Bij Defensie is het personeel (zo voelt het heel sterk) altijd de hekkensluiter.  De huidige minister wist bij een extra toewijzing van geld aan Defensie altijd een betere bestemming te vinden t.w. verbetering van de operationele capaciteit. Verbetering van de arbeidsvoorwaarden kwam niet gauw op haar lippen als ze weer 100 miljoen extra kreeg. Geld voor de ‘toys‘  was vaak belangrijker dan de ‘boys‘. Op die wijze is er straks geen personeel om die toys te bedienen.

Uitspraak en zitting Centrale Raad van Beroep

 

Uitspraak

Toen op 18 juli 2016 de Centrale Raad van Beroep de uitspraak deed waren daar een paar noties van de Raad zeer belangrijk. De Raad concludeerde namelijk dat:

 • er sprake is van een verboden onderscheid naar leeftijd;
 • de door Defensie gekozen voorziening tot een groot verlies aan inkomsten leidt in verhouding tot het wachtgeld;
 • de maandelijkse tegemoetkoming netto veel lager is dan een reguliere AOW-uitkering;
 • van de oud-burgermedewerk(st)er bij Defensie in redelijkheid niet kan worden gevraagd om het pensioen naar voren te halen daar dit voor de rest van zijn/haar leven een lager bedrag aan ouderdomspensioen zou meebrengen.

Defensie mikt erop dat dit onderscheid naar leeftijd mogelijk door de Raad wordt gebillijkt als de inkomstenachteruitgang op papier niet al te groot is.

Brieven aan de Tweede Kamer

Als eerste schot voor de boeg voor de zitting van de Centrale Raad van Beroep op 15 maart a.s. heeft Defensie de afgelopen periode twee brieven naar de Tweede Kamer gestuurd t.w.

2017 01 20 Aanvullende maatregel tegemoetkoming AOW-gat (klik hier)

2017 02 01 Uitleg aanvullende compensatie AOW–gat (klik hier)

In genoemde brieven worden aanvullende financiële maatregelen afgekondigd zodat wordt aangetoond dat de inkomstenachteruitgang ‘meevalt’.

 

De Tweede Kamer is daarover rechtstreeks geïnformeerd en het betrokken personeel (burger en militair) totaal niet, in elk geval nimmer persoonlijk door de minister of door de Hoofddirecteur Personeel.  Bij de brieven aan de Tweede Kamer zijn zelfs de bonden niet actief betrokken. Noem het – als ‘understatement’ – een aparte wijze van communiceren richting de oud-defensiemedewerkers zowel burger als militair, zowel man als vrouw.

Op 22 februari as vergadert de Tweede Kamer met de minister over de laatste twee brieven. Als voorschot daarop heeft de heer vd Heuvel van de FB-groep MIlitairen met Functioneel Leeftijdsontslag een brief (klik hier) aan de kamerleden van de Vaste Kamercommissie voor de Defensie gestuurd waarin hij omstandig uiteenzet dat de minister van Defensie Tweede Kamer zand in de ogen wil strooien.

Vragen van de Centrale Raad van Beroep tbv de zitting van 15 maart a.s.

In het licht van bovenstaande heeft de Raad eind vorig jaar aanvullende vragen aan Defensie gesteld teneinde meer inzicht te krijgen wat het bruto- en netto effect van de verschillende maatregelen is.

De Raad heeft aan Defensie gevraagd om van hen die in hoger beroep zijn gegaan een inkomenstabel te overhandigen t.w.

Model 1: Oude situatie AOW bij 65 jaar

 • welk bedrag aan pensioen (bruto en netto) zou de betreffende ex-defensiemedewerk(st)er ontvangen vanaf 65 jaar?
 • welk bedrag aan AOW (bruto en netto) zou de betreffende ex-defensiemedewerk(st)er ontvangen vanaf 65 jaar?

Model 2: Nieuwe situatie AOW wordt opgehoogd en wachtgeld loopt door

 • welk bedrag aan wachtgeld (bruto en netto) zou de betreffende ex-defensiemedewerk(st)er ontvangen vanaf 65 jaar tot de AOW-leeftijd?
 • welk bedrag aan pensioen (bruto en netto) zou de betreffende ex-defensiemedewerk(st)er ontvangen vanaf 65 jaar?
 • welk bedrag aan AOW (bruto en netto) zou de betreffende ex-defensiemedewerk(st)er ontvangen vanaf 65 jaar?

Model 3: Stopzetten wachtgeld bij 65 jaar én het WEL naar voren halen van pensioen

 • welk bedrag aan pensioen (bruto en netto) zou de betreffende ex-defensiemedewerk(st)er ontvangen vanaf 65 jaar tot de AOW-leeftijd
 • welk bedrag aan uitkering (‘voorlopige voorziening’) (bruto en netto) zou de betreffende ex-defensiemedewerk(st)er ontvangen vanaf 65 jaar tot de AOW-leeftijd
 • welk bedrag aan compensatie (bruto en netto) zou de betreffende ex-defensiemedewerk(st)er ontvangen vanaf 65 jaar tot de AOW-leeftijd
 • welk bedrag aan pensioen (bruto en netto) zou de betreffende ex-defensiemedewerk(st)er ontvangen vanaf de AOW-leeftijd
 • welk bedrag aan AOW (bruto en netto) zou de betreffende ex-defensiemedewerk(st)er ontvangen vanaf de AOW-leeftijd

Model 4: Stopzetten wachtgeld bij 65 jaar én het NIET naar voren halen van pensioen 

 • welk bedrag aan uitkering (‘voorlopige voorziening’) (bruto en netto) zou de betreffende ex-defensiemedewerk(st)er ontvangen vanaf 65 jaar tot de AOW-leeftijd
 • welk bedrag aan compensatie (bruto en netto) zou de betreffende ex-defensiemedewerk(st)er ontvangen vanaf 65 jaar tot de AOW-leeftijd
 • welk bedrag aan pensioen (bruto en netto) zou de betreffende ex-defensiemedewerk(st)er ontvangen vanaf de AOW-leeftijd
 • welk bedrag aan AOW (bruto en netto) zou de betreffende ex-defensiemedewerk(st)er ontvangen vanaf de AOW-leeftijd

Defensie moet deze exercitie ook toepassen bij hen die de 65-jarige leeftijd (en AOW- leeftijd) reeds hebben bereikt.

Bij militairen geldt daarbij alleen model 1 en 2 omdat op dit moment het pensioen van militairen in tegenstelling tot het burgerpersoneel bij 65 jaar begint.

De minister heeft in de brief van 1 februari 2017 toegezegd dat de inkomstenteruggang niet meer dan 10% is. Vraag is: 10% waarvan?

De helpdesk van het ABP : defensieaowgat@abp.nl

Defensie stuurt allerlei brieven naar de Tweede Kamer maar het is toch ook goed dat de helpdesk van het ABP op de hoogte is van de exacte uitvoering van het beleid van Defensie over het AOW-gat.

Op 26 januari 2017 vroeg mevrouw Eijsink (PvdA ) al aandacht voor dit punt:

Ik vraag de minister om toch nog even in te gaan op mijn vraag over de ABP-helpdesk. Ik heb de brief ontvangen. Ik ging ervan uit dat het allemaal al besproken was. We weten hoe mensen tegen muren aanlopen op dit moment. Ik heb geprobeerd om dat in mijn eerste termijn aan te geven, maar heb nog geen reactie van de minister daarop gekregen. Hoe wordt dit gedaan?

Als men mailt naar defensieaowgat@abp.nl, is het dan weer een “van het kastje naar de muur”-verhaal? Ik bedoel dat niet vervelend, maar dat is wel wat ik van veel mensen hoor. Men heeft de energie niet meer om door te pakken. De negativiteit groeit daardoor.

Als via dit loket gelijk positiviteit kan worden geboden, met adequate uitleg en met adequate toenadering in plaats van met voicemailapparaten et cetera, dan zijn we, denk ik, een stap aan het maken, en anders niet. Ik vraag de minister hoe het eruitziet. De mensen zijn gebaat bij directe antwoorden, bij mensen aan de lijnen en niet bij doorstuurbandjes.

Mail aan het ABP

Eén van de nieuwsbrief-lezers had onderstaand mailbericht aan het mailadres van het ABP gestuurd:

Geachte heer/mevrouw, De Minister van Defensie heeft afgelopen week een reparatie van het AOW-gat afgekondigd. Is deze reparatie ook voor mij geldend, met andere woorden, als ik in 2024 65jaar wordt, mag ik dan ook op deze reparatie rekenen? Ik zie graag uw antwoord tegemoet, ik mag aannemen dat ik niet de enige met deze vraag ben.

Mail van het ABP

Het ABP stuurt een formeel en standaard antwoord terug.

Beste heer X, Bedankt voor uw e-mail. Op dit moment kan ABP deze niet beantwoorden. Eerder in januari is ons gevraagd te beoordelen of wij de in de brief aan de TK van 20 januari 2017 door Defensie aangekondigde aanvullende compensatie kunnen uitkeren. Op dit moment zijn wij in contact met Defensie over deze uitvoerbaarheid. In de uitkeringen in januari 2017 speelt de aanvullende compensatie nog geen rol. Het betreft hier een aanvullende compensatie, voor zowel voormalig burger- als militair personeel, die als doel heeft om het netto inkomen gedurende de periode van het AOW-gat voor het individu in ieder geval nooit minder dan 90 procent te laten bedragen van het netto inkomen dat bij 65 jaar zou zijn uitgekeerd als de AOW- en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar zouden zijn geweest.
 
Het betreft hier nadrukkelijk geen pensioenuitkering, die staat niet ter discussie en hier los van.

Of de reparatie van het AOW gat in 2024 nog zal plaatsvinden, is op dit moment nog niet te zeggen.  Dit hangt ervan af hoe tegen die tijd de Defensieregeling zal uitzien. Uiteraard zijn er meerdere klanten met dezelfde vraag. U bent dus niet de enige. Ik hoop uw vraag voldoende te hebben beantwoord.

Verontrustend is dat het ABP namens Defensie schrijft dat de termijn van de regeling onzeker is: Of de reparatie van het AOW gat in 2024 nog zal plaatsvinden, is op dit moment nog niet te zeggen.  Dit hangt ervan af hoe tegen die tijd de Defensieregeling zal uitzien.

 

Pensioenrichtleeftijd wijzigt per 1/1/2018

 

Pensioenrichtleeftijd
Jarenlang was de leeftijd waarop de pensioenen werden vastgesteld en uitgekeerd 65 jaar. Dit viel namelijk samen met de AOW-leeftijd. Nu gaat de AOW-leeftijd beetje bij beetje omhoog. De pensioenfondsen zoals het ABP volgen niet stapsgewijs deze verhoging van de AOW-leeftijd omdat dit steeds weer wijzigingen in de systemen tot gevolg zou hebben. Voor hen is er een zogenaamde pensioenrichtleeftijd.

Op dit moment is de pensioenrichtleeftijd 67 jaar. Vanaf 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd heeft geen invloed op de vóór 1 januari 2018 opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten.

Let wel: De pensioenrichtleeftijd staat los van de feitelijke ingangsdatum van het pensioen.

Gevolgen voor Defensie
Om de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling te verhogen heeft Defensie de instemming van sociale partners (lees: de bonden) nodig. Deze instemming is niet nodig indien reeds eerder tussen Defensie en de bonden is afgesproken dat de pensioenleeftijd meebeweegt met de pensioenrichtleeftijd overeenkomstig de fiscale wetgeving.

Gevolgen voor het ABP
Het ABP dient nadat Defensie en de bonden tot overeenstemming zijn gekomen de verhoging van de pensioenrichtleeftijd te verwerken in hun administratieve systemen.

Met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd moet niet alleen de nieuwe premie vastgesteld worden maar het defensiepersoneel dient ook bijtijds door het ABP te worden geïnformeerd over de verhoogde pensioenrichtleeftijd en de consequenties daarvan.

Gevolgen voor het defensiepersoneel
Bij de pensioenrichtleeftijd van 65 jaar had de werknemer ‘maar’ 35 jaar om een standaard pensioen van 70 procent van het laatstverdiende loon op te bouwen. Vanaf 1 januari 2015 was de richtleeftijd 67 jaar en ging de jaarlijkse opbouw van het pensioen naar beneden. Men had immers meer tijd om die 70% te bereiken t.w. 37 jaar.  Nu de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar gaat heeft de deelnemer aan het pensioenfonds dus nog één jaar extra tijd t.w. 38 jaar.

Overleg tussen Defensie en de bonden
Naar verwachting zullen de overheidswerkgevers en de bonden medio 2017 tot overeenstemming moeten komen op welke wijze de nieuwe fiscale wetgeving met ingang van 1 januari 2018 moet worden ingebed in het pensioenreglement. Ook het pensioenreglement bij de militairen zal door de nieuwe fiscale wetgeving worden geraakt. Nu staat het pensioen van de militairen ‘gelukkig’ toch al op de agenda voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord.

Zo moeten Defensie en de bonden overeenstemming bereiken ten aanzien van de reeds opgebouwde pensioenen. Worden deze omgezet naar de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 68 jaar of wordt er een administratieve knip aangebracht waardoor per deelnemer pensioenpotten met verschillende pensioenleeftijden worden aangehouden?

Probleem is evenwel dat het overleg tussen Defensie en de bonden momenteel stil ligt en de verwachting is dat een nieuw formeel overleg pas na de verkiezingen echt gaat plaatsvinden. Een nieuwe politieke samenstelling van het kabinet kan een beter arbeidsvoorwaardenresultaat inclusief de discussie rondom de pensioenen tot gevolg hebben. Defensie en de bonden moeten daarna wel haast maken want de afspraken moeten ook nog in de technische systemen van het ABP worden ingebracht.

Acties van de bonden

De bonden zijn begonnen met een landelijke rondgang langs diverse kazernes teneinde veelal het actief dienend personeel op de hoogte te stellen van de dynamiek rondom het arbeidsvoorwaardenakkoord en de redenen waarom de bonden het overleg hebben stilgelegd.

Die uitleg is nodig omdat het ministerie van Defensie alsmede de commandanten van de defensieonderdelen een eigen interpretatie geven aan het echec tussen Defensie en de bonden. Voorts geven deze commandanten aan wat de gevolgen zijn op de lopende reorganisaties binnen het eigen defensieonderdeel.

 • Defensie: een eigen ‘vraag en antwoord‘ naar aanleiding van het stuklopen van het overleg   (klik hier)
 • CZSK: De mail van Commandant Zeestrijdkrachten aan zijn personeel (klik hier)
 • CLAS: De mail van Commandant Landstrijdkrachten aan zijn personeel (klik hier)
 • CLSK: De mail van Commandant Luchtstrijdkrachten aan zijn personeel (klik hier)
 • CDC: De mail van Commandant Commando DienstenCentra aan zijn personeel (klik hier)
 • DMO: De mail van Commandant Defensie Materieel Organisatie aan zijn personeel (klik hier)

 

De volgende informatiebijeenkomsten van de bonden staan deze week gepland:

Dinsdag 14 februari 2017, Oirschot
Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne, Filmzaal
Aanvang 10.00 uur

Woensdag 15 februari 2017, Leeuwarden
Vliegbasis Leeuwarden, Multifunctionele ruimte
LET OP aanvang 13.00 uur

Donderdag 16 februari 2017, Gilze-Rijen
Vliegbasis Gilze Rijen, Hangar 342 C
Aanvang 10.00 uur

Wilt u op de hoogte blijven van de komende acties alsmede de data en locaties van de informatiebijeenkomsten in de komende weken bezoek dan regelmatig hun website. Klik hier