Op 4 oktober jl. hebben de bonden richting Defensie aangegeven dat de achterban het resultaat van 24 augustus 2018 heeft verworpen.

Die mededeling betekende tevens dat de omschakeling van eindloonregeling naar middelloonregeling voor de militairen niet de goedkeuring van het personeel kon hebben.

Bovenstaande was aanleiding voor het ABP om alle militairen een Pensioen Nieuwsflits te sturen waarin het ABP aan de deelnemers mededeelde dat het ABP vanaf 1 januari 2019 een zogenaamde basis pensioenregeling zal uitvoeren.

Het ABP verwees voor een nadere toelichting naar hun eigen website (klik hier)

Het ABP geeft aan

Dat wil zeggen de pensioenregeling van 2018, maar dan zonder de éénmalige backservice. In 2019 verandert er voor u nog niks. Wel verandert de manier waarop uw pensioen wordt berekend.

Juist die backservice is van groot belang. Immers loonsverhogingen met terugwerkende kracht, periodieken en bevorderingen worden dan niet over de achterliggende opbouwjaren voor dat hogere pensioen toegewezen. Feitelijk ontvangt men aldus Paul Eijkelenkamp de middelloonregeling maar met een hogere franchise (deel van het inkomen waarover geen pensioen wordt berekend) en een lager opbouwpercentage.

 

Na de nieuwsflits reageerde de staatssecretaris aanvankelijk met de woorden dat de sociale partners (Defensie en de bonden) over de regeling gaan en het ABP slechts uitvoerder van die regeling is.

Niet veel daarna zei de staatssecretaris tot ontsteltenis van de bonden dat nog niet geheel duidelijk is wat de invulling van de basisregeling van het ABP is.

Op 26 oktober 2018 is door de bonden een brief naar het ABP gestuurd voorzien van een duidelijke boodschap, namelijk:

Graag vernemen wij binnen vijf werkdagen of ABP de Methodiek ook in 2019 kan voortzetten en of ABP ook bereid is dat te doen. Zo niet, dan verzoeken cliënten dat ABP schriftelijk bevestigt dat ABP de eindloonregeling ook in 2019 continueert.

Voor de volledige brief (klik hier)

De advocaat van het ABP heeft een korte reactie gegeven t.w.

Namens het ABP schreef hij:

Het besluitvormingsproces van ABP vergt een aantal extra werkdagen voor een zorgvuldige beantwoording. Zo spoedig mogelijk na de ABP-bestuursvergadering van 8 november a.s. zal ik inhoudelijk reageren op uw brief.

Mogelijk dat de bonden deze week een reactie van het ABP krijgen. Ook de staatssecretaris zal deze week richting de bonden met een reactie moeten komen want op 13 november as wordt in het Sector Overleg Defensie met haar gesproken over de voortgang van het arbeidsvoorwaardenoverleg.