Op 20 augustus jl. hebben de vier Centrales voor Overheidspersoneel sector Defensie een arbeidsvoorwaardenresultaat met Defensie gesloten. Dit resultaat is op diezelfde dag aan het defensiepersoneel bekend gesteld.

De bonden geven informatie aan de leden

De vakbonden vertegenwoordigd in deze Centrales geven aan de leden  tijdens voorlichtingsbijeenkomsten in de maanden augustus en september een nadere toelichting op dit resultaat. De vakbonden ACOM, AFMP en VBM hebben gezamenlijke bijeenkomsten en de officierenverenigingen hebben hun eigen bijeenkomst. Voor data en tijden wordt verwezen naar de websites van de afzonderlijke bonden (klik hier voor de data en locaties)

Daarnaast geven de verschillende vakbonden op hun website uitgebreide informatie over dit resultaat.

  • Vragen en antwoorden over de loonontwikkeling (klik hier)
  • Vragen en antwoorden over nieuwe pensioenregeling bij militairen (klik hier)
  • Vragen en antwoorden over de Toelage Onregelmatige Dienst (klik hier)

De VBM heeft zelfs een aparte Trivizier aan het onderhandelaarsresultaat gewijd (klik hier)

Defensie geeft informatie aan de medewerk(st)ers

Ook de HDP houdt een roadshow door het land om het resultaat nader toe te lichten. Op 3 september as begint de HDP in Den Haag en uiteindelijk op 26 september as eindigt hij in Amersfoort.

De leden stemmen

Sommige bonden leggen het resultaat neutraal aan haar leden voor. De Oonafhankelijke Defensiebond (ODB (geen deelnemer van het Sector Overleg Defensie) heeft het resultaat al afgewezen (klik hier) . De officierenbonden geven een positief oordeel richting de leden over dit resultaat af. (klik hier)  

Elke vakbond heeft een eigen procedure voor de achterbanraadpleging. Op 1 oktober as gaan de vakbonden in gesprek met de minister van Defensie teneinde te stemmen over dit resultaat. Daarbij geldt het principe ‘one man, one vote’. Bij staken van de stemmen (2 centrales voor, 2 centrales tegen) heeft de minister het eindoordeel.

JA of NEE tegen het resultaat 

Zelf stel ik een grote animositeit vast om voor of tegen dit resultaat te stemmen. Beide ‘kampen’ zijn overtuigd van hun JA of NEE.

Om de discussie nog verder te versterken is er zelfs een aparte Facebookgroep opgezet t.w, Zeg NEE tegen het arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie (klik hier).

Kortom er valt wat te kiezen en mede door de sociale media valt er ook meer te mobiliseren.

Persoonlijk stem ik NEE tegen het resultaat maar ieder heeft een eigen afweging om JA of NEE tegen het resultaat te stemmen. Het gaat erom dat u stemt.

Waarom stem ik NEE?

Loonontwikkeling 

De loonontwikkeling is veel te mager. Defensie en de bonden proberen duidelijk te maken dat er grote stappen zijn gezet (zie Q&A Loonontwikkeling). De staatssecretaris Barbara Visser zegt daarover:

We hebben met de bonden een flinke stap gezet en dat schept vertrouwen voor de toekomst. Met dit akkoord bieden we perspectief en bouwen we verder aan een organisatie waar mensen graag willen werken.”

Persoonlijk meen ik dat het resultaat in vergelijking met andere sectoren tegenvalt. Door Paul Eijkelenkamp zijn bijvoorbeeld de loonontwikkelingen bij het Rijk en Defensie met elkaar vergeleken. Hij komt tot de volgende conclusie: Zowel op basis van een globale als op basis van een grondigere analyse blijft de ontwikkeling voor defensie achter. Dit varieert afhankelijk van de invalshoek van 0,5% tot 3,3%.

Voor een uitgebreid relaas van zijn hand (klik hier)

Pensioen voor militairen

Pensioen is een zeer lastige materie om te begrijpen. Toch heeft het een zeer grote invloed op iemands leven vanaf zijn AOW-leeftijd of voor de nabestaanden. Des te meer reden dat er geen enkele onduidelijkheid voor de leek mag schuilen in de diverse berekeningen.

Het verhaal van Paul Eijkelenkamp maakt mij er niet gerust op dat het pensioen op dit moment goed is ingericht. Hoe kan ik dan JA zeggen op een pensioensysteem dat nu al rammelt en waaraan nog heel veel vragen aan kleven. Het feit dat het bij Defensie over dit dossier oorverdovend stil is geeft mij te denken. Mogelijk willen ze eerst het resultaat tot een akkoord brengen om daarna met de konijn uit de hoed te komen.

De ODB heeft op zijn website enkele voorbeelden gegeven die mij aanspreken t.w.

  • Heimelijke tariefstijging pensioenpremie.
  • Backservice kosten die op militairen wordt afgewenteld.
  • De extra kosten dubbele pensioenopbouw gedurende uitzending.
  • Koppelafspraak tussen middelloon en eindloon.
  • Al 10 jaar geen indexatie pensioen; waar blijft de compensatie?
  • Franchisebedrag (geen pensioen berekening) te hoog waardoor zeer nadelig voor burgerschaal 1 t/m 4 en manschappen en korporaal, korporaal 1 en sergeant. Deze bouwen in deze jaren te weinig pensioen op.

 

Loopbaanbeleid/-begeleiding burgerpersoneel

In het resultaat van 20 augustus 2018 staat over het burgerpersoneel het navolgende:

De loopbaanbegeleiding voor burgerpersoneel wordt geformaliseerd. Hiermee krijgen ook burgermedewerkers een Persoonlijk ontwikkelplan. Bij het tot stand komen van dit Persoonlijk ontwikkelplan zullen de huidige opleidingsmogelijkheden nadrukkelijk worden betrokken.

Persoonlijk hoorde ik een echo van voorgaande akkoorden. Daarom heb ik voorgaande resultaten erop na geslagen. Het blijft steeds bij zeer goede voornemens.

Arbeidsvoorwaardenbeleid sector Defensie 1 januari 2004 – 28 februari 2007
Voor het personeel dat vanaf 1 januari 2007 nieuw in dienst treedt, wordt de mobiliteit vergroot, waarbij medewerkers bij voorbaat weten dat ze voor een bepaalde periode het vak uitoefenen, en daarna hun loopbaan elders (binnen of buiten Defensie) voortzetten.

Arbeidsvoorwaardenbeleid sector Defensie 2007- 2009
Voor de defensiemedewerker wordt voorzien in loopbaanbegeleiding. Bij de invulling daarvan wordt gezorgd voor maatwerk passend bij de levensfase aan de hand van functioneringsgesprekken, loopbaangesprekken, persoonlijke ontwikkelplannen en passende loopbaan- of functieopleidingen.

Arbeidsvoorwaardenbeleid sector Defensie 2009- 2010
Partijen stellen vast dat de verbetering van loopbaanmogelijkheden voor burgerpersoneel extra aandacht nodig heeft. Om die reden spreken zij af om bij de invulling van de tweede pilot specifieke aandacht te laten uitgaan naar loopbaanbeleid van burgerpersoneel.

27 februari 2015
Burgerpersoneel moet beter in staat zijn om de eigen loopbaan vorm te geven en ervoor te zorgen dat kennis en capaciteiten blijven aansluiten bij hetgeen door Defensie en andere werkgevers wordt gevraagd. Om dit te bevorderen kiest Defensie ervoor om voor het burgerpersoneel loopbaanbegeleiders beschikbaar te stellen en het management development verder door te ontwikkelen.