In deze nieuwsbrief aandacht voor

 • de verlenging van de uitkering tot aan de AOW-leeftijd
 • het pensioenakkoord
 • het arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie

Uitkering tot aan de opgehoogde AOW-leeftijd

GMI

Begin dit jaar heeft de rechtbank Noord-Nederland een defensiemedewerker ten aanzien van het AOW-gat in het gelijk gesteld. De rechtbank vond dat op basis van de aangedragen feiten de defensiemedewerker ervan mocht uitgaan dat zijn Gegarandeerd Maandelijks Inkomen zou eindigen op het moment dat hij zijn (opgehoogde) AOW-leeftijd zou bereiken.

De rechtbank zei daarover:

De rechtbank overweegt dat eiser heeft aangevoerd dat hij vele malen bij verweerder heeft geïnformeerd naar de financiële consequenties van zijn ontslag en dat hierbij de duur van het GMI is betrokken. Volgens eiser is hem meermalen gezegd dat het gaat om de pensioengerechtigde leeftijd in het ABP-pensioenreglement. Aan de rechtbank ligt aldus ter beoordeling voor of eiser hieraan het gerechtvaardigde vertrouwen heeft mogen ontlenen dat het GMI zou doorlopen tot de voor hem geldende AOW-leeftijd.

Voorts

Gelet op de toezeggingen, zoals deze op diverse momenten aan eiser zijn gedaan, is de rechtbank van oordeel dat het GMI moet doorlopen tot de voor eiser geldende pensioengerechtigde leeftijd. De omstandigheid dat eisers zogeheten AOW-gat gecompenseerd gaat worden, maakt dit niet anders, te meer nu in het geval van eiser volstrekt onduidelijk is gebleven hoe de AOW-gatcompensatie in zijn geval uitwerkt en verweerder ter zitting heeft erkend dat die compensatie in ieder geval financieel nadeliger is dan het dóórlopen van zijn GMI.

Let wel: Deze defensiemedewerker had aan hem gerichte mails van DC HR en WW-plus. Met de inhoud van deze mails kon hij laten zien dat aan hem was medegedeeld dat zijn GMI-uitkering door zou gaan tot de AOW-leeftijd zodra de pensioenleeftijd zou worden opgehoogd. Juist door die aantoonbare bewijsvoering heeft de rechtbank geoordeeld dat Defensie in dit specifieke geval in strijd met het vertrouwensbeginsel heeft gehandeld.

UGM

De heer Loek van de Heuvel is nog steeds actief om alsnog te bereiken dat de UGM-uitkering aansluit op de verhoogde AOW-leeftijd.

Hij heeft daarom een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer meer in het bijzonder de Vaste Kamercommissie voor Defensie heeft de minister van Defensie om een reactie gevraagd.

De minister spreekt haar waardering uit voor inzet van de heer van de Heuvel in het AOW-gat dossier. Toch meent zij dat de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep duidelijk en helder zijn:

De CRvB stelt in haar besluit van 1 juni 2017, hierover dat doorbetaling van de UGM uitkering tot aan de verhoogde AOW-leeftijd ongewenst is, omdat dit tot gevolg heeft dat militairen er dan, ten opzichte van de oude situatie, netto aanzienlijk op vooruit gaan. Daarbij is tevens vastgesteld dat er dan ook geen sprake van een verboden onderscheid naar leeftijd.

Zij besluit dan ook dat er voor haar geen aanleiding is om af te wijken van de uitspraak van de Raad.

Indien u de brief wilt lezen klik hier.

Het pensioenakkoord

De ophoging van de AOW-leeftijd bijgesteld

Op 5 juni werden de regering, vakbonden en werkgevers het eens over het voorlopig Pensioenakkoord 2019. Op 15 juni gingen de vakbondsleden akkoord met het Pensioenakkoord 2019.

Voor de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was er direct daarna dus werk aan de winkel. Hij moest in elk geval ervoor zorgen dat voor 1 juli 2019 alle maatregelen in gang waren gezet om de AOW-leeftijd per 1 januari 2020 minder snel te laten stijgen.

Dat betekende voor hem dat de wetsvoorstellen met spoed door de Tweede en Eerste Kamer moesten gaan.

In de Eerste Kamer was er een veelheid aan vragen aan de minister (klik hier). De minister heeft de vragen allemaal beantwoord (klik hier).

Het ging daarbij onder andere om:

 • het aantal personen dat nu eerder een AOW-uitkering ontvangen en welk financieel effect dat heeft op de personen zelf maar ook op de rijksfinanciën;
 • het langer doorwerken ook na de AOW-leeftijd;
 • de maatregelen die het ministerie neemt om ook zij die een bezwarend beroep in staat te stellen langer door te werken;
 • de rekenrente in relatie tot de verplichte financiële buffers bij de pensioenfondsen;
 • de koppeling van de levensverwachting in relatie tot de vast te stellen AOW-leeftijd

Als u wilt weten wat uw nieuwe AOW-leeftijd geworden kunt u het beste op de website van de Sociale Verzekeringsbank kijken. Klik hier. Scroll naar beneden en vul het veld geboortedatum in.

Korting op pensioenen

Met de ondertekening van het pensioenakkoord is op dit moment slechts geregeld en vastgelegd dat de komende jaren de AOW-leeftijd minder snel stijgt.

De afspraken over de pensioenen zijn wel al als houtskoolschets neergezet maar de daadwerkelijke invulling en formele vastlegging moet nog plaatsvinden.

Dat betekent dat de pensioenfondsen op dit moment nog te maken hebben met de huidige bepalingen alsmede …..een ongelooflijk lage rente gecombineerd met minder gunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Juist door die zeer lage rente stijgen de financiële buffers nagenoeg niet terwijl de financiële verplichtingen aan de deelnemers er wel zijn. Pensioenfondsen dienen immers geld opzij te zetten om de huidige en toekomstige pensioenverplchtingen te kunnen voldoen.

Bovenstaande heeft tot gevolg en de media hebben daar ook over bericht dat de pensioenfondsen mogelijk nog dit jaar maar zeker volgend jaar nagenoeg gedwongen worden om te korten op de pensioenen

Op basis van de beschikbare gegevens moeten deelnemers van de pensioenfondsen er ernstig rekening mee houden dat de sommige pensioenfondsen worden gedwongen om te korten op de pensioenen.

De dekkingsgraad mag eind 2019 niet onder de 100% zijn. Medio 2019 is de geschatte dekkingsgraad bij sommige pensioenfondsen al nagenoeg tegen die 100% aan t.w.

 • het ABP 100,7%
 • Zorg en Welzijn 100%
 • Metaal/Techniek PMT 100,8%
 • Metalektro PME 99,9%

Als de komende periode geen financiële verbeteringen optreden bij de pensioenfondsen dan is een korting of versobering onvermijdelijk.

Bent u bij een ander pensioenfonds? Klik dan hier om te zien hoe de situatie van uw pensioenfonds is.

Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie

Op 2 juli jl zijn de bonden en het ministerie van Defensie het eens geworden over een nieuw pakket aan arbeidsvoorwaarden.

Vorig jaar augustus 2018 waren de bonden ook tot een akkoord gekomen maar de achterban wees dat akkoord in grote meerderheid af.

Indien u lid bent van één van de vakbonden dan heeft u deze week nog de tijd om uw mening over dit  akkoord te geven.

Op basis van die achterbanraadpleging zullen de bonden al dan niet definitief instemmen met het akkoord. Indien er een definiief akkoord is dan betekent dat Defensie komende maand al een eenmalige uitkering van 300 euro verstrekt.

Let wel: het arbeidsvoorwaardenakkoord geldt niet voor het voormalig defensiepersoneel dat nu een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangt

Op basis van dit voorlopige akkoord heeft de Hoofddirecteur Personeel in het land een nadere toelichting op het akkoord gegeven (klik hier).

Ook is door Paul Eijkelenkamp en de facebook-groep Defensiepersoneel op 1 een analyse uitgevoerd naar de financiële effecten van dit akkoord en daarbij vergeleken met de akkoorden zoals die binnen het Rijk en de Nationale Politie zijn afgesproken. (klik hier)Ook het akkoord sec is onderworpen aan een analyse. (klik hier). 

De VBM, vakbond voor het Defensiepersoneel, heeft een extra editie uitgebracht van hun verenigingsblad met de tekst van het akkoord alsmede een nadere toelichting. (klik hier) 

Onderstaand treft u alle informatie over het arbeidsvoorwaardenakkoord aan:

 • Voor het onderhandelaarsresultaat klik hier
 • Voor de tijdelijke salaristabel klik hier
 • Voor de maatregel verminderd pensioenperspectief klik hier
 • Voor de pensioenregeling militairen klik hier
 • Voor de pensioengevendheid van toelages klik hier.
 • Voor diverse persona klik hier. (let op, hier bovenop komt nog het premievoordeel van de nieuwe pensioenregeling)
 • Voor veelgestelde vragen aangaande pensioenregeling klik hier
 • Voor veel gestelde vragen aangaande FPS klik hier.
 • Voor veel gestelde vragen aangaande Meerdaagse activiteiten klik hier.
 • Voor veel gestelde vragen aangaande loongebouw klik hier.
 • Voor veel gestelde vragen aangaande loonontwikkeling klik hier.
 • Voor veel gestelde vragen aangaande TOD klik hier.