Met de hashtag #MeToo delen duizenden Nederlandse vrouwen hun ervaringen met seksueel misbruik en intimidatie op sociale media. De actie moet seksueel geweld en ongewenst seksueel gedrag uit de taboesfeer halen, en aantonen hoe wijdverbreid het is.

Persoonlijk meen ik dat ook binnen de krijgsmacht seksueel geweld en ongewenst seksueel gedrag uit de taboesfeer moet worden gehaald en dat bij constatering passende rechtspositionele maatregelen moeten worden genomen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel mij willen mailen dan kan dat naar: info@skipspringer.nl

Aanpak ongewenst seksueel ‘gedrag’ binnen Defensie

Een recent verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau getiteld “Grenzen aan de eenheid” gaat over de cultuur binnen Defensie. Ook het SCP constateert elementen die vergelijkbaar zijn met #Metoo.

In het persbericht schrijft het SCP:

Een deel van de vrouwen heeft te maken met negatieve stereotypering als vrouw: 37% geeft aan te maken te krijgen met grappen omdat zij een vrouw is  en 1 op de 10 voelt zich bijvoorbeeld minder serieus genomen dan een man. Er wordt bijvoorbeeld de situatie genoemd dat in een vergadering de aanwezige vrouw pen en papier toegeschoven krijgen omdat men er als vanzelfsprekend vanuit gaat dat zij wel zal notuleren.  Ruim de helft van de vrouwen is de afgelopen 12 maanden het onderwerp geweest van roddel (tegen ruim 4 op de 10 mannen). Vooral bij ongewenste seksuele aandacht zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen groot: 1 op de 8 vrouwelijke medewerkers bij defensie heeft in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht. Dit kan gaan van seksueel getinte opmerkingen (bijvoorbeeld “kom maar eens mee, dan zal ik je laten zien wat een echte man is”) tot aan aanranding.

De gesloten cultuur zoals ook verwoord in het rapport van het SCP zorgt ervoor dat seksueel getinte zaken (= seksueel ongewenst gedrag) in meer of minder mate ook nog in 2017 binnen Defensie blijven plaatsvinden. Na constatering handelt de lagere commandant maar ook de hoogste leiding van het Operationeel Commando inclusief de top van Defensie niet altijd adequaat. Het lijkt er soms op dat naarmate de rang hoger is de zaak onder het tapijt verdwijnt of met een vaststellingsovereenkomst uit het zicht blijft.

Op die wijze krijgt met de ‘mantel der liefde’ ineens een heel andere betekenis.

Zo las ik in de Trouw van 12 december 2006 het volgende bericht:

De wegens seksuele intimidatie afgetreden oud-directeur operaties van de Koninklijke Marine krijgt van de marinetop een afscheidsreceptie aangeboden.

Ook in juli 2014 heeft aldus de media (o.a. Geen Stijl, Omroep Brabant, Volkskrant,)  een brigade-generaal vanwege seksueel getinte sms’jes de militaire dienst ‘moeten’ verlaten. De generaal zou vrouwelijk personeel lastig hebben gevallen met sms’jes waarin hij aldus de media voorstelde om zijn “vleeskanon eens te komen oppoetsen”.  Defensie berichtte dat de betreffende generaal was ontslagen. Later bleek dat dit ontslag gebaseerd was op artikel 39 lid 6 AMAR waardoor de betreffende generaal zijn UGM-uitkering behield.

Toentertijd zei voorzitter Erik Jurriëns van de Onafhankelijke Defensiebond daarover:  “Een jonge soldaat die vanwege een joint wordt ontslagen, krijgt geen cent. Maar de hoogste officieren hebben mooie regelingen.”

Op 15 september 2017 verscheen in de Volkskrant een verhaal van een ex-militair die aangeeft in 1982 op de KMS te Weert seksueel te zijn misbruikt. Hoewel er toentertijd melding van is gemaakt is deze misbruikzaak nooit goed door Defensie opgepakt.  Nu heeft Defensie toegezegd dat alsnog een onderzoek wordt gehouden.

Voel je je veilig om ongewenst seksueel gedrag te melden?

Bovenstaande zaken hebben de media gehaald. Juist  #Metoo beoogt om ook zaken die niet direct bekend zijn boven tafel te krijgen. Zijn er bijvoorbeeld binnen Defensie ook personen als  de regisseur ‘Weinstein’ die menen dat zij onaantastbaar zijn. Worden melders van seksueel ongewenst gedrag wel echt serieus genomen? Worden de “Weinsteins”  binnen Defensie naar de uitgang van de poort (= ontslag) geleid?

Kortom mij lijkt in de slipstream van #Metoo dat ook binnen de krijgsmacht dit onderwerp bespreekbaar moet worden gemaakt. Voorts moeten militairen en burgers werkzaam bij Defensie niet alleen een veilige haven hebben om hun verhaal te kunnen vertellen, maar ook de zekerheid hebben dat Defensie als organisatie zo’n melding snel, gedegen en voor de melder transparant oppakt.

Meld seksueel ongewenst gedrag!!!

U kunt seksueel grensoverschrijdend/ongewenst gedrag bij diverse personen/instanties melden t.w.

  • Inspecteur-Generaal voor de Krijgsmacht (igk@mindef.nl) of telefoon: (035) 577 66 33
  • uw Bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er op uw eigen werkplek. Weet u niet wie dat is dan kunt u tijdens kantooruren het BMW-loket bellen op (088) 950 50 10. Enkel bij noodsituaties (24/7) de hulpverleningslijn: 0900-415 55 55.
  • uw huisarts/militaire arts
  • de geestelijk verzorger indien op uw werkplek aanwezig. De geestelijke verzorging is 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken via telefoonnummer 0800-577 77 77. Bellers worden doorverbonden met de geestelijk verzorger die op dat moment dienst heeft.