Op basis van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en de Wet van 4 juni 2015, Staatsblad 2015 nr  218 is de pensioengerechtigde leeftijd zoals bedoeld in de Algemene Ouderdomswet  (AOW-leeftijd) vanaf 2013 in stappen verhoogd tot 67 jaar in 2021. Na 2021 wordt elk jaar de AOW-leeftijd voor 5 jaar later vastgesteld, waarbij de levensverwachting bepalend is voor de AOW-leeftijd.

Zo is per 1 januari 2017 de AOW-leeftijd voor 2022 vastgesteld en per 1 januari 2018 voor het jaar 2023. Aan het eind van dit jaar zal het CBS dus met cijfers komen over de levensverwachting in 2024.

Hoe wordt dan die AOW-leeftijd berekend?

Van formule naar AOW-leeftijd

In de wet staat daarvoor een formule t.w.

V = (L – 18,26) – (P – 65)

  • V = het aantal maanden dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd.
  • L = de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geraamde gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd
  • P= de AOW-leeftijd in het jaar voorafgaande aan het jaar van de verhoging
  • Het cijfer 18,26 is de resterende levensverwachting van een 65-jarige in de periode 2000 tot 2009 (referentieperiode).

Is de uitkomst van de letter V 0,25 of meer is dan is er in dat jaar sprake van een ophoging van drie maanden.

Afgesproken is dat indien de letter V minder dan 0,25 of zelfs negatief is dat er dan geen ophoging van de AOW-leeftijd in dat jaar plaatsvindt.

Let wel: de AOW-leeftijd zal óf gelijk blijven óf stijgen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook als de levensverwachting sterker daalt dan verwacht zal dat niet tot gevolg hebben dat de AOW-leeftijd in dat jaar daalt. In dat geval blijft de AOW-leeftijd hetzelfde als het jaar ervoor.

AOW-leeftijd in 2022 met 3 maanden verhoogd

Voor het jaar 2022 heeft het CBS de geraamde levensverwachting (dus de letter L) berekend. Het CBS heeft de geraamde gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor 2022 gesteld op 20,63 jaar.

De letter P is in het jaar voorafgaand aan het jaar van de verhoging 67 jaar.

In de rekenformule betekent dit:

V= (20,63 – 18,26) – (67 – 65) =

V = (2,37 ) – (2) = 0,37

Voor 2022 geldt dus een ophoging met 3 maanden.

AOW-leeftijd in 2023 niet verhoogd

Voor het jaar 2023 heeft het CBS de levensverwachting (= letter L) berekend. Het CBS heeft de geraamde gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor 2023 gesteld op 20,5 jaar.

De levensverwachting in 2023 is daarmee ten opzichte van 2022 dus licht afgenomen t.w. 20,63 jaar in 2022 en 20,5 jaar in 2023.

Het CBS baseert zich bij de raming van de levensverwachting in 2023 op de sterftecijfers in de periode van augustus 2016 tot augustus 2017. In die periode zijn er meer mensen gestorven dan het CBS op basis van computermodellen had verwacht.

Over het algemeen zal de levensverwachting stijgen maar het kan zijn dat in het ene jaar de AOW-leeftijd met drie maanden wordt opgehoogd en in een ander jaar er geen ophoging plaatsvindt.

Zoals eerder aangegeven: van een verlaging is nooit sprake.