De staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, heeft op 17 juli jl. de Centrales voor Overheidspersoneel bij de sector Defensie geïnformeerd dat vanaf 1 september as.  een begeleidingscommissie AV-akkoord aan de slag gaat.

Begeleidingscommissie AV-akkoord

Deze commissie heeft tot taak om het bevoegd gezag te adviseren over de afdoening van de individuele verzoeken om daarmee tot maatwerk te komen. 

Deze begeleidingscommissie bestaat uit:

  • Een onafhankelijke voorzitter
  • een plaatsvervangende voorzitter
  • Een (plv) vertegenwoordiger van de Centrales
  • Een (plv) vertegenwoordiger van Defensie

Na ontvangst van advies van de commissie beslist het bevoegd gezag. Vanzelfsprekend zal het advies zwaar meewegen in het uiteindelijk besluit van het bevoegd gezag.

Herintreder

Deze begeleidingscommissie is nodig omdat door Defensie onderkend is dat met het afsluiten van het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord er op individueel niveau bepaalde weeffoutjes in het akkoord zijn ingeslopen.  Dit betreft zeer zeker de toepassing van de Nieuwe Diensteinderegeling voor militairen die in het verleden Defensie hebben verlaten maar later als herintreder weer bij Defensie zijn teruggekomen.

De FLO-datum is vastgelegd in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR). Zo is er een onderscheid in FLO-datum tussen militairen die onder de overgangsregeling vallen (artikel 39a AMAR) en militairen die regulier op de leeftijd van 60 jaar de militaire dienst verlaten (artikel 39, 2e lid onderdeel  a) . Met het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord is de FLO-datum als gevolg van de Nieuwe Diensteinderegeling (NDer) verder opgeschoven t.w. naar de opgehoogde AOW-leeftijd minus 5 jaren.

Militairen die als herintreder terugkeerden bij Defensie konden geen aanspraak  maken op de overgangsregeling zoals vastgelegd in artikel 39a van het AMAR. In tegenstelling tot hun eerdere ontslagleeftijd werd vaak aan deze militairen in de nieuwe aanstelling vastgelegd dat de ontslagdatum bij de leeftijd van 60 jaar is.

Een voorbeeld

Een KL-militair geboren op 1 januari 1960 heeft op grond van artikel 39a AMAR een ontslagleeftijd van 58 jaar en 6 maanden. Na herintreding is de ontslagleeftijd voor deze militair veelal opgehoogd naar 60 jaar.

Voor deze militair (1-1-1960) is de geschatte AOW-leeftijd 67 jaar en 6 maanden en daarmee de FLO-datum volgens de NDer 62 jaar en 6 maanden (AOW-leeftijd minus 5 jaar).

Daarmee zou deze militair een ophoging van 4 jaar ten opzichte van de oorspronkelijke FLO-datum  krijgen.

Met de komst van de begeleidingscommissie kan er mogelijk een middenweg worden gevonden.

 

 

Bron: Pro Def Bulletin auteur Niels van Woensel