een zware straf terwijl u feitelijk niets kan worden verweten is nergens voor nodig.

 

[slideshow_deploy id=’1126′]

 

Wees verzekerd van uw recht

Als er sprake is van een strafbaar feit dan zal het Openbaar Ministerie er werk van maken.

Het Openbaar Ministerie heeft diverse opties:

 • de zaak laten rusten (‘seponeren’) omdat er geen enkel bewijs is of het bewijs te flinterdun is
 • aan u een geldboete opleggen (bv bij een verkeersovertreding)
 • aan u een schikkingsvoorstel doen veelal een geldboete. Na betaling wordt de zaak niet meer aan de rechter voorgelegd
 • de zaak aan de rechter voorleggen die een uitspraak doet

 

Als de rechter u een straf oplegt dan heeft dat tot gevolg dat u een strafblad krijgt. Zo’n strafblad wordt voor een lange tijd bewaard. Is het een overtreding dan is dat meestal 5 jaar; bij een misdrijf gelden verschillende bewaartermijnen maar in elk geval 20 jaar of langer.

Een strafblad kan weer van invloed zijn op uw carrière bij uw werkgever of voor uw toekomstige sollicitaties. En daarmee heeft zo’n straf ook invloed op de toekomst van u en – indien aanwezig – uw gezin.

Los van de procedure bij de strafrechter kan uw werkgever zelf ook maatregelen tegen u nemen. Uw werkgever kan menen dat u zich niet als een goed werknemer gedraagt.  Er kan dan een procedure worden opgestart waarbij afhankelijk van het strafbare feit uw werkgever een besluit tot schorsing of zelfs ontslag kan toesturen.

Bijvoorbeelden: een medewerker

 • van een supermarkt die spullen uit de winkel heeft gestolen kan door de strafrechter een boete of een taakstraf krijgen. Ook de eigenaar van de supermarkt kan de persoon ontslaan.
 • waarvan het rijbewijs voor twee jaar wordt ingenomen door de strafrechter. Als de medewerker chauffeur is dan kan mogelijk ook ontslag door de werkgever volgen. Hij kan immers zijn functie niet meer vervullen.

Kortom, het is altijd het beste om snel actie te ondernemen.

Uw belang is onze inzet

In al onze activiteiten staat uw belang voorop.

Het is onze taak

 • U voor te lichten of er sprake is van een misdrijf of overtreding, en welke invloed dit heeft op uw zaak.
 • Eventuele andere bewijsstukken veilig te stellen
 • Samen met u te bezien of er feiten en/of omstandigheden zijn die mogelijk bij de rechter naar voren moeten worden gebracht zodat de rechter bij de strafmaat daar rekening mee kan houden.
 • De zitting bij de rechtbank met u voor te bereiden.

Los van bovenstaande juridische procedures kunnen wij in overleg met u én afhankelijk van de zaak ook andere activiteiten ontplooien t.w

 • bezien of de Officier van Justitie bereid is tot een transactie. Een transactie is een boete. Indien u de boete betaalt zal de officier afzien van een verdere vervolging.
 • in de media (TV, radio, krant) of politiek aandacht vragen voor uw specifieke situatie
 • in contact treden met uw werkgever teneinde te voorkomen dat uw werkgever voorbarige conclusies gaat trekken omdat uw werkgever niet het hele strafdossier kent.

Kortom al onze activiteiten zijn erop gericht om uw zaak maximaal te verdedigen zodat uw recht is verzekerd.

 

[slideshow_deploy id=’1315′]

 

Hét betaalbaar juridisch alternatief

Een strafprocedure kost geld maar door een scherp uurtarief zijn wij in staat om onze diensten gedurende het gehele traject voor u betaalbaar te houden.  Vergeet niet dat de effecten van een opgelegde straf ook grote financiële gevolgen kan hebben voor uw baan alsmede de toekomst van u en eventueel uw gezin.

Ook bij strafbare feiten kunnen wij indien u volledig bent vrijgesproken, kosten terugvragen. Door ons wordt een verzoek ingediend om kosten (bv. reis- en verblijfkosten, kosten rechtsbijstand) vergoed te krijgen.

U bent op geen enkele wijze verplicht een advocaat bij een strafzaak in te schakelen. Voor 80% van de strafzaken heeft u zelfs geen advocaat nodig en kunt u het met uw eigen kracht én onze steun.

Wij zijn daarom een goed alternatief voor een advocatenkantoor. Het enige verschil tussen ons en een advocatenkantoor is dat  een advocaat aanwezig mag zijn tijdens uw verhoor door de politie en het verhoor van de getuigen. Namens u kan een advocaat ook tijdens de zitting het woord voeren.

Bespreek met ons vrijblijvend wat voor u het beste is. Vaak zult u in dat gesprek erachter komen dat wij een goed en beter betaalbaar alternatief zijn. Tegelijkertijd staan wij u ook terzijde als uw werkgever op basis van het vermoeden van strafbare feiten een voor u negatief besluit neemt bv. schorsing of ontslag.

Maar wij handelen altijd in uw belang. Als wij op basis van de stukken tot de conclusie komen dat het beter is dat een advocaat u ondersteunt dan zullen wij u dat zeker adviseren.