Nieuwsbrief 17 december 2016

Algemeen

De ontslagleeftijd is stapsgewijs naar 58 jaar gegaan en nu staat de ontslagleeftijd op 60 jaar.  Dat betekent dat elke militair in beginsel nu met 60 jaar met Functioneel Leeftijdsontslag gaat. (artikel 39 lid 2 van het Algemeen Militair Ambtenarenreglement). Een grote groep heeft een ontslagleeftijd lager dan 60 jaar. Die militairen vallen onder het zogenaamde overgangsbeleid.

In verband met de ophoging van de AOW-leeftijd is Defensie bezig om met de bonden tot overeenstemming te komen over een nieuw Diensteindestelsel. Ook militairen vallend onder het overgangsbeleid hebben met dit nieuwe diensteindestelsel te maken.

Overgangsbeleid (artikel 39a AMAR)

Op basis van artikel 39a van het Algemeen Militair Ambtenarenreglement valt een specifieke groep van militairen onder het zogenaamde overgangsregime.  Over het algemeen betreft dat militairen van de KL/KLu en KMar tot en met het geboortejaar 1962. Bij de Marine kan dat oplopen tot het geboortejaar 1974.

In het eerste deelakkoord is over deze groep afgesproken dat

 • Deze groep in principe ook overgaat naar de nieuwe diensteinderegeling
 • De rechten van deze militairen (art 39a AMAR) wel zullen worden gerespecteerd.
 • .Deze groep het recht heeft om, op eigen verzoek, onder de huidige diensteinderegeling oftewel artikel 39a AMAR te blijven vallen.

 

FLO volgens de nieuwe diensteinderegeling of FLO volgens het overgangsregime.

Op dit moment heerst er de nodige onzekerheid en onrust bij de militairen die in het overgangsregime vallen. Deze groep van militairen denkt – sommigen zelfs in het zicht van de haven –  te worden geconfronteerd met een extra diensttijd. De keuze óf volgens het overgangsregime óf het nieuwe diensteindestelsel Defensie te verlaten is geen eenvoudige.

Bij die afweging zijn de volgende vragen van belang?

 • Gun ik mezelf de tijd om nog even langer bij Defensie te werken
 • Kan ik me het financieel veroorloven om het AOW-gat/-hiaat als het zover is zelf op te lossen

Defensie heeft verschillende FAQ-lijsten ontwikkeld. Bijgevoegd treft u er één (klik hier)

 

Laten we de opties afpellen om te zien met welke voorstellen Defensie mogelijk (let wel mogelijk) kan komen.

Optie 1:

Militairen in het overgangsregime kunnen gewoon regulier op de geplande FLO-datum de dienst verlaten. Zij behouden hun UKW-rechten tot hun 65e levensjaar, waarna zij pensioen van het ABP ontvangen alsmede de huidige tegemoetkoming AOW. Ook zij zijn afhankelijk van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in hoeverre nog aanvullend de AOW-premie op het pensioen wordt gecompenseerd. Er is in deze optie dus geen AOW-hiaat tussen de leeftijd van 65 jaar en de AOW-leeftijd.

Optie 2

Militairen in het overgangsregime kunnen gewoon regulier op de geplande FLO-datum de dienst verlaten. Zij behouden hun UKW-rechten tot hun 65e levensjaar, waarna zij pensioen van het ABP ontvangen. Zij ontvangen geen tegemoetkoming AOW.

Opmerking over opties 1 en 2: (24 december 2016)

Naar aanleiding van de opties die ik ontwikkelde heb ik van diverse kanten begrepen dat zij die in 2017 regulier met FLO gaan nog steeds aanspraak hebben op dezelfde faciliteiten zoals die gelden voor militairen die in 2016 met FLO zijn gegaan.

Zo merkte een lezer het volgende op:

Wat mij opvalt is dat de FAQ die op uw site te lezen valt afwijkt van de FAQ welke op intranet Defensie staan vermeld op P&O site. In die betreffende FAQ staat wel aangegeven dat indien de militair die in 2017 met FLO gaat en gebruik wil maken van de oude diensteinderegeling wel de hoge AOW-compensatie krijgt.

Ook ontving ik van een lezer een antwoord dat zijn vakbond aan hem had gegeven:

Wanneer je afziet van de nieuwe diensteinderegeling blijft de AOW-compensatie van Defensie op jou van toepassing.

Om 100% zekerheid te krijgen heb ik aanvullend nog navraag gedaan bij het bestuur van die bond. Eén van de bestuursleden berichtte mij aldus:

Het bericht dat we aan onze leden sturen is juist en daar zal men het op dit moment mee moeten doen totdat er een uitkomst is van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.

Optie 3

Militairen in het overgangsregime hebben maximaal recht op een UKW-periode gelijk aan de huidige ontslagleeftijd tot aan de leeftijd van 65 jaar. Aan deze militairen wordt de mogelijkheid geboden om hun FLO-leeftijd op te schorten zodat hun UKW-recht naadloos aansluit op de AOW-leeftijd.

Voorbeeld.

 • Een militair van de KL is geboren op 15 januari 1962. Op basis van het AMAR is zijn FLO-leeftijd 59 jaar en 6 maanden. Dat betekent een UKW-periode van 5 jaar en 6 maanden. De AOW leeftijd (schatting) is op dit moment voor deze militair 68 jaar. Dat betekent dat de FLO leeftijd voor deze militair met 3 jaar wordt opgehoogd t.w. 62 jaar en 6 maanden.
 • Een militair van de KM (met de rang van LTZ3, LTZ2 of LTZ2OC) is geboren op 15 januari 1962. Op basis van het AMAR is zijn FLO-leeftijd 55 jaar. Dat betekent een UKW-periode van 10 jaar. De AOW leeftijd (schatting) is op dit moment voor deze militair 68 jaar. Dat betekent dat de FLO leeftijd voor deze militair met 3 jaar wordt opgehoogd t.w. 58 jaar.

Let wel: met bovenstaande voorbeelden is geen rekening gehouden met

 • het eventueel inverdienen door uitzendingen evt vervullen van operationele functies
 • eventuele verdere ophoging van de AOW-leeftijd

Appreciatie optie 3: ik acht deze optie reëel, omdat het aan de ene kant vasthoudt aan de ‘opgebouwde’ UKW-rechten en anderzijds de mogelijkheid biedt om het AOW-gat op te vullen.

 

Optie 4

Militairen in het overgangsregime volgen gewoon de regels zoals die gelden voor militairen die nu al een ontslagleeftijd van 60 jaar hebben. Deze militairen hebben evenwel te maken met een relatief ‘lagere’ AOW-leeftijd omdat zij al ouder zijn.

Voorbeeld:

 • Een militair van de KL is geboren op 15 januari 1962. Op basis van het AMAR is zijn FLO-leeftijd 59 jaar en 6 maanden. De AOW leeftijd (schatting) is op dit moment voor deze militair 68 jaar. Dat betekent dat de FLO leeftijd voor deze militair 63 jaar wordt. Ten opzichte van optie 3 dus 6 maanden meer.
 • Een militair van de KM (met de rang van LTZ3, LTZ2 of LTZ2OC) is geboren op 15 januari 1962. Op basis van het AMAR is zijn FLO-leeftijd 55 jaar.  De AOW leeftijd (schatting) is op dit moment voor deze militair 68 jaar. Dat betekent dat de FLO leeftijd voor deze militair 63 jaar wordt. Ten opzichte van optie 3 dus 5 jaar meer.

Let wel: met bovenstaande voorbeelden is geen rekening gehouden met

 • het eventueel inverdienen door uitzendingen evt vervullen van operationele functies
 • eventuele verdere ophoging van de AOW-leeftijd

 

Appreciatie optie 4: ik acht deze optie nog wel reëel voor militairen van de KL/KLu en KMar. Voor militairen van de KM is deze optie irreëel.

 

Is er nog een optie 5?  Graag hoor ik uw mening.

Dienstverlating in 2017

Op dringend verzoek van de bonden kunnen militairen die regulier volgens artikel 39a in 2017 met FLO zullen gaan langer (tot maximaal 2 jaar) in dienst blijven. Zij mogen wachten totdat de nieuwe diensteinderegeling is afgetimmerd met de bonden. Op die wijze kan deze groep van militairen op dat moment een afweging maken of zij volgens de huidige regeling conform artikel 39a AMAR de dienst verlaten of volgens de nieuwe diensteinderegeling.

In de afgelopen weken is de nodige documentatie over deze regeling verschenen. Het Operationeel Commando is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregel. Militairen die in 2017 regulier Defensie zouden verlaten ontvangen van het Operationeel Commando een brief. In die brief wordt aan deze militairen de optie om nog na te dienen voorgelegd. Voor een voorbeeldbrief (klik hier)

Zo is er voor deze groep ook een zogenaamde FAQ-lijst (klik hier) ontwikkeld.

Indienen van het verzoek

Omdat de maatregel per 1 januari 2017 al ingaat dienen militairen die in het eerste kwartaal van 2017 regulier Defensie zouden verlaten versneld hun verzoek in te dienen. Voor een voorbeeld van het verzoek (klik hier)

Defensie dient de beslissingslijsten snel hebben teneinde de nodige mutaties te stellen zodat de militair geen (financiële) hinder ondervindt van het ‘nadienen‘.

 • Indien u op 1 januari 2017 met FLO gaat dient de beslissingslijst uiterlijk op 9 december 2016 te zijn ingediend.
 • Indien u op 1 februari 2017 met FLO gaat dient de beslissingslijst uiterlijk op 4 januari 2017 te zijn ingediend.
 • Indien u op 1 maart 2017 met FLO gaat dient de beslissingslijst uiterlijk op 13 januari 2017 te zijn ingediend.
 • Indien u op 1 april 2017 met FLO gaat dient de beslissingslijst uiterlijk op 1 februari 2017 te zijn ingediend.

Daarna geldt een periode van 3 maanden voor FLO-datum dat de beslissingslijst moet zijn ingediend.

Plaatsing op verzamelplaats

Militairen die gebruik willen maken van de tijdelijke mogelijkheid om na te dienen worden in beginsel primair geplaatst in een nieuwe verzamelarbeidsplaats t.w. Nadienen 2017. Vanuit de verzamelarbeidsplaats kan de militair middels een TTW elders (tijdelijke) werkzaamheden verrichten. Indien er geen TTW wordt toegevoegd bij een primaire arbeidsplaats Nadienen 2017 zal DCHR bij plaatsing alle functiegebonden toelage (wwv, flex e.d.) stopzetten en de clausule Bijzonder verlof muteren.

 

Uw mening telt

Alle militaire bonden hebben gezamenlijk een enquête ontwikkeld teneinde uw mening te vernemen over verschillende aspecten van Defensie.

Het gaat daarbij om vertrouwen in de defensieorganisatie, het beleid van de minister en de politiek? Wat vindt u van onderwerpen als veilig en gezond werken en uw arbeidsvoorwaarden?

Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Via één van onderstaande links kunt u de vragenlijst invullen

Via de website van de ACOM

Via de website van de AFMP

Via de website van de KVMO

Via de website van de NOV

 

 

Oproep: deel deze pagina met anderen die in het overgangsbeleid zitten