Ook in 2017 verlaten defensiemedewerkers (burger én militair) in verband met  overtolligheid via het Sociaal Beleidskader Defensie de defensie-organisatie. Zij komen in aanmerking voor een ww-uitkering aangevuld met een bovenwettelijke uitkering. Sommige militairen verlaten in 2017 door Functioneel Leeftijdsontslag de defensie-organisatie. Deze groep heeft op basis van de Uitkeringswet Gewezen Militairen recht op een zogenaamde UGM-uitkering.

Voor beide groepen is in weerwil van diverse rechtelijke uitspraken nog steeds bepaald dat deze uitkering eindigt op de leeftijd van 65 jaar zodat er sprake is van een AOW-gat.

Maatregelen van Defensie als oplossing van het AOW-gat

In de afgelopen periode heeft Defensie uiteenlopende maatregelen aangekondigd om het zo beruchte AOW-gat te dichten. In de3 brief van 1 februari 2017 worden de maatregelen genoemd (klik hier)  t.w.

  • Een netto AOW-uitkering. De hoogte is afhankelijk van de burgerlijke staat.
  • Een compensatie bij burgers voor het al dan niet naar voren halen van het pensioen

Voorts garandeert Defensie een aanvullende uitkering indien de totale netto-uitkering én de compensatie (alleen burgers) lager is dan 90% van de ‘gerechtvaardigde’ aanspraak.

Wrang is daarbij dat Defensie dit voornamelijk met de Tweede Kamer heeft gecommuniceerd. Qua communicatie en uitvoering richting het voormalig defensiepersoneel heeft Defensie met in de kielzog WW-plus en het ABP grote steken laten vallen.

Toekenning ww-uitkering/UGM-uitkering indien ontslag in 2017

Ook zij die in 2017 en onlangs Defensie via het SBK of FLO hebben verlaten worden onkundig gelaten over hun rechtspositie en dan met name over de periode tussen 65 jaar en de nieuwe AOW-leeftijd. Ontvangen zij de maatregelen zoals die met de Tweede Kamer zijn gecommuniceerd?

WW-plus bevestigt aan de ontslagen defensiemedewerker wél dat de aanvraag voor een bovenwettelijke uitkering als aanvulling op de werkeloosheidsuitkering aan deze burger/militair wordt gehonoreerd. De einddatum van die uitkering staat nog steeds op de eerste van de maand volgend op de maand waarin de defensiemedewerk(st)er 65 jaar wordt.

Zij die in 2017 reeds met FLO zijn gegaan ontvangen een brief van het ABP waarin enkel en alleen wordt aangegeven dat de militair met ingang van de ontslagdatum een UGM-uitkering ontvangt. In het verleden gaf het ABP nog expliciet in de brief aan: De uitkering eindigt op het moment dat u 65 jaar wordt.

Ietwat verhuld schrijft het ABP nu: De uitkering eindigt op het moment dat uw ABP Ouderdomspensioen ingaat.

Nu kan in de toekomst de leeftijd van het ABP Ouderdomspensioen mogelijk opgehoogd worden maar op dit moment is de leeftijd gewoon 65 jaar. Is dit een bewuste keuze van het ABP omdat in de toekomst mogelijk het ABP Ouderdomspensioen gelijk is aan de AOW-leeftijd? Of wil het ABP geen slapende honden wakker maken?

Klare wijn

Noch in de brief van WW-plus noch in de brief van het ABP wordt bij de toekenning van de uitkering gerept over de aanvullende maatregelen die Defensie aan het voormalige defensiepersoneel heeft toegezegd.

Het ABP én WW-plus moeten zo mag u verwachten klare wijn schenken.

Mocht u in 2017 zijn ontslagen en een brief van WW-plus of het ABP hebben ontvangen dan moet u zeker in bezwaar gaan tegen dit besluit.

Los van de einddatum van de uitkering (het moment dat u 65 jaar wordt) mag u gewoon eisen dat u van WW-plus of het ABP bevestigd krijgt dat u in elk geval in aanmerking komt voor de door Defensie voorgestelde maatregelen.

Nota Bene: Formeel moet u in bezwaar want in het besluit staat wel de toekenning van uitkering maar geen aanvullende informatie. Schriftelijk of mondeling aanvullend vragen om meer duidelijkheid schort de keiharde bezwaartermijn van 6 weken niet op.

KORTOM EIS DUIDELIJKHEID DAAROVER !!!!  Wij willen u graag terzijde staan om uw bezwaarschrift in te dienen. Mail daarvoor naar info@skipspringer.nl

Kleine bewegingen op het overlegfront

Heel heel voorzichtig valt er een beweging waar te nemen op het overlegfront.

De Hoofddirecteur Personeel (HDP) heeft op 28 maart jl. een gesprek gehad met de bonden. Nu ja een gesprek. De HDP gaf in een korte toelichting aan wat de insteek van Defensie is om de impasse tussen Defensie en de bonden te doorbreken.

De nadere uitwerking werd in een afgesloten enveloppe aan de afzonderlijke bonden uitgereikt.  De bonden zelf zullen onderling en later in gezamenlijkheid het nieuwe voorstel van Defensie bespreken en daar op een later tijdstip met Defensie over in gesprek gaan.

Zoals eerder aangegeven waren de pijnpunten:

  • de loonontwikkeling : de bonden willen niet alleen een substantiële loonontwikkeling (je moet het echt in je portemonnee kunnen merken) doch ook een verhoging die met terugwerkende kracht plaatsvindt.
  • de employability. als je van lifetime employment naar life time employability wilt dan moet je investeren in geld en middelen om de marktwaarde van de defensiemedewerker ook buiten Defensie te vergroten)
  • het nieuwe diensteindestelsel: de door Defensie voorgestelde diensteinderegeling (‘FLO is AOW-leeftijd minus 5 jaar’) is te star en houdt geen rekening met de geschiedenis van de opeenvolgende ophogingen. De bonden willen dat Defensie ook voor de groep die buiten de overgangsregeling valt een vorm van geleidelijkheid in de ophoging aanbrengt. Voorts moet Defensie rekening houden met eerdere ophogingen waar de individuele militair al mee te maken heeft gehad. Tenslotte moeten de zogenaamde inverdienmogelijkheden worden ‘uitgebreid’.

Ik hoop altijd dat Defensie vanuit goed werkgeverschap een positieve geste doet om het overleg en de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen vlot te trekken. Ik weet ook dat Defensie de bonden maar ook het personeel vaak heeft teleurgesteld: schraalhans is er keukenmeester.

Wanneer en óf de bonden instemmen met de inhoud van voorstellen is moeilijk aan te geven. Ook is onduidelijk of de oplossing van het AOW-gat in de enveloppe is neergelegd.. De bonden van hun kant hebben altijd aangegeven dat de Voorlopige Voorziening niet onderhandelbaar is als Defensie geen 100% compensatie geeft.

Zelfs indien de voorzitters en onderhandelaars van de bonden instemmen met het voorstel dan nog zal elke bond het gedane voorstel met een advies (positief of neutraal) aan de achterban voorleggen. Uiteindelijk hebben de leden het laatste woord.

Open brief van de bonden aan Defensie

De gezamenlijke bonden (met uitzondering  van de ACOM) hebben op 30 maart 2017 in een open brief nogmaals aan de minister van Defensie dringend verzocht om het AOW-gat volledig te compenseren.

Het zou me verbazen als er GEEN verband is tussen de Open Brief van de bonden aan de minister gedateerd op 30 maart 2017 en het arbeidsvoorwaardenvoorstel van Defensie dat op 28 maart 2017 aan de bonden.is overhandigd.

Voor de gezamenlijke brief zie de websites van de afzonderlijke bonden;

De financiering van de 100% compensatie daarvan mag echter aldus de bonden niet uit de arbeidsvoorwaardenbudget worden gehaald: Wij laten werkenden niet nóg meer opdraaien voor het AOW-gat van (oud) defensiemedewerkers.  De bonden zien duidelijk financiële mogelijkheden door bij het ministerie van Financiën erop aan te dringen dat Defensie voor het militair personeel geen fiscale boete (jaarlijks 175 miljoen euro) hoeft te betalen. Militairen worden immers bij wet gedwongen ontslagen. Als Defensie het probleem rondom het AOW-gat zelf financieel moet oplossen dan moet het actief dienend personeel daaronder ‘lijden’. Extra geld door kwijtschelding van de fiscale boete geeft aan Defensie meer financiële lucht.

In het laatste Algemene Overleg tussen de Tweede Kamer en de minister van Defensie vroeg D’66 al aandacht voor dit punt (pagina 39 van het verslag). Voor het verslag (klik hier)

Minister Hennis-Plasschaert antwoordde toen:

Ik hoor net dat we dat in het begin hadden moeten doen. Deze regeling is niet bepaald van gisteren. Wij of onze voorgangers waren er allemaal bij toen het ging om de toepassing van de RVU. Ik kom terug op het gedicht van vanmorgen dat ik straks met deze commissie via de mail zal delen. De strekking daarvan is: had ik maar.

Ook toen was Defensie blijkbaar niet krachtdadig genoeg om direct toen de wet in werking trad in bezwaar te gaan. Daar Defensie toen niet in bezwaar is gegaan schat Defensie zo geeft de minister aan de Kamer aan de kansen om dat nu alsnog te doen blijkbaar op nul komma nul in. Vergelijk het met uw salarisstrook. Als u jarenlang een lagere tegemoetkoming dagelijks reizen heeft ontvangen en nooit daartegen bezwaar hebt gemaakt dan kunt u niet ineens alsnog bezwaar maken, tenzij ………er nieuwe feiten of omstandigheden zijn.

Maar…….wat heeft Defensie te verliezen om alsnog bezwaar aan te tekenen?  Nee hebben ze al en ja kunnen ze eventueel krijgen.

Maar dan praten we wel over een bedrag van 175.000.000 euro. Genoeg geld om de gok te wagen om een juridische procedure te starten en alsnog die 100% compensatie te verstrekken.

Agenda:

  • Op 20 april as)is de behandeling van het hoger beroep (alleen militairen) bij de Centrale Raad van Beroep.
  • Op 26 april as is de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (alleen burgers) voorzien.

Vanzelfsprekend hebben de uitspraken van de Centrale Raad niet alleen invloed op hen die Defensie via SBK/FLO heben al hebben verlaten doch ook op hen die nog in dienst zijn en op termijn mogelijk met het AOW-gat te maken krijgen.

Als Defensie door de Raad dan ook nog in het ongelijk wordt gesteld dan legt dat druk zowel op het arbeidsvoorwaardenoverleg als ook op de totale defensie-organisatie.  De aanvullende 10% compensatie zal immers in dat geval linksom of rechtsom door Defensie moeten worden opgehoest.