Op 4 oktober jl hebben de bonden aan Defensie te kennen gegeven dat het arbeidsvoorwaardenresultaat van 20 augustus jl door de achterban is afgewezen. Dat betekende ook dat de overgang van eindloonregeling naar middelloonregeling voor de bonden en hun leden van tafel was. Dit gold echter niet voor het ABP.

Geen eindloonregeling meer in 2019?

Het ABP deelde namelijk via een nieuwsbrief het militair personeel (actief dienend en post-actief) mede dat het pensioen met ingang van 1 januari 2019 volgens de basisregeling plaatsvindt.

Dit betekent voor het ABP dat de huidige pensioenregeling wordt voortgezet maar dan zonder de voor 2018 éénmalige overeengekomen backservice.

Backservice is de verhoging van pensioenaanspraken over achterliggende dienstjaren bij verhoging van de pensioengrondslag. Omdat bij een eindloonregeling de pensioenuitkering afhangt van het laatstverdiende salaris, leidt een loonsverhoging tot een hoger pensioen. De werkgever past het opgebouwde pensioen bij elke salarisverhoging aan het nieuwe salaris aan.

Feitelijk komt het krankzinnig over dat een pensioenfonds aan de afspraken tussen werkgever (=defensie) en de Centrales (=de bonden) knabbelt. De bonden waren ‘not amused’ en hadden de staatssecretaris van Defensie om een reactie gevraagd. Pensioenfondsen moeten aldus de bonden slechts uitvoeren wat werkgevers en werknemers hebben afgesproken. Zie ook het eerdere artikel erover (klik hier).

Op de websites van de bonden staat dat de staatssecretaris op 20 november jl. in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) de bonden en daarmee dus het defensiepersoneel heeft laten weten dat zij zich niet zal verzetten tegen het ingrijpen van het ABP op de eindloonregeling van militairen.

Defensie gaf een reactie en een nadere toelichting op de actie van het ABP t.w.

  • Het ABP zou de uitgeklede “basisvariant” gaan uitvoeren. Dit is een middelloonregeling met een hoge franchise (deel van het inkomen waar we geen pensioen over opbouwen) en een laag opbouwpercentage (1,657% i.p.v. 1.875% bij de reguliere middelloonregeling van de burgers). Een zeer slechte pensioenopbouw in de pensioenregeling derhalve!;
  • Tot 1 maart 2019 wilde Defensie een “tijdelijke terugvaloptie” realiseren waardoor de negatieve effecten in de pensioenaanspraken gecompenseerd zouden worden;
  • Voor 1 maart diende er een akkoord te komen waarin de pensioenregeling voor militairen was opgenomen, inclusief een terugwerkende kracht voor deze regeling tot 1 januari 2019;
  • Deelnemers zouden dan dezelfde “eigen bijdrage” voor het pensioen betalen als in 2018. Uit het deel dat boven het kostendekkende premiedeel overbleef zou (deels) de “tijdelijke terugvaloptie” betaald moeten worden.

Op zichzelf genomen merkwaardig omdat daarmee de staatssecretaris ondanks bindende afspraken met de bonden lijdzaam toeziet dat het ABP als uitvoerder het pensioenhuis van de militairen voortijdig afbreekt. Tevens legt zij een druk op bonden om de onderhandelingen voor 1 maart as afgerond te hebben.

Voor de gezamenlijke bonden was deze opstelling van de staatssecretaris reden om het overleg op te schorten.

Premieverhoging in 2019 !

In de Nieuwsbrief van november 2018 deelt het ABP eenzijdig mee dat de premie voor militaren wordt verhoogd. In 2018 bedraagt de premie 25,2% en in 2019 wordt dat 26,1%. Kortom een verhoging van 0,9%.

Bij een salaris van 3500 euro bruto per maand betekent dit aldus het ABP dat u netto inkomen 5 euro extra aan premie betaalt.

Ook hier worden de bonden buitenspel gezet. Is het ook niet zo dat het ABP bij sommige maatregelen net doet alsof militairen al een middelloonregeling hebben terwijl bij andere maatregelen het ABP vanuit de eindloonregeling rekent: kortom zoals de wind waait, waait mijn rokje. 

Geen indexatie in 2019!

Voorts kan het ABP de pensioenen in 2019 niet verhogen met de inflatie (= indexeren). De huidige financiële situatie van het fonds laat dat aldus het ABP dat niet toe.

Het ABP geeft daarbij aan dat het al dan niet indexeren door de wetgeving wordt bepaald. Een wijziging van het pensioenakkoord met een nieuw pensioenstelsel zou daar mogelijk verandering kunnen brengen. Op dit moment zijn de onderhandelingen daarover stopgezet (zie ook artikel over het pensioenakkoord).