Defensiemedewerkers die voor 1 juli 2017 Defensie hebben verlaten kunnen we vier groepen onderscheiden t.w

 • militairen die met FLO zijn gegaan
 • burgers/militairen die via SBK 2004 Defensie hebben verlaten
 • burgers/militairen die via SBK 2012 Defensie hebben verlaten
 • burgers/militairen die via SBK2012 een Gegarandeerd Maandelijks Inkomen (GMI) hebben

Aanvraag inkomensoverzicht

U kunt als u Defensie hebt verlaten om een inkomensoverzicht vragen. Stuur uw aanvraag naar aowgat@mindef.nl

In dat overzicht staan uw inkomsten inclusief de aanvullende maatregelen op het moment dat u 65 jaar wordt. Let wel naar de stand van dit jaar.

Er zijn twee toelichtingen op de aanvraag inkomensoverzicht t.w.

Voor het aanvraagformulier (klik hier).

 

 

Militairen die met FLO zijn gegaan

Als u vóór 1 juli 2017 met FLO bent gegaan én geen verzoek/bezwaar bij Defensie/rechtbank over het AOW-gat hebt ingediend dan zijn uw mogelijkheden op dit moment nagenoeg nihil. U moet dan afwachten of de politiek, de nieuwe regering of de bonden de 90% garantie gaan opkrikken naar de 100%.

Zeer recent t.w. 7 augustus 2017 heeft een rechtbank Defensie mede naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep Defensie in het gelijk gesteld. (klik hier voor de uitspraak)

Heeft u wel een juridische procedure opgestart dan is het gewoon afwachten op de beslissingen van het ABP of de rechtbank. Mocht u nog enige tijd van uw 65e levensjaar verwijderd zijn dan is mijn advies om de procedure zo lang mogelijk te rekken. Mogelijk dat in de tussentijd Defensie door de politiek wordt teruggefloten. Ook kan het zijn dat er nieuwe uitspraken komen die de uitspraak van de Raad in een ander daglicht zetten en van belang kunnen zijn voor uw eigen zaak.

Nota Bene: Heeft u een bezwaar-/beroepschrift via een juridische dienstverlener ingediend dan kan uw raadsman/advocaat  Defensie of de rechtbank verzoeken om de kosten van het bezwaar/beroep te vergoeden. Ook als Defensie of de rechtbank beslist dat uw uitkering bij de leetijd van 65 jaar stopt moet Defensie met de aanvullende maatregelen immers een nieuw besluit nemen. In dat nieuwe besluit staat exact welke maatregelen voor u zijn genomen om u te compenseren voor het AOW-gat.

Voor de rechtbank en dus ook voor Defensie kan dat aanleiding zijn om de juridische kosten te vergoeden.

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat Defensie gehouden is om de proceskosten voor verleende rechtsbijstand te vergoeden alsmede het betaalde griffierecht. (klik hier voor de uitspraak).

Ontslag via SBK 2004

Als u vóór 1 juli 2017 via het SBK Defensie heeft verlaten én geen verzoek/bezwaar bij Defensie/rechtbank over het AOW-gat hebt ingediend dan zijn uw mogelijkheden nagenoeg nihilt. U moet dan afwachten of de politiek, de nieuwe regering of de bonden de 90% garantie gaan opkrikken naar de 100%.

Zeer recent t.w. 7 augustus 2017 heeft een rechtbank Defensie mede naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep Defensie in het gelijk gesteld. (klik hier voor de uitspraak)

Heeft u wel een juridische procedure opgestart dan is het gewoon afwachten op de beslissingen van WW-plus of de rechtbank. Mocht u nog enige tijd van uw 65e levensjaar verwijderd zijn dan is mijn advies om de procedure zo lang mogelijk te rekken. Mogelijk dat in de tussentijd Defensie door de politiek wordt teruggefloten. Ook kan het zijn dat er nieuwe uitspraken komen die de uitspraak van de Raad in een ander daglicht zetten en van belang kunnen zijn voor uw eigen zaak.

Nota Bene: Heeft u een bezwaar-/beroepschrift via een juridische dienstverlener ingediend dan kan uw raadsman/advocaat  Defensie of de rechtbank verzoeken om de kosten van het bezwaar/beroep te vergoeden. Defensie moet immers een nieuw besluit nemen. In dat nieuwe besluit staat exact welke maatregelen voor u zijn genomen om u te compenseren voor het AOW-gat.

Voor de rechtbank en dus ook voor Defensie kan dat aanleiding zijn om de juridische kosten te vergoeden.

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat Defensie gehouden is om de proceskosten voor verleende rechtsbijstand te vergoeden alsmede het betaalde griffierecht. (klik hier voor de uitspraak).

Ontslag via SBK 2012

Indien u onder het regime van SBK2012 bent ontslagen dan zijn er nog beperkte mogelijkheden om met wat juridische vliegwerk alsnog Defensie te verzoeken om uw uitkering tot aan de AOW-leeftijd te laten doortrekken.

Zeer recent t.w. 7 augustus 2017 heeft een rechtbank Defensie mede naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep Defensie in het gelijk gesteld. (klik hier voor de uitspraak). De openingen kunnen in elk nog worden gevonden bij hen die na hun 50e verjaardag Defensie hebben verlaten en minimaal 10 jaar diensttijd hebben.

Onderstaand zullen enkele onderwerpen worden aangesneden

 • SBK2012 en de pensioengerechtigde leeftijd
 • kan ik nog een verzoek indienen?
 • wat te doen als ik al een juridische procedure heb opgestart?

SBK2012 en de pensioengerechtigde leeftijd

In het SBK2012 speelt de term ‘pensioengerechtigde‘ leeftijd een belangrijke rol.

 • Algemene Ouderdomswet

Met ‘pensioengerechtigde leeftijd’ wordt volgens normaal spraakgebruik de AOW-leeftijd bedoeld.

 • Pensioenreglement

Op 16 maart 2016 schrijft de minister aan de Tweede Kamer: Voor burgerambtenaren van Defensie geldt de ABP-middelloonregeling. In deze regeling is per 1 januari 2015 het moment waarop recht bestaat op ouderdomspensioen verschoven van 65 jaar naar de dag waarop de deelnemer de AOW-leeftijd bereikt.

Het pensioenreglement voor militairen is nog niet aangepast.

 • artikel 122 BARD en artikel 39 AMAR

Conform het SBK2012 eindigt de uitkering bij 65 jaar. Pensioengerechtigde leeftijd wordt nu nog vereenzelvigd met artikel 122 BARD en artikel 39 AMAR en die zijn nog niet aangepast aan de verhoogde AOW-leeftijd.

De minister heeft aan de Kamer wel toegezegd dat de aanpassing van artikel 122 BARD gaat gebeuren:

Defensie en de centrales van overheidspersoneel zijn momenteel in overleg over aanpassing van artikel 122 BARD. De onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden kennen een eigen dynamiek en hebben tijd nodig.

 • Geen 65 jaar maar pensioengerechtigde leeftijd

Zowel Defensie als de Centrales voor Overheidspersoneel  hebben in het SBK2012 er bewust voor gekozen om niet de einddatum te fixeren op 65 jaar doch te spreken over ‘pensioengerechtigde leeftijd

In de memorie van toelichting op het SBK 2012 staat:

Het is aannemelijk dat de pensioenleeftijd van 65 jaar de komende tijd zal wijzigen. Derhalve is gekozen voor een algemene verwijzing en niet voor een vaste leeftijd.

Eén specifieke groep wordt met name zo genoemd. Indien u namelijk bij dienstverlating 50 jaar of ouder was én een diensttijd had van tenminste 10 jaar dan geldt conform het Sociaal Beleidskader het volgende: Voor medewerkers van 50 jaar en ouder met een diensttijd van tenminste 10 jaar geldt op grond van het BWW een uitkeringsgarantie tot de dan geldende pensioengerechtigde leeftijd.

Op basis van bovenstaande mag je ervan uitgaan dat Defensie voor de uitvoering van het SBK2012 ook de financiële middelen heeft gereserveerd indien de pensioengerechtigde leeftijd zou gaan stijgen.

 

Kan ik nog een verzoek indienen?

Als u uw ontslag op basis van SBK2012 hebt ontvangen dan zijn er nog beperkte mogelijkheden om een verzoek in te dienen om de uitkering te laten eindigen bij uw AOW-leeftijd. In dat geval is het advies om eerst een aanvraag inkomensoverzicht in te dienen.

Eén specifieke groep die een dienstverlating 50 jaar of ouder hebben én een diensttijd van tenminste 10 jaar wordt geadviseerd om in elk geval een verzoek in te dienen.

Juist het woord “dan geldende pensioengerechtigde leeftijd” biedt in dat geval perspectieven. Op dit moment brengen we in enkele juridische procedures dit aspect prominent naar voren.

Wilt u zien of uw situatie geschikt is om alsnog een verzoek in te dienen neem dan contact met ons op: info@skipspringer.nl

 

Wat te doen als ik al een juridische procedure heb opgestart?

Als u al een juridische procedure hebt opgestart dan is het zeker de moeite waard om uw situatie langs de meetlat van het SBK2012 te houden. Mocht u in uw bezwaar/beroep nog geen aandacht hebben besteed aan SBK2012 dan moet u dat alsnog doen. Dit geldt met name voor de groep van 50 jaar en ouder met een diensttijd van 10 jaar of meer.

Nota Bene: Heeft u een bezwaar-/beroepschrift via een juridische dienstverlener ingediend dan kan uw raadsman/advocaat  Defensie of de rechtbank verzoeken om de kosten van het bezwaar/beroep te vergoeden. Defensie moet immers een nieuw besluit nemen. In dat nieuwe besluit staat exact welke maatregelen voor u zijn genomen om u te compenseren voor het AOW-gat.

Voor de rechtbank en dus ook voor Defensie kan dat aanleiding zijn om de juridische kosten te vergoeden.

In een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland Defensie heeft gemeend dat Defensie gehouden is om de proceskosten voor verleende rechtsbijstand te vergoeden alsmede het betaalde griffierecht. (klik hier voor de uitspraak).

U heeft Defensie verlaten met een GMI

Sommige militairen en burgers hebben gebruik gemaakt van de faciliteiten die het SBK biedt en gekozen voor een zogenaamd Gegarandeerd Maandelijks Inkomen (GMI). Daarmee ontvangen zij op basis van hun diensttijd een bepaald percentage van hun laatstverdiende loon maar doen afstand van alle andere rechten.

Volgens het BWDEF artikel 17b lid 5 eindigt het GMI zodra de persoon de voor hem geldende pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Letterlijk staat er

Het gegarandeerd maandelijks inkomen eindigt zodra de persoon, bedoeld in het eerste lid, de voor hem geldende pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of zodra hij wederom werkzaamheden gaat verrichten bij of voor Onze Minister anders dan als zelfstandig ondernemer op individuele basis.

In de standaardbrief van WW-plus waarin de uitkering aan de ex-defensiemedewerker wordt vermeld staat:

Het is mogelijk dat deze datum in de toekomst zal wijzigen. Indien dit voor u van toepassing is zal te zijner tijd deze wijziging doorgevoerd worden in de einddatum van uw uitkering.

Aanvullend geeft Defensie in die brief aan:

De einddatum van het GMI is de op dit moment voor u op grond van het ABP-pensioenreglement geldende pensioengerechtigde leeftijd.

Kortom dan mag u toch verwachten dat Defensie voor deze groep wél de uitkering tot aan de AOW-leeftijd laat doorgaan. Het tegendeel is waar. Zeer recent ontving ik nog een brief waarbij de cliënt dit jaar met ontslag is gegaan en een GMI ontvangt met als de einddatum de leeftijd van 65 jaar staat. Dit is in tegenspraak met het ABP pensioenreglement die de pensioenleeftijd allang naar 67 jaar heeft gebracht.

Kan ik nog een verzoek indienen?

Als u een brief van WW-plus heeft ontvangen waarin de einddatum nog steeds op 65 jaar staat dan adviseer ik u dringend om alsnog een verzoek in te dienen. In dat verzoek wilt u een bevestiging van Defensie dat die einddatum in overeenstemming zal worden gebracht met de huidige ABP-pensioenleeftijd.

Naar mijn mening heeft u zeer sterke argumenten om uw gelijk te halen.

Gaarne willen wij u helpen om dit verzoek in te dienen. Neem dan contact met ons op: info@skipspringer.nl

Wat te doen als ik al een juridische procedure heb opgestart?

Als u al een juridische procedure hebt opgestart dan is het zeker de moeite waard om uw zaak door te zetten. Naar mijn mening heeft u sterke argumenten om uw gelijk te halen. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ging niet specifiek over de situatie van hen met een GMI.

Gaarne willen wij u helpen om u bij te staan in de bezwaarprocedure. Neem dan contact met ons op: info@skipspringer.nl