Afgelopen vrijdag heeft de eerste ministerraad na de zomer plaatsgevonden. Morgen beginnen de scholen in het Zuiden na een vakantie van 6 weken weer.

Kortom tijd om ook een nieuwsbrief naar u toe te sturen. Nu met veel informatie over verschillende onderwerpen met in de kern de ontslagleeftijd in relatie tot de AOW-leeftijd en de financiële compensatie in die tussenperiode.

Ik wens u veel leesplezier toe.

 

Betalen militairen teveel pensioenpremie

De luitenant kolonel Eijkelenkamp heeft in een artikel van het VBM vakbondsblad Trivizier aandacht gevraagd voor de pensioenpremie die militairen zijn verschuldigd. Voor het artikel KLIK HIER

Hij geeft aan dat in 2004 de rijksambtenaren zijn overgegaan naar het middel-loonsysteem (MLS) terwijl de militairen in het Eindloon-systeem (ELS) bleven. Naar zijn mening heeft Defensie nagelaten om het teveel aan betaalde pensioenpremie aan de militairen terug te betalen.

Lees meer over de pensioenpremie van militairen

 


Herintreder: wat is mijn nieuw FLO-datum

 

Sommige militairen hebben de dienst verlaten en zijn om uiteenlopende redenen weer als herintreder teruggekeerd. Op dat moment ontvingen zij een nieuwe FLO-datum.

Nu met de Nieuwe Diensteinderegeling vallen ze niet onder het oude regime maar gezien de opgehoogde AOW-leeftijd zouden ze nog weer een aantal extra jaren moeten dienen.

Defensie en de bonden hebben dat ook onderkend en er vindt nu maatwerk plaats.

Lees meer over de FLO-datum van een herintreder


 

Defensienota 2018: AOW-gat 100% compensatie

 

Op 26 maart 2018 heeft de minister van Defensie de Defensienota 2018 gepresenteerd.

Naast alle maatregelen die Defensie naar voren laat komen is er één zeer opvallende t.w. op bladzijde 13 en bladzijde 23

 

Daar staat :

We verhogen de huidige compensatieregeling voor het AOW-gat van 90% naar 100%.

Het is nu bijna een half jaar later. De toezegging is keihard maar qua uitvoering is nog steeds geen beweging.

Lees meer over 100% AOW-gat compensatie


 

Hoe wordt de nieuwe AOW-leeftijd berekend? 

Op basis van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en de Wet van 4 juni 2015, Staatsblad 2015 nr 218 is de pensioengerechtigde leeftijd zoals bedoeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW-leeftijd) vanaf 2013 in stappen verhoogd tot 67 jaar in 2021. Na 2021 wordt elk jaar de AOW-leeftijd voor 5 jaar later vastgesteld, waarbij de levensverwachting bepalend is voor de AOW-leeftijd.

Zo is per 1 januari 2017 de AOW-leeftijd voor 2022 vastgesteld en per 1 januari 2018 voor het jaar 2023. Aan het eind van dit jaar zal het CBS dus met cijfers komen over de levensverwachting in 2024.

Hoe wordt dan die AOW-leeftijd berekend?

Lees meer hoe de AOW-leeftijd wordt berekend


 

Politieke partijen en de AOW 

 

In maart 2018 zijn de verkiezingen gehouden waarbij de verschillende politieke partijenhun standpunten aan de kiezers hebben geëtaleerd. 

Lees meer over de standpunten van de politieke partijen


 

Werkgevers en de bonden over de AOW 

 

Ook werkgevers en vakbonden hebben zich in 2018 in het algemeen maar ook per branch over het AOW-dossier uitgesproken. Het lijkt erop dat zowel werkgevers als vakbonden daarin één front tegenover de regering vormen.

Zo hebben FNV, CNV en Bouwend Nederland in hun nieuwe cao afspraken opgenomen om bouwvakkers met minstens 45 jaar werkervaring eerder dan de officiële AOW-leeftijd van hun oude dag te laten genieten.

Ook zijn beide groepen op één lijn met het pensioenakkoord.

Lees meer over de standpunten van werkgevers en de bonden


 

Het nabestaandenpensioen

 

Eind 2017 was duidelijk dat ANW-compensatie in 2018 zou verdwijnen. Aanvankelijk was dat per 1 februari 2018 en later werd dat vastgesteld op 1 mei 2018. Met het wegvallen van de ANW-compensatie per 1 mei 2018 is er door Defensie en de bonden een alternatief ontwikkeld en dat wil Defensie graag aan het (voormalige) personeel bekend stellen.

 

Lees meer over het nabestaandenpensioen


 

AOW-hiaat bij de politie

 

Een agent van de Nationale Politie heeft aan de dienstleiding verzocht om zijn bovenwettelijke uitkering op grond van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie (Bbwp) door te betalen totdat hij zijn opgehoogde AOW-leeftijd heeft bereikt.  De Nationale Politie wees het verzoek af maar de rechtbank oordeelde anders. 

Lees meer over het AOW-hiaat bij de Nationale Politie


AOW-leeftijd ter discussie

Op dit moment is de geboortedatum bepalend voor de datum dat de AOW-leeftijd ingaat. Indien de Nederlander (man of vrouw) op 13 oktober 1955 is geboren dan kan aan de hand van de website van de Sociale Verzekeringsbank exact worden vastgesteld wat de AOW-leeftijd wordt namelijk 13 januari 2023. De ophoging ten opzichte van de leeftijd van 65 jaar is namelijk 2 jaar en 3 maanden.

Kortom ongeacht de persoon is de AOW-leeftijd op grond van de leeftijd bepaald.

In de afgelopen periode is er een discussie ontstaan of dit vertrekpunt van geboortejaar gehandhaafd moet blijven en of de ophoging niet te snel is gegaan

Lees meer over de discussie rondom de AOW-leeftijd