Nieuwsbrief 24 december 2016

 

Aan het eind van 2016 valt op dat in het AOW-gat de verschillende spelers  niet op één lijn staan. Mogelijk is het ‘naar rechts/links richten‘  niet voldoende beoefend. 😉

Dit geldt voor de

  • bonden
  • bonden en Defensie
  • de politiek
  • leiding van defensie

 

Niet op één lijn bij de bonden

In het Georganiseerd Overleg geldt bij overleg het beginsel van ‘one man, one vote’. Dat betekent dat ongeacht het aantal leden van de eigen achterban elke Centrale voor Overheidspersoneel één stem heeft. Eensgezindheid bij de bonden is daarom zeer gewenst om als één front het gesprek met Defensie aan te gaan.

Het eerste deelakkoord van maart 2015 had de instemming van de VBM, de ACOM en de KVMO/NOV.  De bonden verenigd in de ACOP (AFMP, FNV Overheid en de Marechausseevereniging) wezen na raadpleging van de achterban dit akkoord af.

Bij de besluitvorming rondom het eerste deelakkoord was het resultaat snel bekend t.w. drie bonden voor en één tegen. Daarmee kon de minister tot ondertekening met de bonden overgaan.

Ondertekening eerste deelakkoord

 

Bij het AOW-gat dossier is het speelveld bij de bonden anders verdeeld. Nu valt de ACOM als het ware buiten de boot. Oftewel alle bonden behalve de ACOM willen dat Defensie de uitkering laat aansluiten op de AOW-leeftijd.

BLOG van de voorzitter van de NOV

Onder de titel “Geschonden vertrouwen” gaat de voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging nader in op de perikelen rondom de oplossing van het AOW-gat . (klik hier)

De voorzitter uit harde kritiek op de politiek, de minister en de top van Defensie.

De bijzondere positie van de militair moet het kabinet dwingen om de regelgeving te de-conflicteren aldus de voorzitter. Loftuitingen aan het personeel mag daarmee geen gebakken lucht zijn.

Ook de minister herstelt het vertrouwen van het personeel in de organisatie niet: De minister draagt bij voortduring uit dat zij de vonnissen van de rechter ten uitvoer zal leggen en gaat vervolgens over tot grensbenadering. Probeer zo dicht mogelijk bij het vonnis te komen en dat het zo weinig mogelijk geld kost. Is dit loyaal aan je personeel, is dit empathie voor je personeel? Gaat dit bijdragen aan het herstel van vertrouwen?

Brief aan de Eerste Kamer van de Gezamenlijke bonden (muv ACOM)

De begroting van Defensie voor het jaar 2017 moest op 20 december 2016 nog worden behandeld door de Eerste Kamer.  Reden voor de vakbonden om een brief naar de Eerste Kamer te sturen. (klik hier voor de brief)

De gezamenlijke bonden muv de ACOM verzoeken de leden van de Eerste Kamer “dringend de begroting van Defensie voor 2017 pas goed te keuren, wanneer de minister van Defensie de toezegging doet dat zij de Uitkering gewezen militairen en de wachtgelduitkering van de burgers doortrekt tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd (zoals momenteel voor alle inwoners van Nederland al gebeurt met de werkeloosheidsuitkering, de arbeidsongeschiktheidsuitkering en de wachtgelduitkering van politieke ambtsdragers).

Tevens verzoeken zij de leden van de Eerste Kamer dringend om de begroting van Defensie 2017 af te keuren indien de minister deze toezegging niet doet.

Zij vinden aldus de brief dat de financiële compensatie van 8 miljoen euro uit het amendement Harbers/Nijboer volstrekt onvoldoende is om het AOW-gat voor alle betrokkenen op te lossen.

Tenslotte menen zij dat de minister ondanks haar getroffen maatregelen in strijd blijft handelen met de wet.

 

Het afwijkende standpunt van de ACOM

In het AOW-gat dossier heeft de ACOM reeds vanaf het allereerste begin een afwijkend standpunt over de oplossing van het AOW-gat. Het lijkt er soms op dat de ACOM aan de leiband van Defensie loopt.

Niet altijd wordt dat standpunt door de leden van de ACOM gedeeld. Integendeel veel leden zien door de handelswijze van het bestuur van de ACOM aanleiding om het lidmaatschap per direct op te zeggen.

Deze maand is de ACOM in een nieuwsbrief nader ingegaan op de oplossingsrichtingen voor het AOW-gat dossier. (klik hier)

De ACOM wil dat de Voorlopige Voorziening zodanig wordt aangepast zodat iedereen die nu onder de Voorlopige Voorziening valt ook recht heeft op het netto bedrag van de AOW.

Vanuit een oogpunt van gelijke behandeling is het volgens de ACOM niet meer dan normaal dat eenieder die in dezelfde situatie heeft verkeerd, verkeert of komt te verkeren als één van deze twee voornoemde groepen die wel een procedure gevolgd hebben ook in aanmerking zou moeten komen voor dezelfde verhoogde AOW-gat-compensatie.

 

Bonden en Defensie niet op één lijn

Een basisvoorwaarde voor nieuwe arbeidsvoorwaarden is dat de bonden en Defensie uiteindelijk tot overeenstemming komen.

In de brief van 6 december 2016 van de minister van de Defensie aan de Kamer staat:

Met het oog op de ontstane onrust en onzekerheid wil ik de uitspraken echter niet lijdzaam afwachten. In álle vergelijkbare zaken zal derhalve op korte termijn eenzelfde verhoging van de compensatie worden toegekend. Het proces om de tegemoetkoming voor álle rechthebbenden te verhogen, ook als zij geen verzoek- of bezwaarschrift hebben ingediend, is inmiddels in gang gezet. Voormalig medewerkers, burger of militair, die al met een AOW-gat zijn geconfronteerd, krijgen hierbij voorrang.

In de werkgroep Postactieven is  op 13 december jl. gesproken over de eerdergenoemde brief van de ACOM. De minister leek bereid te zijn om het voorstel van de ACOM te omarmen. Eigenlijk nam zij met de brief van 6 december jl. daar al een voorschot op.

Het voorstel van de ACOM was ook in lijn met de brief van 6 december 2016 t.w. een aanpassing van de Voorlopige Voorziening AOW-gat voor alle militairen en burgers die vallen onder deze voorziening.

 

De andere bonden vonden het voorstel rijp voor de prullenbak.

Dit was voor de ACOM reden om het onderwerp naar een hoger overlegniveau te tillen t.w. het Sector Overleg Defensie (SOD). Op zich is die stap merkwaardig want als drie bonden al het verzoek hebben afgewezen wat is dan de reden dat de ACOM toch haar voorstel wil doorzetten. Is het toch om het eigen straatje schoonvegen? Of loopt de ACOM nu echt aan de leiband van Defensie?

De ACOM geeft zelf in de nieuwsbrief de volgende reden:

Als Defensie dus van de rechter te horen zou krijgen dat de voorgestelde compensatie nog steeds niet toereikend zou zijn zou er uiteraard wederom een aanpassing moeten volgen. Indien de rechter echter een ander standpunt zou innemen, in die zin dat Defensie eerder meer dan genoeg gedaan heeft wat betreft de compensatie van het AOW-gat dan zou in theorie de thans bevochten extra compensatie in gevaar kunnen komen. De rechter is immers onafhankelijk. Dergelijke risico’s voor onze gedupeerde leden wenst de ACOM niet te nemen. Onze zustercentrales kennelijk wel gezien de wijze waarop men de principes laat prevaleren. Een van onze zustercentrales gaf zelfs te kennen dat risico nadrukkelijk op de koop toe te nemen.

Voor Defensie kwam het voorstel van de ACOM als een geschenk uit de hemel. Immers indien de bonden akkoord gaan met het voorstel dan kan Defensie in maart en april 2017 tegen de rechters zeggen dat de sociale overlegpartners al tot een akkoord zijn gekomen. Op dat moment wordt de juridische positie van de militairen en burgers die hun zaak bij de rechter hebben aangekaart beduidend slechter.

Reden temeer dat de bonden tijdens de SOD-vergadering van 23 december jl. het voorstel hebben afgewezen. Zij vinden dat er geen enkele reden is om de Voorlopige Voorziening open te breken.

Op de website van de AFMP (klik hier) wordt het aldus verwoord:

De ACOP heeft hiervoor meerdere redenen:

  • Wij vinden de compensatie/het besluit van de Minister waarmee zij de door de rechtbank vastgestelde leeftijdsdiscriminatie en volstrekt ontoereikende voorlopige voorziening denkt op te heffen volstrekt onvoldoende.
  • Er lopen rechtszaken in hoger beroep, onze leden zijn op dit moment niet gebaat bij een aanpassing van de voorlopige voorziening.
  • De ACOP wil, na alle tot nu toe gewonnen rechtszaken, een definitieve oplossing van het AOW-gat door de UGM-uitkering door te trekken tot de AOW gerechtigde leeftijd.

Dat betekent dat op dit moment slechts via een individueel verzoek militairen en burgers alsnog in aanmerking kunnen komen voor aanpassing van de Voorlopige Voorziening.

Op 15 maart as is de zitting van de Centrale Raad van Beroep.  De uitspraak van de Raad is bepalend voor het verdere vervolg waarmee ook direct duidelijk wordt of het dossier eindelijk kan worden afgesloten nl. dat de uitkering aansluit op de AOW-leeftijd.

 

Niet op één lijn bij de politiek

Ook de politiek heeft laten zien dat de verschillende partijen niet op één lijn zijn over dit dossier. In de Tweede Kamer heeft de motie van Knops/Van Dijk het net niet gehaald (72 stemmen voor en 75 stemmen tegen). Waar de Tweede Kamer nog een bepaalde verdeeldheid liet zien ging de begroting van Defensie voor het jaar 2017 nagenoeg rimpelloos en zonder enige discussie door de Eerste Kamer.

Op de website van de Eerste Kamer staat: De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 als hamerstuk afgedaan. (klik hier)

 

Niet op één lijn binnen Defensie

Het lijkt erop dat Defensie uit alle macht de gelederen gesloten wil houden. Topfunctionarissen binnen Defensie hebben naar buiten toe de vaste overtuiging dat het laatst gedane aanbod voor de oplossing van het AOW-gat een behoorlijke compensatie is.

De voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging begrijpt totaal niet dat de top van Defensie die plannen goedkeurt. Hij vindt dat de top niet de moeite heeft genomen om er diepgaand naar te kijken of dat men elk invoelingsvermogen kwijt geraakt is. De bekende ivoren toren.

Beschouwing van de afgelopen jaren laat alleen maar zien dat Defensie beetje bij beetje moet toegeven.

In 2014 weigerde Defensie elke aanvullende tegemoetkoming, Burgers werden gedwongen om hun pensioen naar voren te halen om het AOW-gat te overbruggen.

In 2015 kwam Defensie met een Voorlopige Voorziening waarbij een tegemoetkoming van de AOW bruto werd uitbetaald. Fiscale maatregelen waaronder de AOW-premie werden niet meegenomen.

In 2016 kwam Defensie wederom tegemoet door de AOW netto uit te betalen.

Zal Defensie dan in 2017 eindelijk een volledige compensatie geven?

Uw mening telt

Alle militaire bonden hebben gezamenlijk een enquête ontwikkeld teneinde uw mening te vernemen over verschillende aspecten van Defensie.

Het gaat daarbij om vertrouwen in de defensieorganisatie, het beleid van de minister en de politiek? Wat vindt u van onderwerpen als veilig en gezond werken en uw arbeidsvoorwaarden?

Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Via één van onderstaande links kunt u de vragenlijst invullen

Via de website van de ACOM

Via de website van de AFMP

Via de website van de KVMO

Via de website van de NOV

 

Van 2016 naar 2017

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2016.

Ik wens u en uw dierbaren prettige feestdagen, een goede jaarwisseling maar vooral een goede gezondheid in 2017 toe.