De luitenant kolonel Eijkelenkamp heeft in een artikel van het VBM vakbondsblad Trivizier aandacht gevraagd voor de pensioenpremie die militairen zijn verschuldigd. Voor het artikel KLIK HIER

Hij geeft aan dat in 2004 de rijksambtenaren zijn overgegaan naar het middel-loonsysteem (MLS) terwijl de militairen in het Eindloon-systeem (ELS) bleven. Naar zijn mening heeft Defensie nagelaten om het teveel aan betaalde pensioenpremie aan de militairen terug te betalen.

Middelloon versus Eindloon

Defensie heeft bij het handhaven van het ELS in 2004 bedongen dat als er aan het ELS meerkosten verbonden zouden zijn, de militairen deze zelf moeten betalen (de koppelafspraak). Deze meerkosten gaan over het feit of Defensie of de militair meer premie moet betalen.

Bij de berekeningen over de afgelopen jaren is enkel en alleen gekeken naar het premiepercentage en op basis daarvan zijn er in verband met de meerkosten opslagen aan de militair doorberekend. Echter bij het berekenen van die premie in euro’s speelt niet alleen het premiepercentage maar ook de franchise een belangrijke rol. De franchise is het bedrag dat in mindering wordt gebracht op je inkomen. Over het meerdere betaalt Defensie en de militair de premie. Sinds 2006 is aldus de lkol Eijkelenkamp de franchise in het MLS fors gedaald.

Naar de mening van lkol Eijkelenkamp zijn die opslagen ten onrechte aan de militair doorberekend. De opslag voor 2018 is bijvoorbeeld circa 2,5%.

Zijn bewering wordt met ondersteuning van de VBM op dit moment onderzocht door een professor (jurist) die deskundig is op dit gebied. Op basis van dit onderzoek zal aldus de VBM een juridische procedure in gang gezet worden, waarbij de rechter gevraagd zal worden om een uitspraak te doen over deze casuspositie.

Een stuitingsbrief

Om uw rechten veilig te stellen moet u een zogenaamde stuitingsbrief naar Defensie én het ABP sturen. Door het stuiten van een vordering kan de verjaring van die vordering voorkomen worden.

In de brief geeft u aan dat Defensie als werkgever teveel werknemerspremie van uw inkomen (salaris/uitkering) heeft ingehouden. Richting het ABP stelt u dat het ABP teveel premie van u heeft ontvangen. De verkeerde uitvoering van de koppelafspraak heeft er zo meent er namelijk voor gezorgd dat teveel werknemersbijdrage op uw inkomen is ingehouden. In de brief geeft u in de richting van Defensie en het ABP aan dat u het teveel betaalde aan werknemersbijdrage wilt terugvorderen.

Een vordering verjaart in elk geval na 20 jaar. Daarnaast geldt er een verjaringstermijn van 5 jaar na het moment waarop u daadwerkelijk bekend bent  geraakt met de schade.

Op basis van bovenstaande heeft u drie opties ten aanzien van de verzending van de stuitingsbrief.

Optie 1: het nu versturen van een zogenaamde stuitingsbrief

U kunt los van de uitkomst van het onderzoek nu al Defensie aanschrijven met een zogenaamde stuitingsbrief. Onderstaand treft u enkele voorbeelden.

Indien u op dit moment al uw rechten wilt veilig stellen kunt u een zogenaamde stuitingsbrief aan Defensie en het ABP sturen.

Afhankelijk van uw eigen situatie zijn er verschillende modellen t.w.

  • Een voorbeeldbestand voor actief dienenden vindt u HIER
  • Een voorbeeldbestand voor UGM’ers vindt u HIER.
  • Een voorbeeldbestand voor gepensioneerden vindt u HIER.

Hetgeen in rood is dient u naar uw eigen situatie in te vullen en daarna de brief te ondertekenen.

Deze brief stuurt u per aangetekende post in een gefrankeerde envelop naar:

Ministerie van Defensie
t.a.v. Directie Juridische Zaken
Plein 4
2511 CR Den Haag

én naar:

ABP bijzondere regelingen Defensie
Postbus 4490
6401 CZ Heerlen

Optie 2: eerst het onderzoek afwachten en dan pas de stuitingsbrief sturen

U kunt ook wachten op de uitslag van het onderzoek en op basis van de bevindingen van dat onderzoek een brief naar Defensie en het ABP sturen. Kortom waarom nu al kosten maken voor een aangetekende verzending als de uitslag van het onderzoek nog niet bekend is.

De AFMP geeft daarover op de website aan:

Bedenk verder dat een maand langer wachten met de beide stuitingsbrieven sowieso niet betekent dat de vordering verloren is gegaan, maar hoogstens dat er een maand minder aan premie gevorderd kan worden.

Optie 3: Zelf invullen en door ons aangetekend laten verzenden

U past het modelformulier (actief dienend, UGM of gepensioneerd) in Word aan (dus niet handgeschreven) rekening houdend met uw eigen situatie (de rode ontbrekende gegevens) en voorziet het van een handtekening. Vervolgens scant u de brief en stuurt u deze brief als pdf-bestand per mail naar nieuwsbrief@skipspringer.nl

Vervolgens zal ik zorgdragen dat uw formulier per aangetekende post naar Defensie en het ABP wordt gestuurd.

Ik verzamel de stuitingsbrieven tot 25 augustus 2018 en zal zorgdragen dat de brieven in de week van 27 augustus 2018 aangetekend worden verzonden.  Brieven die na 24 augustus 2018 binnenkomen worden in de week van 3 september 2018 naar Defensie en het ABP verzonden.

Na 3 september 2018 is optie 3 niet meer mogelijk.