4. Zelf inkomsten genereren

Standpunt Defensie:  De militair of burger werkzaam bij Defensie kan werk zoeken om de inkomstenterugval op te vangen.

Reactie: Defensie hanteert hierbij enkel en alleen het argument bij diegenen die 65 jaar of ouder zijn. Dit standpunt wordt niet gehuldigd bij degenen die bijvoorbeeld jonger dan 64 jaar zijn.

Standpunt Defensie: Het AOW-gat kan worden gerepareerd via het zogenaamde keuzepensioen. De militair/burger kan dan zijn eigen pensioen aanspreken.

Reactie: Ook hier wordt een verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt. Immers enkel omdat de militair/burger 65 jaar wordt, moet het keuzepensioen eerder worden aangesproken om het inkomen aan te vullen, terwijl degenen die jonger zijn dan 65 jaar dat niet hoeven te doen. Daarbij komt dat het naar voren halen van het pensioen ook tot een inkomstenterugval leidt. Immers een deel van het pensioen waar de militair/burger recht op heeft wordt naar voren gehaald. (‘sigaar uit eigen doos’).

Door het recht op wachtgeld afhankelijk te maken van de mogelijkheid om al op 65-jarige leeftijd het ABP-keuzepensioen in te laten gaan en dit van een jongere ambtenaar niet te verlangen maakt Defensie verboden onderscheid als bedoeld in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBLA).

De rechtbank van Oost-Brabant stelt in de uitspraak van 8 december 2015 vast dat Defensie onderscheid op grond van leeftijd maakt door de wachtgelduitkering van medewerkers bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar te beëindigen, ook al is de duur van het wachtgeld niet volledig “opgesoupeerd”, terwijl jongere ambtenaren wel voor de volledige duur een wachtgelduitkering ontvangen. Zodoende is het afhankelijk van leeftijd of de opgebouwde rechten volledig kunnen worden benut.

De Centrale Raad van Beroep heeft in de meest recente uitspraken (26 april 2017 en 1 juni 2017) evenwel uitgesproken dat in de afweging van de verschillende belangen Defensie in het gelijk moet worden gesteld. Het kwam erop neer dat bepaalde groepen de mogelijkheid hebben om hun pensioen naar voren te halen. Voorts gaf Defensie aan dat de beschikbare middelen eerlijk moeten worden verdeeld over hen die Defensie al hebben verlaten en zij die nog actief binnen Defensie zijn.