Defensiemedewerkers die na 1 juli 2017 Defensie hebben verlaten kunnen in drie groepen worden verdeeld t.w

  • militairen die met FLO zijn gegaan of binnenkort gaan
  • burgers/militairen die via SBK 2012 Defensie hebben verlaten of binnenkort zullen verlaten
  • burgers/militairen die via SBK2012 een Gegarandeerd Maandelijks Inkomen (GMI) hebben of binnenkort zullen krijgen

 

Aanvraag inkomensoverzicht

U kunt als u Defensie hebt verlaten om een inkomensoverzicht vragen. Stuur uw aanvraag naar aowgat@mindef.nl

In dat overzicht staan uw inkomsten inclusief de aanvullende maatregelen op het moment dat u 65 jaar wordt. Let wel naar de stand van dit jaar.

Er zijn twee toelichtingen op de aanvraag inkomensoverzicht t.w.

Voor het aanvraagformulier zelf (klik hier).

 

 

 

Militairen die per 1 juli of 1 augustus met FLO zijn gegaan

Als u na 1 juli 2017 met FLO bent gegaan dan heeft u een bevestigingsbrief van het ABP ontvangen.

In die bevestigingsbrief staat veelal de volgende tekst:

U hebt per 1 juli 2017 (of 1 augustus 2017) ontslag gekregen als beroepsmilitair. U kreeg dit ontslag volgens de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM). In deze brief informeer ik u graag over uw uitkering.

Onze beslissing

Wij kennen u met ingang van 1 juli 2017 (of 1 augustus 2017) een maandelijkse uitkering toe. Dit doen we op grond van de UGM. Deze uitkering eindigt op het moment dat u 65 jaar wordt.

Bovenstaande brief is een standaardbrief die al enige jaren door het ABP wordt gehanteerd. Echter, noch het ABP noch Defensie geeft in de brief van het ABP aan dat de aanvullende maatregelen als compensatie voor het AOW-gat ook voor u van toepassing zijn.

Bezwaar aantekenen of verzoek indienen

Indien die maatregelen niet in die brief staan is er voldoende reden om in bezwaar te gaan. U dient in elk geval van Defensie een nieuw besluit te ontvangen waarin uitdrukkelijk staat dat de aanvullende maatregelen als compensatie voor het AOW-gat ook voor u van toepassing zijn.

Maar……… het bezwaar moet wel binnen 6 weken na dagtekening van die brief zijn verstuurd aan het ABP. Daarom is het zaak om snel een bezwaarschrift op te stellen om daarmee uw bezwaarschrift en de termijn (binnen 6 weken) veilig te stellen.

Gaarne willen wij u helpen om dit bezwaar in te dienen. Neem dan contact met ons op: info@skipspringer.nl en stuur evt direct de brief van het ABP zodat we nog vandaag een bezwaarschrift kunnen indienen.

Bent u niet meer binnen die 6 weken in bezwaar gegaan dan vervalt die optie. In beginsel zullen de maatregelen ook op u van toepassing zijn, maar u kunt die maatregelen niet meer formeel afdwingen door een bezwaarschrift.  U kunt nog wel een Aanvraag Inkomensoverzicht naar Defensie sturen.

Bent u al in bezwaar gegaan tegen het besluit dan is het gewoon afwachten op de beslissing van het ABP.

Nota Bene: Heeft u een bezwaar-/beroepschrift via een juridische dienstverlener ingediend dan kan uw raadsman/advocaat  het ABP verzoeken om de kosten van het bezwaar/beroep te vergoeden. Ook als het ABP in de bezwaarprocedure beslist dat uw uitkering bij de leeftijd van 65 jaar stopt dan nog moet Defensie met de aanvullende maatregelen immers een nieuw besluit nemen. In dat nieuwe besluit staat exact welke maatregelen voor u zijn genomen om u te compenseren voor het AOW-gat.

In beginsel zal het ABP de juridische kosten (tot een maximum) in dat geval vergoeden.

Zeer recent t.w. 7 augustus 2017 heeft de rechtbank Noord-Holland Defensie met verwijzing naar de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep Defensie in het gelijk gesteld. Niettemin heeft de rechtbank gemeend dat Defensie gehouden is om de proceskosten voor verleende rechtsbijstand te vergoeden alsmede het betaalde griffierecht.(klik hier voor de uitspraak)

 

Ontslag via SBK 2012

Indien u onder het regime van SBK2012 per 1 juli 2017 of 1 augustus 2017 een brief van WW-plus hebt ontvangen waarin de uitkering wordt bevestigd dan moet u zeker in bezwaar gaan tegen het besluit van WW-plus

Maar……… het bezwaar moet wel binnen 6 weken na dagtekening van de brief van WW-plus zijn ingediend. Daarom is het zaak om snel te reageren om uw bezwaarschrift en daarmee de termijn veilig te stellen.

Bent u niet meer binnen die 6 weken in bezwaar gegaan dan vervalt die optie. In beginsel zullen de maatregelen ook op u van toepassing zijn, maar u kunt die maatregelen niet meer formeel afdwingen door een bezwaarschrift.  U kunt nog wel een Aanvraag Inkomensoverzicht naar Defensie sturen.

Onderstaand zullen enkele onderwerpen worden aangesneden om aan te geven waarom een bezwaar het overwegen waard is.

  • SBK2012 en de pensioengerechtigde leeftijd
  • hoe moet ik bezwaar maken?
  • wat te doen als ik al een juridische procedure heb opgestart?

SBK2012 en de pensioengerechtigde leeftijd

In het SBK speelt de term ‘pensioengerechtigde‘ leeftijd een belangrijke rol.  Op dit moment brengen we in enkele juridische procedures dit aspect steeds prominent naar voren.

  • Algemene Ouderdomswet

Met ‘pensioengerechtigde leeftijd’ wordt volgens normaal spraakgebruik de AOW-leeftijd bedoeld.

  • Pensioenreglement

Op 16 maart 2016 schrijft de minister aan de Tweede Kamer: Voor burgerambtenaren van Defensie geldt de ABP-middelloonregeling. In deze regeling is per 1 januari 2015 het moment waarop recht bestaat op ouderdomspensioen verschoven van 65 jaar naar de dag waarop de deelnemer de AOW-leeftijd bereikt.

Het pensioenreglement voor militairen is nog niet aangepast en staat nog steeds op 65 jaar.

  • artikel 122 BARD en artikel 39 AMAR

Conform het SBK2012 eindigt de uitkering bij 65 jaar. Pensioengerechtigde leeftijd wordt nu nog vereenzelvigd met artikel 122 BARD en artikel 39 AMAR en die zijn nog niet aangepast aan de verhoogde AOW-leeftijd.

De minister heeft aan de Kamer wel toegezegd dat de aanpassing van artikel 122 BARD ‘snel’ gaat gebeuren:

Defensie en de centrales van overheidspersoneel zijn momenteel in overleg over aanpassing van artikel 122 BARD. De onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden kennen een eigen dynamiek en hebben tijd nodig.

  • Geen 65 jaar maar pensioengerechtigde leeftijd

Zowel Defensie als de Centrales voor Overheidspersoneel (zeg maar de bonden) hebben in het SBK2012 er bewust voor gekozen om niet de einddatum te fixeren op 65 jaar doch te spreken over ‘pensioengerechtigde leeftijd

Eén specifieke groep moet zeker alsnog een bezwaar/verzoek indienen. Indien u namelijk bij dienstverlating 50 jaar of ouder was én een diensttijd had van tenminste 10 jaar dan geldt een uitkeringsgarantie tot de pensioengerechtigde leeftijd. In het Sociaal Beleidskader staat daarover het volgende: Voor medewerkers van 50 jaar en ouder met een diensttijd van tenminste 10 jaar geldt op grond van het BWW een uitkeringsgarantie tot de dan geldende pensioengerechtigde leeftijd.

In de memorie van toelichting op het SBK 2012 staat:

Het is aannemelijk dat de pensioenleeftijd van 65 jaar de komende tijd zal wijzigen. Derhalve is gekozen voor een algemene verwijzing en niet voor een vaste leeftijd.

Op basis van bovenstaande mag je ervan uitgaan dat Defensie voor de uitvoering van het SBK2012 ook de financiële middelen heeft gereserveerd indien de pensioengerechtigde leeftijd zou gaan stijgen.

Hoe moet ik bezwaar maken?

Als u uw ontslag op basis van SBK2012 hebt ontvangen dan moet u binnen 6 weken na dagtekening van de brief in bezwaar gaan. Bent u een dag te laat dan wordt uw bezwaar inhoudelijk niet behandeld. U ontvangt dan bericht dat uw bezwaar niet-ontvankelijk is omdat de termijn van 6 weken is verstreken.

Bent u niet meer binnen die 6 weken in bezwaar gegaan dan vervalt die optie. In beginsel zullen de maatregelen ook op u van toepassing zijn, maar u kunt die maatregelen niet meer door een bezwaarschrift afdwingen. U kunt nog wel een verzoek aan WW-plus sturen en vragen om een formele bevestiging dat die maatregelen ook op uw van toepassing zijn. Aanvullend kunt u een inkomensoverzicht opvragen.

Tevens kunt u in uw verzoek verwijzen naar het SBK2012 als u voldoet aan de voorwaarden: ouder dan 50 jaar en minimaal 10 jaar diensttijd.

Gaarne willen wij u helpen om dit bezwaar/verzoek in te dienen. Neem dan contact met ons op: info@skipspringer.nl en stuur evt direct die brief van WW-plus aan ons toe.

 

Wat te doen als ik al een juridische procedure heb opgestart?

Als u al een juridische procedure hebt opgestart dan is het zeker de moeite waard om uw situatie langs de meetlat van het SBK2012 te houden. Mocht u in uw bezwaar/beroep nog geen aandacht hebben besteed het aspect (50 jaar en minimaal 10 jaar diensttijd) dan moet u dat alsnog doen.

Nota Bene: Heeft u een bezwaar-/beroepschrift via een juridische dienstverlener ingediend dan kan uw raadsman/advocaat  Defensie of de rechtbank verzoeken om de kosten van het bezwaar/beroep te vergoeden. Defensie moet immers een nieuw besluit nemen. In dat nieuwe besluit staat exact welke maatregelen voor u zijn genomen om u te compenseren voor het AOW-gat.

Voor de rechtbank en dus ook voor Defensie zal dat veelal aanleiding zijn om de juridische kosten te vergoeden.

Zeer recent t.w. 7 augustus 2017 heeft de rechtbank Noord-Holland Defensie met verwijzing naar de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep Defensie in het gelijk gesteld. Niettemin heeft de rechtbank gemeend dat Defensie gehouden is om de proceskosten voor verleende rechtsbijstand te vergoeden alsmede het betaalde griffierecht.(klik hier voor de uitspraak)

U heeft onlangs Defensie verlaten met een GMI

Sommige militairen en burgers hebben gebruik gemaakt van de faciliteiten die het SBK biedt en gekozen voor een zogenaamd Gegarandeerd Maandelijks Inkomen (GMI). Daarmee ontvangen zij op basis van hun diensttijd een bepaald percentage van hun laatstverdiende loon maar doen afstand van alle andere rechten.

Volgens het BWDEF artikel 17b lid 5 eindigt het GMI zodra de persoon de voor hem geldende pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Letterlijk staat er

Het gegarandeerd maandelijks inkomen eindigt zodra de persoon, bedoeld in het eerste lid, de voor hem geldende pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of zodra hij wederom werkzaamheden gaat verrichten bij of voor Onze Minister anders dan als zelfstandig ondernemer op individuele basis.

In de brief van WW-plus waarin de uitkering aan de ex-defensiemedewerker wordt vermeld staat:

Het is mogelijk dat deze datum in de toekomst zal wijzigen. Indien dit voor u van toepassing is zal te zijner tijd deze wijziging doorgevoerd worden in de einddatum van uw uitkering.

Aanvullend geeft Defensie in die brief aan:

de einddatum van het GMI is de op dit moment voor u op grond van het ABP-pensioenreglement geldende pensioengerechtigde leeftijd.

Kortom zou het idee zijn dat Defensie voor deze groep in elk geval wél de uitkering tot aan de AOW-leeftijd laat doorgaan. Het tegendeel is waar. Zeer recent ontving ik nog een brief van iemand dit dit jaar Defensie met GMI heeft verlaten. De einddatum stond nog steeds op 65 jaar terwijl het ABP allang de pensioenleeftijd naar 67 jaar heeft gebracht.

Kan ik nog een bezwaar indienen?

Als u onlangs een brief van WW-plus heeft ontvangen waarin de einddatum nog steeds op 65 jaar staat dan adviseer ik u dringend om alsnog een bezwaarschrift/verzoek in te dienen. In dat bezwaarschrift/verzoek wilt u een bevestiging van Defensie dat die einddatum in overeenstemming zal worden gebracht met de huidige ABP-pensioenleeftijd.

Naar mijn mening heeft u zeer sterke argumenten om uw gelijk te halen.

Gaarne willen wij u helpen om dit bezwaar/verzoek in te dienen. Neem dan contact met ons op: info@skipspringer.nl

Wat te doen als ik al een juridische procedure heb opgestart?

Als u al een bezwaarschrift heeft ingediend dan is het zeker de moeite waard om uw zaak door te zetten. Naar mijn mening heeft u sterke argumenten om uw gelijk te halen. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ging namelijk niet specifiek over de situatie van hen met een GMI.

Gaarne willen wij u helpen in de verdere bezwaarprocedure. Neem vrijblijvend contact met ons op: info@skipspringer.nl

Nota Bene: U kunt altijd een Aanvraag Inkomensoverzicht naar Defensie sturen.  Op die wijze kunt u beide bedragen met elkaar vergelijken en bezien welke optie voor u het meest gunstige is: GMI of compensatie AOW.