In maart 2018 zijn de verkiezingen gehouden waarbij de verschillende politieke partijen hun standpunten aan de kiezers hebben geëtaleerd.

Onderstaand  treft u hun standpunten aan zoals die momenteel op de website van de betreffende politieke partij staan.

50-plus

50PLUS wil

  • een éxtra verhoging van de AOW-uitkering met 2 procent plus verhoging van de ouderenkorting.
  • Een verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar

CDA

Door de verhoging van de AOW-leeftijd werken veel ouderen langer door. Het CDA vindt het goed en belangrijk dat ouderen hun kennis en ervaring kunnen inzetten en overbrengen op jongere collega’s. Tegelijk is het aantal ouderen zonder werk in de afgelopen jaren fors gestegen.

Dit kabinet zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden voor onze ouderen om een leven lang te leren, zodat ouderen productief en gezond kunnen blijven werken tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd. Met de sociale partners worden afspraken gemaakt over een individuele ‘leerrekening’, die in de plaats komt van de fiscale aftrekpost voor scholingskosten.

Christen Unie

De ChristenUnie wil dat de AOW toekomstbestendig is. Zowel gepensioneerden als jongeren moeten hiervan gebruik kunnen maken. Als we niets doen, is de verhouding straks één AOW’er op twee werkenden, terwijl daar nu nog vier werkenden tegenover staan. Dan is er veel meer meer inkomstenbelasting nodig om dezelfde AOW te kunnen blijven uitkeren. We leven gelukkig allemaal langer in goede gezondheid. Dat betekent ook dat we langer kunnen doorwerken.

Tegelijk moeten werknemers wel kunnen rekenen op een toereikende oudedagsvoorziening. Mensen die werken in zware beroepen kunnen niet zó lang door. Daarom willen we dat werkgevers en werknemers in de SER overleggen om hiervoor een oplossing te bedenken. Bijvoorbeeld door vast te stellen welke beroepen precies zwaar werk zijn en daarvoor een regeling te bedenken. Andere politieke partijen stellen dat een flexibilisering van de AOW-leeftijd een oplossing is. Als je kijkt naar de uitwerking hiervan, blijkt dat vooral hoger opgeleiden hier gebruik van zullen maken en niet degene in zware beroepen.

Denk

DENK vindt het onrechtvaardig dat ouderen onder strenge voorwaarden vallen wat betreft hun inkomen en maar weinig jaren hebben om van hun oude dag te genieten. Daarnaast maakt DENK zich sterk tegen sociaal isolement onder ouderen. DENK is daarom vóór het terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67.

 

D66

D66 vindt een vaste AOW-leeftijd niet meer passen bij deze tijd. Wij willen dat iedereen kan gaan kiezen voor een flexibele AOW. Dat is het recht om later met de AOW te starten, of om de ingangsdatum AOW eerder te laten samenvallen met het ingaan van het aanvullend vroeg- of deeltijdpensioen. De hoogte van de uitkering verandert mee. Daarbij stellen wij twee voorwaarden. Ten eerste moet de gekozen ingangsdatum van de AOW levenslang het totale pensioeninkomen doen uitkomen boven de bijstandsnorm. Ten tweede willen wij de flexibele AOW zo vormgeven dat van de invoering hiervan geen structureel budgettair effect uitgaat. We streven ernaar dit per 2022 mogelijk te maken.

Forum voor Democratie

Wij willen:

  • Pensioenen onder nationaal toezicht; in geen enkel geval onder EU-jurisdictie.
  • Flexibele arbeidsmogelijkheden voor wie dat wil wanneer de AOW-leeftijd is ingegaan.
  • AOW-leeftijd vaststellen op 66 jaar.
  • Substantiële koopkrachtverbetering voor AOW-ers via belastingvrije voet van € 20.000,- en versimpelde en verlaagde belastingen (zie ook: Belastingen).

 

GroenLinks

De hoogte van de AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting. GroenLinks wil dat dit op een eerlijke manier gebeurt.

Vroeg pensioen

Zo moeten mensen die al op jonge leeftijd zijn begonnen met werken, vaak in fysiek zware beroepen, wel de mogelijkheid krijgen om vervroegd met pensioen te gaan. Zij hebben hun steentje ruimschoots bijgedragen en verdienen het om eerder met pensioen te gaan. Er moet bovendien een eerlijke overgangsregeling zijn voor mensen die al met vervroegd pensioen zijn gegaan voordat zij wisten dat de pensioenleeftijd zou veranderen.

Eerlijke verdeling

Het is eerlijk dat ouderen die een goed aanvullend pensioen hebben gaan meebetalen aan de AOW via de belasting. Verder verhogen we de AOW naar op termijn 15% meer dan op dit moment. Tegelijk verhogen we de AOW fors voor ouderen met een klein of helemaal geen pensioen.

 

PvdA

Om de AOW ook in de toekomst veilig te stellen, hebben we aan iedereen een bijdrage gevraagd in de vorm van langer doorwerken. Door langer door te werken en de AOW iets later in te laten gaan, houden we ook in de toekomst voldoende handen aan het bed en docenten voor de klas.

Bij de verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar hebben we steeds gezegd dat niet iedereen kan of wil stoppen op dezelfde leeftijd. Om mensen met een zwaar beroep of zij die vijftig jaar hadden gewerkt te ontzien lanceren we in ons verkiezingsprogramma een AOW waardoor mensen die dat nodig hebben eerder kunnen stoppen met werken.

AOW op maat

Met deze AOW op maat krijgt iedereen de keuze vanaf je 65e te stoppen met werken tegen een redelijke korting. Uitgangspunt is dat niemand door het minimum van de AOW-uitkering laten vallen.

Mensen die langer doorwerken dan hun AOW-leeftijd bouwen een hogere AOW op. Tot slot willen we dat de AOW uitkering ieder jaar met de lonen meestijgt.

Partij voor de Dieren

Een samenleving met veel werkzoekende ouderen kan niet doorgaan met het verhogen van de AOW-leeftijd. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat er een flexibele AOW-leeftijd moet komen, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren.

Wie 40 jaar gewerkt heeft, krijgt vanaf 65 jaar AOW. Wie een uitkering heeft op 65-jarige leeftijd, krijgt vanaf dan AOW. Het moet mogelijk worden te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een in evenredigheid aangepaste AOW-uitkering.  Daarnaast moet, gelet op de werkloosheidscijfers en het gebrek aan vacatures voor 60-plussers, de sollicitatieplicht voor deze leeftijdscategorie afgeschaft worden.

 

PVV

De PVV wil de AOW-leeftijd op 65 jaar houden.

SGP

In het pensioenakkoord is afgesproken dat een goede oplossing gevonden moet worden voor mensen met een zwaar beroep die te maken krijgen met een verhoging van de AOW-leeftijd. Het is belangrijk dat die belofte alsnog nagekomen wordt.

 

SP

Waar bij andere partijen de AOW-leeftijd doorstijgt tot ver boven de 70 jaar, zetten wij hem vast op 65. Mensen die jarenlang zwaar werk hebben gehad kunnen daardoor opgelucht adem halen. Een fijne oude dag en een goed pensioen is haalbaar en betaalbaar.’ De SP stelt ook voor om de AOW-uitkering met 10% te verhogen.

Het verlagen van de AOW-leeftijd naar 65 is een lang gekoesterde wens van de SP. Roemer: ‘Wij vinden dat mensen na een leven van hard werken op tijd moeten kunnen stoppen met werken. Bovendien is de werkloosheid onder ouderen én onder jongeren nog altijd hoog. Dan moet je regelen dat mensen die willen stoppen ook met 65 eruit kunnen. Zo voorkom je zinloos solliciteren door ouderen en zorg je tegelijk dat er meer banen beschikbaar komen voor jongeren.’

 

 

VVD

Als je je hele leven hard hebt gewerkt, verdien je een goede oudedagsvoorziening. Dat geldt niet alleen voor de mensen die al gepensioneerd zijn, maar ook voor de mensen die op dit moment werken. Wij willen ook hun AOW in de toekomst kunnen betalen. Dat kan alleen als we langer doorwerken, want we worden steeds ouder. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat de AOW-leeftijd de komende jaren stap voor stap omhoog gaat. Vanaf 2021 wordt de AOW-leeftijd automatisch verhoogd als de levensverwachting toeneemt.

Wij willen dat mensen meer keuzevrijheid hebben bij de AOW. Wie bijvoorbeeld na de AOW-leeftijd wil blijven werken, moet dat gewoon kunnen doen. Wij willen daarom dat het mogelijk is om de AOW op een latere leeftijd te laten beginnen. Wie daarvoor kiest, krijgt natuurlijk een hoger bedrag per maand.