Een nieuwe Regering, een nieuwe minister van Defensie t.w. mevrouw A.T.B. Bijleveld-Schouten en een nieuwe staatssecretaris van Defensie t.w. mevrouw B. Visser en mogelijk bijna een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord.

Maar zijn er ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het zo bekende/beruchte AOW-gat?

 

 

Mevrouw drs. A.T.B. Bijleveld-Schouten Bron: Rijksoverheid

 

Drs. B. Visser

Bron: Rijksoverheid

 

 

Onderstaand wordt aandacht besteed aan:

 • de 90% compensatie
 • de wettelijke rente
 • de ophoging van de AOW-leeftijd in 2023
 • de rekentool en het netto-inkomen
 • wijzigingen in de gerechtvaardigde aanspraak
 • AOW-gat en het arbeidsvoorwaardenakkoord

 

 

Waar blijft die 90%?

In het debat met de Tweede Kamer zei de vorige minister van Defensie  op 28 juni 2017:

Het ABP voert het voor ons uit. Het is een complexe operatie, juist omdat we mensen zo veel mogelijk tegemoet willen komen; vandaar ook die bodem van minimaal 90%. Het ABP is al gestart op 1 juni. Vanaf 1 juli wordt in kaart gebracht wanneer mensen die de extra tegemoetkoming krijgen, die kunnen verwachten. Daarbij gaat het dan om het ontbrekende deel en dus niet om het gehele bedrag. Ik hoor net dat de verwachting oktober-november is.

Voor wat het waard is streeft het ABP erna om de 90% compensatie in de maand november 2017 met terugwerkende kracht uit te betalen aan hen die geboren zijn in de periode van juni t/m november 1951. De overigen (geboren december 1951 t/m november 1952) zullen het toekomende bedrag (ook met terugwerkende kracht) in de maand december 2017 ontvangen.

Zij die in december 1952 of daarna zijn geboren ontvangen maandelijks vanaf 1 december 2017 de 90% compensatie.

Terugwerkende kracht: hoe zit het met de rente?

Een groot deel van de oud-defensiemedewerksters wacht al maandenlang op hun 90% compensatie. Defensie heeft toegezegd dat aan alle oud-medewerkers die met terugwerkende kracht alsnog een nabetaling ontvangen de wettelijke rente zal worden vergoed.

De uitvoering hiervan neemt ook enige tijd in beslag. Defensie heeft toegezegd dat iedereen die in aanmerking komt voor de wettelijke rente van tevoren de hoogte van het bedrag en het moment van uitbetalen verneemt.

Reken u zich niet rijk want de wettelijke rente is op dit moment laag. Indien u op 1 januari 2017 recht zou hebben op 200 euro en dit bedrag inclusief de wettelijke rente pas op 3 november 2017 wordt uitbetaald dan ontvangt u een bedrag van € 203,36. In dat geval is de rente dan € 3,36.

Ophoging AOW-leeftijd stokt in 2023

Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen is de AOW-leeftijd vanaf 2013 in stappen omhoog gegaan. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Elk jaar wordt berekend wat de AOW-leeftijd over 5 jaar wordt.

Waar elk jaar die levensverwachting omhoog ging heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de sterftecijfers in de periode van september 2016 tot en met augustus 2017 de levensverwachting en daarmee de AOW-leeftijd naar beneden bijgesteld.

Voor de AOW in 2023 betekenen de nieuwe cijfers dat iedereen geboren in 1955 en voor 1 oktober 1956 een AOW-leeftijd heeft van 67 jaar en 3 maanden.   Per 1 januari 2018 wordt op basis van de CBS-cijfers de AOW-leeftijd voor 2023 definitief vastgesteld.

 

Rekentool en uw netto inkomen

Zoals eerder aangegeven levert het ABP geen individuele inkomensoverzichten meer omdat aldus de mail van schout-bij-nacht Reesink (de hoofddirecteur Personeel) de verstrekking van 17.000 inkomensoverzichten een te grote aanslag op de beschikbare capaciteit is.

Er wordt nu door Defensie een rekentool ontwikkeld. Na invulling van enkele vragen zoals

 • bent u militair of burger?
 • woont u samen of alleen?
 • wat is uw pensioen volgens uw Uniform Pensioenoverzicht?

kunt u bij benadering uitrekenen wat u na uw 65e levensjaar aan inkomsten ontvangt.

De rekentool is sinds 1 november 2017 beschikbaar voor hen die nog in actieve dienst zijn. Een deel van deze groep t.w. militairen in de zogenaamde overgangsregeling moeten beslissen of ze volgens de oude diensteinderegeling eruit willen of volgens de nieuwe diensteinderegeling. De rekentool geeft in elk geval aan die groep het financiële plaatje bij beide opties.

Naar verwachting komt binnenkort de rekentool ook beschikbaar voor

 • militairen met UGM
 • Burgers/militairen met SBK2004 of SBK2012.

Wilt u zelf uitrekenen wat uw netto inkomen wordt dan zijn er handige rekentools op internet t.w. op de website berekenhet en de website rekenkeizer.

 

Wijzigingen in de gerechtvaardige aanspraak

Defensie zorgt ervoor dat de AOW-gatcompensatie minimaal 90% bedraagt van de zogeheten ‘gerechtvaardigde aanspraak’. Zo nodig wordt de AOW-gatcompensatie aangevuld tot 90%. De ‘gerechtvaardigde aanspraak’ is het bedrag van de gecombineerde netto pensioen- en AOW-uitkeringen die bij 65 jaar waren uitgekeerd als de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar waren geweest.

Defensie heeft bekendgemaakt dat aanvullend ook de volgende elementen worden betrokken bij het vaststellen van de ‘gerechtvaardigde aanspraak’:

 • het extra opgebouwd pensioen via vrijwillige (aanvullende) voortzetting van de deelneming in de ABP-pensioenregeling;
 • het extra opgebouwd pensioen via een storting in ABP Extrapensioen;
 • voor de deelnemer zonder partner: het partnerpensioen (inclusief eventueel bijgespaard PartnerPlusPensioen) dat bij pensionering automatisch wordt omgezet naar ouderdomspensioen.

Dit is een wijziging in de eerder ingestelde parameters van de gerechtvaardigde aanspraak zodat het ABP momenteel druk bezig is om dit te verwerken in de systemen. Dat vergt tijd en daarmee dus ook de nabetaling voor hen die daar recht op hebben.

Iedereen die recht heeft op een extra nabetaling wordt aldus Defensie van tevoren geïnformeerd over de hoogte van het bedrag en het moment van de uitbetaling.

Bron: http://www.defensiepersoneelinactie.nl/

AOW-gat en arbeidsvoorwaardenakkoord

Op 18 april 2017 heeft Defensie aan de bonden een eindbod gedaan. Dit eindbod (= diktaat) wezen alle defensiebonden resoluut van tafel. Zelfs zagen de bonden daar aanleiding in om het overleg per direct stil te leggen en landelijke en lokale acties te voeren. Informeel zijn Defensie en de bonden in de periode wel gaan kijken waar de beide partijen nog tot elkaar konden komen.

Op 12 oktober 2017 waren Defensie en de bonden tot overeenstemming gekomen in een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord.  Klik hier

Zoals met elk akkoord heeft ook dit akkoord de “zoete” plussen maar ook de “zure” minnen.

Vaststaat dat

 • alle looncomponenten zoals neergelegd in het arbeidsvoorwaardenakkoord één op één doorwerken in de UGM, FPU en SBK-uitkering.
 • SBK 2012 – 2016 ongewijzigd en dus zonder aanpassingen is verlengd tot 1 oktober 2018.

In de maanden oktober en november 2017 hebben de bonden op verschillende kazernes uitleg gegeven over dit arbeidsvoorwaardenakkoord.  Daarna zal elke bond separaat een achterbanraadpleging doen.

Na de achterbanraadpleging wordt bepaald in hoeverre dit akkoord de instemming van de leden heeft. Indien alle Centrales instemmen dan kan het akkoord door de partijen worden getekend. De  betaalsystemen zijn nu al zodanig ingericht dat in dat geval de salarisverhoging met het salaris van december 2017 zal zijn verwerkt.

Van verschillende kanten en dan met name bij post-actieven hoor en lees ik geluiden dat zij het akkoord niet of met moeite ondersteunen.  Dat is hun goed recht.

Zelf ben ik van mening dat dit akkoord het maximaal haalbare is en elk uitstel van de kant van de bonden kan betekenen dat ook Defensie nauwgezetter naar de inhoud van de tekst gaat kijken waarbij alles van tafel gaat en nieuwe ‘zure’ minnen zich mogelijk kunnen aandienen.

Daarbij komt dat in dit arbeidsvoorwaardenakkoord bewust geen oplossingen voor het AOW-gat zijn opgenomen. De financiële oplossing voor het AOW-gat moet niet in arbeidsvoorwaardengeld worden gezocht. De Regering heeft met de ophoging van de AOW-leeftijd een probleem gecreëerd dan moet diezelfde Regering ook zelf een (politieke) oplossing aandragen.