Alles begint met een besluit van het bestuursorgaan, die namens een bevoegde instantie is gedaan. Werkt u bij een ministerie dan is dat veel al de minister van dat ministerie of er staat dat er namens de minister een besluit is genomen.

Zo’n besluit is een antwoord op een verzoek dat u heeft gedaan. Het kan ook zijn dat het bestuursorgaan zelfstandig een besluit tegen u of een groep waartoe u behoort neemt.

Voorbeelden:

  • Een verhuiskostenvergoeding wordt u geweigerd
  • Een toelage wordt u door de gemeente geweigerd of gestopt
  • Een plaatsing op een functie (bv in het buitenland) gaat naar iemand anders
  • Een aanwijzing voor een missie wordt ineens ingetrokken.

Pas op: In de meeste gevallen is dat besluit schriftelijk maar ook mondelinge besluiten die u rechtspositie raken kunnen als besluit worden gezien bv u krijgt de mondelinge mededeling dat u bent afgewezen voor een functie, waarna u heeft gesolliciteerd.

Bezwaar maken of niet

Aan u de keuze of u al dan niet in kunt stemmen met dit besluit. Indien een besluit goed en uitgebreid is gemotiveerd kan het zijn dat u de gedachtegang volgt en begrip heeft voor het besluit van het bestuursorgaan. U neemt dan geen actie.

Bent u het niet eens met het besluit van de overheidsinstantie of twijfelt u dan moet u binnen 6 weken na datum dat de brief is getekend bezwaar maken tegen deze beslissing. Bij elk besluit van de overheid moet staan hoe en naar welk adres uw bezwaar moet worden gestuurd.

Noot: indien u als militair om dienstredenen in het buitenland bent dan geldt een langere termijn om uw bezwaar in te dienen namelijk 13 weken in plaats van 6 weken.

Besluit van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verplicht om

  • te bevestigen dat uw bezwaar is ontvangen en in behandeling wordt genomen. In die bevestiging wordt vaak aangegeven binnen welke termijn u een antwoord op uw besluit tegemoet kunt zien.
  • u de gelegenheid te geven uw standpunt in een zogenaamde hoorzitting uiteen te zetten.
  • binnen een redelijke termijn een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift te nemen

Maar wat is een redelijke termijn? Veelal wordt een termijn van 6 weken gehanteerd waarbij als vertrekdatum geldt 6 weken nadat het eerdere besluit is genomen. Veelal wordt deze termijn met nog eens 6 weken ‘opgerekt’, of nog langer als bijvoorbeeld informatie uit het buitenland is opgevraagd of de hoorzitting door omstandigheden nog niet kon plaatsvinden.

In al die gevallen moet u op de hoogte worden gesteld van de vertraging en de redenen.

Indien het bestuursorgaan de termijn dan nog overschrijdt dan kunt u een brief sturen waarin u aangeeft dat het bestuursorgaan niet voldoet aan zijn verplichtingen. U verzoekt het bestuursorgaan om binnen 14 dagen een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen.

Als ook dan het bestuursorgaan weigert een besluit te nemen dan komt u in aanmerking voor een dwangsom. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de datum dat u de beslissing op uw bezwaar (BOB) uiteindelijk ontvangt met een maximum van 1260 euro.

Blijft de overheid ondanks de dwangsom nog steeds weigeren om een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. Beslist de rechter positief op uw verzoek dan moet het bestuursorgaan alsnog binnen 14 dagen een besluit nemen.

De beslissing op uw bezwaar

Dan ligt er uiteindelijk een beslissing op uw deurmat.

Er zijn 3 beslissingen mogelijk:

  • Uw bezwaar is niet-ontvankelijk oftewel uw bezwaar wordt inhoudelijk niet behandeld: De reden hiervoor kan zijn dat u te laat uw bezwaarschrift heeft ingediend.
  • Het bezwaar is ongegrond: De overheidsinstantie vindt uw argumenten onvoldoende om de eerder genomen beslissing te veranderen.
  • Het bezwaar is gegrond: De overheidsinstantie vindt dat u gelijk heeft en neemt in de beslissing op uw bezwaar een nieuwe beslissing.

 

lees meer voor fase 2: de behandeling van uw beroepsschrift bij de Rechtbank

lees meer voor fase 3: de behandeling van uw beroepsschrift bij de Centrale Raad van Beroep