In het Sociaal Beleidskader 2012 bestaat de mogelijkheid om geen ww-uitkering doch een zogenaamd Gegarandeerd Maandelijks Inkomen (GMI) ontvangen. U neemt dan vrijwillig ontslag.

De keuze (op aanvraag van de medewerker) voor dit gegarandeerd maandelijks inkomen betekent aldus het SBK2012 dat afstand wordt gedaan van een andere loonaanvullingsregeling. Ook heeft u dan geen recht op een uitkering op grond van de WW en bovenwettelijk WW van Defensie. Tevens bestaat bij de keuze voor deze maatregel geen aanspraak op de stimuleringspremie en andere voorzieningen.

Bij de keuze voor deze maatregel vervallen daarnaast (in voorkomend geval) de dien- en restitutieverplichting. Ook vindt over dit gegarandeerd maandelijks inkomen geen pensioenopbouw plaats. Het GMI wordt wel geïndexeerd op basis van de salarismutaties van de sector Defensie.

Hoeveel bedraagt de GMI?

Afhankelijk van het aantal dienstjaren ontvangt de oud-defensiemdewerk(st)er een bepaald percentage van het laatstverdiende loon als GMI t.w.

  • 30% bij een diensttijd van 24 tot 28 dienstjaren
  • 35% bij een diensttijd van 28 tot 32 dienstjaren
  • 37,5% bij een diensttijd van 32 dienstjaren en meer

Wat is de einddatum van de GMI?

Bij de individuele toekenning van deze GMI stond dat de einddatum kan wijzigen. Letterlijk stond er in de brief:

Het is mogelijk dat deze datum in de toekomst zal wijzigen. Indien dit voor u van toepassing is zal te zijner tijd deze wijziging doorgevoerd worden in de einddatum van uw uitkering.

Voorts werd in de toekenningsbrief met een voetnoot aangegeven dat er een verband is tussen de einddatum van het GMI en de individuele pensioengerechtigde leeftijd op grond van het ABP-pensioenreglement.

Ook in de contacten tussen defensiemedewerk(st)ers met DC HR en WW-plus werd altijd verzekerd dat de einddatum aansloot op de pensioengerechtigde leeftijd zoals dat in het ABP pensioenreglement staat.

  • Op 13 december 2012 antwoordt DC HR dat de duur van het Gegarandeerd Maandelijks Inkomen (GMI) “zal doorlopen tot de dan geldende pensioenleeftijd”.
  • Zo geeft WW-plus in een mail van 5 december 2014 aan: Op het moment dat Defensie en het ABP de pensioengerechtigde leeftijd wijzigt en wij daarvoor akkoord krijgen dan wordt uw einddatum automatisch aangepast.
  • DC HR schrijft in de mail van 11 december 2014: Het Gegarandeerd Maandelijks Inkomen loopt tot de dan geldende pensioengerechtigde leeftijd. Op dit moment is de pensioenleeftijd bij Defensie 65 jaar. Dit staat los van de AOW-leeftijd die wel verhoogd is. Mocht echter in de toekomst de pensioenleeftijd worden verhoogd dan is dat op dat moment de dan geldende pensioengerechtigde leeftijd en loopt het GMI door tot de nieuwe pensioenleeftijd.

Einddatum GMI wordt ineens 65 jaar !!!

Op dit moment worden alle oud-defensiemedewerk(st)ers op de hoogte gesteld dat bovenstaande voetnoot onjuist is en daarmee als ‘niet geschreven’  dient te worden beschouwd.

Nu ineens geldt dat de GMI eindigt op de eerste dag volgend op de maand waarin de oud-defensiemedewerk(st)er de leeftiijd van 65 jaar bereikt.

Daarmee is aldus de brief van Defensie ‘voornoemde fout in de toekenningsbeschikking hersteld’

Ga in bezwaar !!!!

Indien u een brief heeft ontvangen waarin WW-plus namens Defensie aan u aangeeft dat GMI eindigt bij 65 jaar dan is mijn advies:

  • Ga in bezwaar tegen dit besluit
  • wacht niet te lang want u heeft maar 6 weken de tijd

Gaat u namelijk niet in bezwaar of bent u te laat (dus na die 6 weken) dan staat het herstelbesluit vast en heeft u geen middelen meer om dit aan te vechten.

Ik kan uw bezwaar – tegen een redelijk tarief –  verzorgen. Zodra u het herstelbesluit heeft neemt u contact met mij op: info@skipspringer.nl of mobiel 06 345 132 98