Nog 40 dagen en dan is de zitting van de Centrale Raad van Beroep. De Raad gaat die dag beoordelen of de oplossingen die Defensie heeft ingezet om het AOW-gat te dichten toereikend zijn zodat er geen sprake is van een verboden onderscheid naar leeftijd.

Maar ook nog 40 dagen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer met daarna de vorming van een nieuw kabinet.

 

Vaste Kamercommissie voor Defensie

 

Defensie en de Tweede Kamer

Op 26 januari jl. heeft de Tweede Kamer met de minister van Defensie onder andere over het AOW-gat gesproken.

Voor een uittreksel van het verslag specifiek gericht op het AOW-gat klik hier

In die vergadering had de minister toegezegd nog met een aanvullende brief te komen. Deze brief is op 1 februari 2017 aan de Kamer gestuurd. In deze brief (klik hier) worden drie pijlers uiteengezet t.w.

  • Een nadere toelichting op de tegemoetkoming AOW omdat die tegemoetkoming nu zodanig wordt gebruteerd dat u netto hetzelfde bedrag ontvangt als toen u met 65 jaar met AOW ging.
  • Compensatie voor die burgers die het pensioen naar voren hebben gehaald.
  • Aanvullende compensatie waarbij de oud-defensiemedwerk(st)er maximaal 10% netto in inkomen achteruit gaat.

Een paar noties op deze brief:

  • Voor hen die binnenkort de 65 jaar passeren is het zaak om exact te weten wat ze normaal hadden gekregen als er geen sprake was van een ophoging van de AOW-leeftijd. Dan kunt u namelijk vergelijken en Defensie erop aanspreken als u onder de 90% komt.
  • Minimaal 90% netto is nog geen volledige compensatie. Onduidelijk is ook waar Defensie dat geld vandaan heeft gehaald. De Regering had geen eurocent voor de militairen over en de bonden waren er fel op tegen dat arbeidsvoorwaardengeld wordt aangewend voor fouten van de Regering.
  • Defensie is alvast aan het voorsorteren voor de zitting van de Centrale Raad van Beroep van 15 maart 2017 en 20 april 2017. Defensie wil dan kunnen zeggen: Kijk beste rechters welke moeite we ons getroost hebben om maximaal aan uw uitspraak tegemoet te komen. Er is nog steeds een verboden onderscheid naar leeftijd maar……..Defensie laat toch haar ‘goed werkgeverschap’ zien. Een volledige compensatie was niet mogelijk maar 90% is toch ook al goed. Nu is er niet meer sprake van een excessieve inkomensachteruitgang.

Op 22 februari as zal de Kamer nog nader met de minister in gesprek gaan over het AOW-gat. Voor de minister zal dit de laatste formele bijeenkomst als minister zijn want daarna is het verkiezingsreces en zal een nieuwe minister van Defensie mogelijk snel het estafettestokje overnemen.

Defensie en de bonden

Zoals vorige week al aangegeven hebben de bonden noodgedwongen het overleg stilgelegd.

De clash werd verschillend beleefd. De bonden gaven zoals eerder gemeld hun beeld van de werkelijkheid aan:

Onderhandelingen mislukt!

De Minister laat met haar houding zien dat de waardering voor het defensiepersoneel zich bij haar vooral beperkt tot woorden, maar dat daden waaruit die waardering blijkt van haar niet te verwachten zijn. Zij lapt daarmee de gerechtvaardigde eisen van haar personeel aan haar spreekwoordelijke laars en neemt het defensiepersoneel duidelijk niet serieus.

 

Defensie kwam mogelijk van een andere planeet want haar perceptie van de werkelijkheid was totaal anders. Op de intranet-site van Defensie stond het volgende bericht

Overleg Defensie en bonden stilgelegd.  De onderhandelingen tussen de bonden en Defensie over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor defensiepersoneel zijn stilgelegd.

Met een akkoord had Defensie forse stappen kunnen zetten naar een op de toekomst toegesneden personeelsbeleid. De bonden willen niet verder onderhandelen. Dat is slecht nieuws voor het personeel. Daarom betreurt Defensie deze stap. Het personeel blijft nu langer in onzekerheid over loonontwikkeling en de nieuwe diensteinderegeling.

 

Oftewel beiden spelen elkaar de “zwarte Piet” toe.

Wilt u het integrale verslag van de clash-bijeenkomst van het Sector Overleg Defensie nog eens nalezen klik dan hier.

Defensie gaf in die vergadering aan dat uiteindelijk partijen tot de gezamenlijke conclusie kwamen dat ze het niet eens met elkaar waren (agree to disagree). De bonden gaven aan dat er sprake was van ‘achteruit onderhandelen’. Wat reeds eerder afgesproken was werd later weer door Defensie ter discussie gesteld.

Was het 10 dagen geleden al “water en vuur” tussen de bonden en Defensie daarna deed de secretaris-generaal nog wat extra olie op het vuur door al het defensiepersoneel een mail te sturen met de boodschap dat het toch echt aan de bonden lag dat het personeel langer moet wachten op de loonontwikkeling en de nieuwe diensteinderegeling.

 

In vier jaar geen tastbaar resultaat voor het personeel neergezet

 

Deze mail raakte niet alleen een groot deel van het defensiepersoneel maar ook de bonden waren op z’n zachtst gezegd ‘not amused’. Zij hebben dan ook een brief aan de minister van Defensie gestuurd om hun ongenoegen kenbaar te maken (klik hier) .

De brief van de gezamenlijke bonden besluit dan ook met

Dit soort zeer tendentieuze mails worden door de meeste medewerkers én de CVO’s als zeer ongepast ervaren, worden zeker niet gewaardeerd en zullen de huidige sfeer en onderlinge relaties zeker niet ten goede komen.

Defensie zit op ramkoers en de bonden hebben de handschoen opgepakt. Het blijft gissen wanneer de beide partijen weer aan de overlegtafel gaan.

In het AOW-gat dossier kan Defensie deze status quo ook voor eigen gewin misbruiken.

Defensie kan dan bijvoorbeeld tegen de Centrale Raad van Beroep zeggen:

Kijk als organisatie hebben wij ons maximaal ingespannen om met de bonden tot overeenstemming te komen. Dat is schromelijk mislukt. Los van waar de schuld moet worden gezocht moet Defensie als werkgever ook verder. Om die reden heeft Defensie zonder de bonden passende maatregelen moeten nemen om het AOW-gat op te lossen.

Defensie werd daartoe gedwongen maar vindt ook dat de gekozen oplossingen recht doen aan de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de rechtbank Den Haag. Dat de  overlegpartners ervoor gekozen hebben om niet aan het overleg deel te nemen is hun keuze. Wij als Defensie hebben als werkgever een verantwoordelijkheid in de richting van de oud-medewerk(st)ers om snel actie te nemen. De onrust en onzekerheid onder het personeel moest snel worden opgelost. Is de oplossing ideaal? Nee, maar het is de beste oplossing gegeven de omstandigheden.

 

 

De bonden en het defensiepersoneel

De gezamenlijke bonden zijn acties aan het voorbereiden en ze hebben met de verkiezingen en een nieuwe Regering het tij mee om aandacht te vragen voor hun standpunten. Binnenkort worden de acties bekendgesteld. Wilt u weten welke acties kijk dan regelmatig op de website: http://www.defensiepersoneelinactie.nl/

De acties zullen bij sommige onderwerpen sterk gericht zijn op het actief dienend personeel maar de loonontwikkeling werkt ook door in het inkomen van de UGM-militair en daarmee in zijn pensioen. Kortom al het defensiepersoneel zal de stem moeten laten horen en voelen.