De rechtbank kan uw beroep ook ongegrond verklaren en menen dat de argumenten van het bestuursorgaan sterker zijn of dat uw eigen argumenten te zwak zijn.

En dan? U kunt zich neerleggen bij de uitspraak maar u kunt ook in hoger beroep gaan.

In de uitspraak van de rechtbank staat waar en binnen welke termijn dat moet. Let wel: ook in hoger beroep bent u griffiegeld verschuldigd.

 

Hoger beroep bij Centrale Raad van Beroep, Gerechtshof of Raad van State

 

Afhankelijk van het rechtsgebied zijn verschillende instanties die het hoger beroep in behandeling kunnen nemen. In de uitspraak van de rechtbank staat altijd vermeld bij wie u in hoger beroep moet gaan.

  • De Centrale Raad van Beroep in Utrecht oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale zekerheid en in ambtenarenzaken.
  • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag oordeelt in hoger beroep over geschillen tussen de burger en de overheid (gemeente, provincie en rijk).
  • De gerechtshoven oordelen in hoger beroep over geschillen op het terrein van belastingrecht.

Tussen uw bezwaar en de zitting kunnen u en het bestuursorgaan aanvullende stukken toesturen of op elkaars stukken reageren.

Tijdens de zitting in hoger beroep worden nogmaals alle feiten en argumenten in grote lijnen besproken. Vergeet daarbij niet dat de voorzitter en leden alle stukken al hebben gelezen dus het hoeft niet een complete herhaling van zetten te worden.

De Centrale Raad van Beroep en Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn de laatste en hoogste instanties dus het is zaak om de echte aandachtspunten nogmaals goed neer te leggen. Tijdens de zitting zullen aan beide partijen vragen worden gesteld. Beide partijen worden in de gelegenheid gesteld om hun pleidooi te houden.

Of u de zaak wint of verliest: voor beide partijen is de uitspraak het eindoordeel. Geen van beide partijen heeft de mogelijkheid om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.