Ook bij de Nationale Politie is sprake van een zogenaamd AOW-gat/hiaat. Een bepaalde groep van politieagenten (o.a. de vliegers) verlaten voor hun 65e levensjaar de politie-organisatie en worden geconfronteerd met een inkomensterugval omdat ze op de leeftijd van 65 jaar nog geen AOW ontvangen.

Vergeleken met defensiemedewerkers zijn er nog weinig rechtszaken geweest. In augustus 2018 heeft de rechtbank Oost-Brabant in een zaak van een politieagent geoordeeld. (klik hier). 

De rechtbank Oost-Brabant was van oordeel dat er sprake is van een excessieve inbreuk op de gerechtvaardigde aanspraak en een ontoelaatbaar onderscheid naar leeftijd. De Nationale Politie gaf nog aan dat de compensatieregeling tot stand is gekomen na overleg en instemming met de vakcentrales. Deze totstandkoming doet echter aldus de rechtbank niet af aan het oordeel dat geen rechtvaardiging bestaat voor het genoemde onderscheid en verwijst daarvoor naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 november 2014 (klik hier)

Op 12 december 2018 heeft de rechtbank Rotterdam anders geoordeeld. (klik hier)  

De rechtbank vond dat een wijziging van artikel 88a, eerste lid, van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie niet in strijd is met hoger recht of anderszins onrechtmatig is.

Ook vond de rechtbank Rotterdam dat de politie-vlieger niet voldoende had aangetoond dat het noodzakelijk is dat hij met 55 jaar de organisatie moet verlaten. De argumenten dat de vlieger meende dat hij niet in staat is om het verlies aan inkomen bij de leeftijd van 65 jaar op te vangen werd als niet steekhoudend gekwalificeerd. De rechtbank oordeelde daarbij dat de vlieger zelf de keuze heeft om de organisatie te verlaten of door te werken.

De rechtbank concludeerde tenslotte dat er sprake is van een andere situatie bij die vliegers die reeds de Nationale Politie hebben verlaten en geen voorzieningen konden treffen om het AOW-gat op te vangen.

Op 1 november 2018 hebben de Centrales en de Nationale Politie een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord getekend. In dat akkoord (klik hier) staat

Partijen spreken af dat de in 2015 overeengekomen AOW-compensatie -regeling wordt aangepast. Het AOW-hiaat zal worden gecompenseerd op 90 procent van het netto inkomen. Dit is het niveau dat door de rechter als ‘gerechtvaardigde aanspraak is aangemerkt.

Deze afspraak is beperkt tot degenen waarvan op 1 februari 2018 (datum CGOP-afspraken over dit onderwerp) de beroepstermijn nog niet is verstreken (die de AOW-compensatieregeling ontvangen of hierop nog uitzicht hebben). Dat betekent dat de afspraak alleen van toepassing is voor mensen die aanspraak hadden (hebben) op bovenwettelijke WW, ontslaguitkering vliegers of artikel 95 van het Barp. Met ingang van 1 april 2019 wordt de afspraak uitgevoerd.

Gerechtvaardigde aanspraak

Onder gerechtvaardigde aanspraak wordt verstaan:

het bedrag van de gecombineerde netto pensioen- en AOW-uitkeringen die bij 65 jaar zouden zijn uitgekeerd als ware de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd nog steeds 65 jaar. Het netto maandinkomen wordt berekend door het bruto maandinkomen te verminderen met de loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. (Zie ook de uitspraak van de Raad van 26 april 2017,ECLI:NL:CRVB:2017:1473, rov. 2.2.6. Gr

De verwachting is dat medio 2019 duidelijk wordt op welke wijze dit akkoord is verwerkt in de algemeen verbindende voorschriften en op welke wijze de gerechtvaardigde aanspraak daarin zal zijn verwerkt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief:

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het AOW-gat specifiek gericht op de Nationale Politie? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar nieuwsbrief@skipspringer.nl Vermeldt u daarbij als onderwerp Politie.