De bonden hebben vandaag in gezamenlijkheid, ieder op de eigen website, eensgezind aangegeven dat het arbeidsvoorwaardenoverleg met Defensie gisteren (26 januari 2017) stukgelopen is.

Op de websites van de bonden staat:

Onderhandelingen mislukt!
De Minister laat met haar houding zien dat de waardering voor het defensiepersoneel zich bij haar vooral beperkt tot woorden, maar dat daden waaruit die waardering blijkt van haar niet te verwachten zijn. Zij lapt daarmee de gerechtvaardigde eisen van haar personeel aan haar spreekwoordelijke laars en neemt het defensiepersoneel duidelijk niet serieus.

Na de ondertekening van het Eerste Deelakkoord (april 2015) zijn de bonden in wisselende frequentie met Defensie in gesprek geweest. Pas in september 2016 werden de verkenningen en informele ontmoetingen omgezet in formele vergaderingen. Tenminste dat was de bedoeling. Direct vanaf het begin was al duidelijk dat de feitelijke ondertekening van een volwaardig arbeidsvoorwaardenakkoord lang zou duren.

Ondertekening eerste deelakkoord

 

De standpunten lagen de afgelopen maande ondanks het eerste deelakkoord te ver uit elkaar. Feitelijk betekent dit ook dat al het overleg (inclusief de reorganisaties) nu stilligt.

Natuurlijk zullen de beide partijen, Defensie en de bonden, elkaar over een weer de zwarte Piet toeschuiven bij de vraag wie verantwoordelijk is voor deze breuk.

Het standpunt van Defensie over deze breuk zal binnenkort wel met het personeel en de Tweede Kamer worden gedeeld.

De bonden hebben al op hun websites aangegeven waar volgens hen de schoen wringt t.w.

  • gezamenlijk gemaakte afspraken over het proces of de inhoud van de onderhandelingen werden door Defensie niet nagekomen of eenzijdig gewijzigd
  • gemaakte afspraken uit het eerste deelakkoord werden door Defensie meerdere malen opnieuw ter discussie gesteld

De pijnpunten zijn aldus de bonden:

  • de loonontwikkeling
  • het door ontwikkelen van het Flexibel Personeelssysteem in het algemeen en de afspraken omtrent een employabilityaanspraak in het bijzonder
  • nieuwe diensteinderegeling met een flankerend overgangsbeleid

Onderstaand zal ik nader ingaan op de invloed van het stuklopen van het overleg

Loonontwikkeling

De loonontwikkeling heeft niet alleen invloed op het inkomen van de actief dienende militair maar ook op het inkomen van de UGM-militair en daarmee op de pensioenopbouw. Het voorstel van Defensie was echter zo mager dat een groot deel van het defensiepersoneel  (man of vrouw, burger of militair) er netto op achteruit zou gaan. Koopkrachtverbetering stond bij Defensie niet op de agenda.

Deze loonontwikkeling heeft daarmee ook grote invloed op de pensioenopbouw bij de UGM-militairen. Immers gedurende de UGM periode wordt nog 50% pensioen opgebouwd. Voorts heeft de laatste jaren laten zien dat een loonsverhoging niet met terugwerkende kracht gaat zodat dit extra pijnlijk wordt voor die militairen die vlak voor hun 65e levensjaar staan.

 

AOW-gat

Waar de minister op 20 januari 2017 nog aangaf dat het oud-defensiepersoneel met alle aanvullende maatregelen na hun 65e levensjaar er maximaal 10% netto op achteruit gaat betekent het stuklopen van het overleg dat de bonden en Defensie voorlopig niet meer aan de overlegtafel zijn om het AOW-gat oplossen. Er is getuige de berichtgeving van de bonden sprake van een vertrouwensbreuk.

De overlegtafel wordt nu voortgezet in de rechtszaal.

 

Sociaal Beleidskader Defensie (SBK) na 31 december 2016

Eind 2015 was nog net op de valreep tussen Defensie en de bonden besloten dat het Sociaal Beleidskader Defensie (SBK) ook na 1 januari 2016 nog voor één jaar zou doorlopen. Feitelijk betekent dit dat er nu na 31 december 2016 een vacuüm is ontstaan.

Mocht u in 2017 in het kader van het SBK Defensie verlaten dan is het zaak om bij Defensie maatwerk af te dwingen. U wilt  immers dezelfde rechten hebben conform het laatste SBK 2012 – 2016.  Als daar onduidelijkheid over is dan moet u die duidelijkheid van Defensie schriftelijk eisen omdat Defensie zich niet altijd als een betrouwbare werkgever gedraagt.

U kunt dat via uw eigen bond doen. Mocht u niet zijn aangesloten bij een bond dan zijn wij gaarne bereid om u daarbij te helpen.

 

Rechten veilig stellen of afwachten?

Defensie ontpopt zich meer en meer als een onbetrouwbare werkgever en dat wordt door de meesten die altijd met zeer veel plezier bij Defensie hebben gewerkt als een grote domper gezien. Je verwacht van je eigen Defensie een andere opstelling. Nu ook de bonden de stekker uit het overleg hebben getrokken is de vraag natuurlijk: Wat te doen?

Feit is dat ondanks de breuk tussen Defensie en de bonden de juridische procedures gewoon doorgaan. Steeds meer hebben geen vertrouwen dat het AOW-gat door overleg wordt opgelost en hebben er ook financieel belang bij om zo snel mogelijk te weten waar ze aan toe zijn.

SBK-personeel (burgers)

Binnenkort staan wij een cliënt met een kort geding (‘voorlopige voorziening‘) bij om te bewerkstelligen dat hangende de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep de uitkering gewoon blijft doorlopen, zodat hij niet wordt gedwongen om per 1 april as het pensioen naar voren te halen. Hij weet immers op dit moment niet wat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep wordt.

Let wel: Indien u eenmaal uw pensioen naar voren haalt dan is dat niet meer terug te draaien.

Op 15 maart 2017 behandelt de Centrale Raad van Beroep een beroepschrift van diverse oud-burgermedewerkers van Defensie. Naar verwachting zal de uitspraak medio 2017 zijn en die uitspraak is bindend voor beide partijen.

Wordt u binnenkort 65 jaar en bent u via het SBK als burger eruit gegaan neem dan vrijblijvend contact met ons op om te bezien óf en welke stappen u nog kunt nemen om uw rechten veilig te stellen.

UGM-militairen/SBK-militairen

Op 20 april 2017 behandelt de Centrale Raad van Beroep een beroepschrift van UGM/SBK-militairen. Naar verwachting zal de Raad medio 2017 een besluit nemen. Indien Defensie opdracht krijgt om een nieuw besluit te nemen dan kan de volledige procedure nog minstens een jaar duren zodat pas medio 2018 een definitief oordeel wordt geveld.

Klik hier als u alsnog uw rechten veilig wilt stellen?

Wilt u eerst meer weten mail dan uw vraag naar: info@skipspringer.nl