Nieuwsbrief 20 november 2016

 

De maand november stond volledig in het teken van het AOW-gat. De Tweede Kamer, de minister, de media en de bonden besteedden ieder vanuit hun eigen rol aandacht aan dit dossier.

Onderstaand treft u informatie over

  • De berichtgeving in de media
  • de Tweede Kamer en het AOW-gat
  • het standpunt van de minister van Defensie over het AOW-gat
  • het huidige standpunt van de bonden over het AOW-gat
  • de juridische procedures over het AOW-gat

U zult na lezing mogelijk ook tot de conclusie komen dat bijna alle wegen om het AOW-gat op te lossen op dit moment dood lopen. Er is slechts één weg die tot nu toe bewezen heeft niet dood te lopen t.w. het starten van een juridische procedure.  De uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de Rechtbank Den Haag zijn daarvan het tastbare bewijs. Voor meer informatie (klik hier)

 

De media en het AOW-gat

De afgelopen weken is het AOW-gat regelmatig in het nieuws gekomen.

Zo had de Onafhankelijke Defensiebond verkondigt dat de leden van die bond het bestuur hadden opgedragen om een brief naar de Koning te sturen teneinde te bepleiten dat hij zijn invloed zou aanwenden om tot oplossingen te komen.

Voor de Telegraaf aanleiding om dit tot de stelling van de dag te verheffen t.w.  Kabinet moet AOW-gat compenseren.

Uit de antwoorden van de lezers valt waar te nemen dat er twee kampen zijn. Voor het volledige artikel (klik hier)

Het ene kamp meent dat militairen na hun FLO nog best de handen uit de mouwen kunnen steken tot hun AOW-leeftijd: Deze militairen mankeren niets aan hun handen. Gewoon aan het werk tot de pensioenleeftijd.

Het andere kamp wijst op de bijzondere positie van de militair inclusief de vele uitzendingen: Zij zijn bereid om dit te doen, ook omdat ze de ’zekerheid’ hadden om met leeftijdontslag te gaan, die eerder is dan de pensioengerechtigde leeftijd. Dat is geen keuze, ze moeten verplicht met functioneel leeftijdontslag.”

De NRC heeft in een drieluik aandacht besteed aan Defensie en het AOW-gat.  De artikelen zijn in eerste instantie voor abonnees van de NRC doch ook als niet-abonnee kunt u onder bepaalde voorwaarden toegang krijgen tot deze artikelen.

  • Voor Volk en Vaderland en de bedelstaf (klik hier)
  • Vier jaar na het lenteakkoord vallen defensiemedewerkers in een aow-gat (klik hier)
  • een politiek probleem dat blijft zeuren. (klik hier)

 

De Tweede Kamer en het AOW-gat

 

tweede-kamer

 

Op 2 en 16 november 2016 heeft de Vaste Kamercommissie voor Defensie over het AOW-gat met de minister van Defensie gesproken

Voor het volledige verslag van 2 november 2016 klik hier

Voor het volledige verslag van 16 november 2016 klik hier

Alle fracties van de Tweede Kamer waren op 2 november 2016 zeer resoluut in hun oordeel.  Er werd ferme taal gesproken. Het AOW gat moest gedicht worden maar niet ten koste van Defensie in het algemeen en de actief dienende militairen in het bijzonder.

Voor het volledige verslag van 2 november 2016 (klik hier) . Opmerkelijk is dat de aandacht heel sterk naar de militairen gaan die worden geconfronteerd met een AOW gat en niet naar de burgers die via het SBK Defensie hebben verlaten. Juist deze groep moet het pensioen zelfs naar voren halen.

Op 16 november 2016 was het algehele wapengekletter van 2 november 2016 gewoon verstomd. De coalitiepartijen kwamen met een amendement en de andere partijen zochten hun toevlucht tot een motie. Voor het verslag van 16 november 2016 (klik hier). Op 22 november 2016 komen alle moties in stemming.

Uit de debatten bleek wel dat de drie partijen D66, VVD en PVDA toegaven dat bij het opstellen van het Lenteakkoord de bijzondere positie van de militair over het hoofd is gezien. Dat het dossier AOW-gat nu pas echt op de politieke agenda staat en dan zo vlak voor de verkiezingen is wel tekenend. Waardering en erkenning voor het defensiepersoneel dient er altijd te zijn en dan niet alleen in woorden doch ook in daden.

Onderstaand treft u per partij de uitspraken op 2 november 2016 en op 16 november 2016 aan. Er werden door enkele partijen nog enkele moties ingediend.

Standpunt van de VVD over het AOW-gat

 

vvd

 

De heer Teeven zei op 2 november 2016:

De VVD-fractie constateert dat de Minister van Defensie met de uitspraak van de rechtbank Den Haag over de positie van militairen in haar nek, wel heel veel geld van de arbeidsvoorwaardenmiddelen kwijt is om de problemen op te lossen. Een oplossing die vervolgens met 52% wordt belast. Dit geld moet aan de oud-militairen ten goede komen en mag niet ten koste gaan van de actief dienende militairen. Zo moeten wij naar het oordeel van de VVD-fractie niet met elkaar omgaan.

Op 16 november 2016 bindt de heer Teeven in door te zeggen:

De financiële woordvoerders van de fracties van de VVD en de Partij van de Arbeid zullen in de loop van vandaag — dat zal vanmiddag zijn — een amendement afronden en indienen, waarbij het ministerie van Defensie voor jaarlijks 8 miljoen structureel, dat loopt op tot een kleine 175 miljoen in totaal, wordt gecompenseerd als het gaat om de RVU-heffing ter zake van de voorziening AOW-gat. Dit bedrag is gevonden in de onderuitputting op de rijksbegroting elders. Hiermee wordt het jaarlijkse budgetbeslag ten laste van de Defensiebegroting ten dele opgelost en kunnen 9.000 voormalige militairen ten dele worden gecompenseerd, zonder dat dit bedrag ten laste van de Defensiebegroting wordt gebracht. Als je alles zou willen compenseren, dan kom je op een bedrag van 600 miljoen structureel voor zowel militairen als burgerpersoneel. Dat bedrag is er niet, maar er is wel meer ruimte gekomen voor de minister van Defensie om de 9.000 militairen tegemoet te komen.

Voor het amendement van de VVD en PvdA (klik hier).

De heer Teeven gafaan dat hij namens mevrouw Eijsink en mevrouw Günal-Gezer van de Partij van de Arbeid-fractie dit amendement indiende.

Opmerkelijk is dat VVD en PvdA slechts ten dele een compensatie bieden en enkel en alleen aan de militairen.  Voor de burgers die werkzaam zijn geweest bij Defensie en met overtolligheidsontslag Defensie hebben verlaten wordt geen compensatie geboden.

Standpunt van het CDA over het AOW-gat

 

cda

De heer Knops zei op 2 november 2016 namens het CDA onder andere:

Het kabinet heeft vier jaar lang geen invulling gegeven aan de bijzondere positie van de militair. De Minister kwam niet verder dan een omschrijving van anderhalf A4’tje. Nu kan het opgelost worden, nu kunnen de mensen geholpen worden. Ik ga ervan uit dat de Minister haar eerdere beloften gestand doet en dat er een oplossing komt.

Op 16 november 2016 diende de heer Knops tezamen met de heer van Dijk (SP) een motie in waarin hij de Regering verzoekt om “over te gaan tot volledige compensatie van het AOW-gat voor burgers en militairen bij Defensie, te financieren binnen de rijksbegroting en de Kamer hierover uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2017 te informeren”. 

Voor de volledige motie van kamerlid Knops en Van Dijk (klik hier)

Standpunt van de SP over het AOW-gat

 

sp-logo_380

De heer van Dijk van de SP zei op 2 november 2016 onder andere:

Laten we duidelijk zijn: het gaat ondubbelzinnig om leeftijdsdiscriminatie, een situatie die talloze oud-personeelsleden in financiële problemen brengt. Sommige militairen gaan er duizenden tot tienduizenden euro’s op achteruit en belanden soms onder bijstandsniveau. Er zijn duidelijke rechterlijke uitspraken gedaan door de Centrale Raad van Beroep, door de rechtbank in Den Haag. De overheid discrimineert en dat moet rechtgezet worden, niet gedeeltelijk, maar volledig. Het probleem had allang opgelost moeten zijn, zoals ook voor andere groepen is gebeurd.

De heer van Dijk levert op 16 november 2016  kritiek op de coalitie omdat het gedane voorstel geen recht doet aan het probleem dat door de politiek is veroorzaakt. Er wordt slechts een gedeeltelijke oplossing gezocht.

Als antwoord daarop dient hij een motie in waarin hij de regering verzoekt om zich in te spannen om het AOW-gat te dichten door de Ugm-  en wachtgelduitkeringen door te trekken tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voor de volledige motie van kamerlid van Dijk (klik hier)

 

Standpunt van de PvdA over het AOW-gat

pvda

Mevrouw Eijsink legde op 2 november 2016 in haar betoog de nadruk op de bijzondere positie van de militair. Zo’n positie eist wat van de militair maar legt ook verplichting op de werkgever t.w. Defensie

Ik verneem graag van de regering of zij het met mij eens is dat er tegenstrijdige wetgeving is. Collega’s hebben al verwezen naar de compensatie van de fiscale strafheffing. De onderkenning van die bijzondere positie in de wetgeving is enorm schaars. We hebben de wetgeving de afgelopen jaren gezamenlijk afgepeld. Collega’s hebben eerder verwezen naar de antwoorden van Minister Asscher op vragen hierover. In die beantwoording staat: Ugm is geen VUT. Kortom, hoe tegenstrijdig is het?

Op 16 november 2016 kwam er van de kant van de PvdA geen enkele reactie meer op de voorstellen.  Met het amendement was de PvdA monddood gemaakt.  Blijkbaar moesten de coalitiepartijen één front maken en de gelederen gesloten houden.

Het enige dat de PvdA nog naar voren bracht is een motie dat de Regering bij toekomstige wetten meer rekening houdt met de bijzondere positie van de militair. (klik hier)

verzoekt de regering, in wet- en regelgeving die betrekking heeft op werknemers, in het bijzonder arbeidsvoorwaardelijke en financiële wet- en regelgeving, in de memorie van toelichting op te nemen wat de gevolgen zijn voor het militair personeel, en indien nodig deze gevolgen te expliciteren.

 

Standpunt van de PVV over het AOW-gat

pvv

De heer de Roon van de PVV verwoordde het op 2 november 2016 aldus:

Het is voor de PVV onbestaanbaar, maar vooral ook onbeschoft dat het kabinet dit allemaal niet tijdig rechttrekt. Ondanks een gedeeltelijke tegemoetkoming zien we in veel gevallen nog een inkomstenterugval waar de honden geen brood van lusten. Er zijn gevallen bekend waarin oud-militairen zelfs onder het bijstandsniveau uitkomen

Op 16 november 2016 leverde de heer de Roon nogmaals kritiek op het kabinet en de coalitiepartijen. Hij gaf aan dat hij geen enkele bereidheid bij hen ziet om tot een oplossing te komen.

Van enige bereidheid om tot een oplossing te komen, bleek helemaal niks. Dat betekent dus dat niet alleen de minister van Defensie op dit punt heeft gefaald maar dat het kabinet op dit punt lijkt te gaan falen. Dan is er nog maar één oplossing, namelijk die dat de VVD en de Partij van de Arbeid gezamenlijk tot een oplossing komen, een volledige compensatie. Dat doen ze niet. Ze komen met half werk, wat een schandaal is.

Standpunt van de groep Houwers over het AOW-gat

De heer Houwers van de groep Houwers zei op 2 november 2016:

Naar ik begrijp is er een meevaller op de begroting. Daar moeten wij naar kijken. We moeten er toch op een of andere manier voor zorgen dat de mensen die hier zitten, de mensen die thuis zitten en de mensen die in andere zalen meekijken, mensen die zich hebben ingezet voor ons land, worden gecompenseerd. Dat AOW-gat moet gewoon dicht. Dat mag niet ten koste gaan van de ruimte voor betere arbeidsvoorwaarden voor mensen die nu bij Defensie zijn of daar gaan werken. Bij Defensie is al meer dan genoeg pijn geleden.

Op 16 november 2016 diende de heer Houwers tezamen met 50Plus een motie in waarin hij aan de Regering vraagt om de Defensiebegroting te ontzien bij het compenseren van het AOW-gat en additionele middelen te zoeken buiten de Defensiebegroting om.

Voor de volledige motie van de heer Houwers en 50Plus  (klik hier)

Ook heeft de heer Houwers een motie ingediend om Defensie vrij te stellen van de 52% boeteheffing. (klik hier)

Standpunt van D’66 over het AOW-gat

d66

 

Mevrouw Belhaj zei op 2 november 2016:

Het moge duidelijk zijn: mijn fractie, D66, vindt het de hoogste tijd dat het kabinet met een oplossing voor dit probleem komt. Linksom of rechtsom, regel het gewoon! U kunt dit probleem niet voor u uit blijven schuiven, dat past simpelweg niet bij goed werkgeverschap. U hoeft ook niet alle rechtszaken af te wachten; verschillende rechters zijn al heel duidelijk geweest in hun oordeel. Tot slot heb ik dan ook één belangrijke vraag: wanneer gaat het kabinet zijn verantwoordelijkheid nemen en het probleem van deze mensen oplossen?

De minister en het AOW-gat

minister-hennis

 

Op 2 november 2016 zei de minister dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep haar ertoe heeft gebracht om een nieuwe voorziening te treffen. Voor omzetting van deze individuele zaken in een generieke regeling is zo vervolgt de minister wel degelijk de instemming van de bonden nodig.

De uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 6 oktober 2016 zo vervolgt de minister geeft aanleiding om te bezien of ook daar een hogere voorziening moet worden getroffen. Deze zal zoveel mogelijk vergelijkbaar zijn met de voorziening voor het burgerpersoneel. Zij hoopt dat zij ook in dit dossier snel kunnen overgaan tot omzetting daarvan in een generieke regeling. Ook hiervoor geldt aldus de minister dat zij de instemming van de bonden nodig heeft.

Op 16 november 2016 zei de minister naar aanleiding van de standpunten van de diverse partijen:

Defensie heeft een oplossing gevonden, ofwel een regeling getroffen. De rechter heeft duidelijk gezegd dat de huidige oplossing tekortschiet. Ik heb tijdens het debat van vorige week met de Kamer reeds gezegd dat wij natuurlijk recht gaan doen aan de uitspraak van de rechter en dat er een nieuwe voorziening wordt getroffen. Ik heb toen uitgelegd dat de huidige voorziening en de nieuwe voorziening zullen worden betaald uit de ruimte arbeidsvoorwaarden Defensie. Wat ik vandaag had willen herhalen — en dat doe ik in feite ook — is dat er linksom of rechtsom een oplossing komt of een voorziening wordt getroffen, zowel voor burgers als voor militairen, die recht doet aan de uitspraken van de rechter.

Voorts zei ze dat de hogere voorziening met terugwerkende kracht zal worden uitgekeerd, maar voor die generieke maatregel is wel instemming van de bonden nodig.

De minister heeft de bonden niet alleen nodig om de maatregelen voor al het personeel te laten gelden. Ook heeft ze de bonden nodig om de uitspraken van de rechters te beïnvloeden. Immers indien Defensie en de bonden tot overeenstemming zijn gekomen dan zal de rechter daar ernstig rekening mee houden in zijn uitspraak.

 

De bonden en het AOW-gat

Probleem is dat de bonden voorlopig wel kunnen instemmen met de hogere voorziening maar niet kunnen instemmen als Defensie aangeeft dat dit het eindbod is.

In maart 2015 waren drie van de vier bonden akkoord gegaan met de voorlopige voorziening om het AOW-gat te dichten. Al snel bleek dat deze voorlopige voorziening de forse inkomstenterugval niet ophief.

hennis-en-de-bonden

Door de uitspraken van de rechtbanken en de druk van de leden valt er medio 2016 een kentering te bespeuren bij de bonden.  Tijdens het rondetafelgesprek op 26 oktober 2016 stelden drie van de vier bonden (AFMP, KVMO/NOV en VBM) dat de uitkering moet aansluiten op de AOW-leeftijd.  Zij gaven aan dat juist de bijzondere positie van de militair Defensie dwingt haar verantwoordelijkheid te nemen.  De vierde bond (ACOM) onderkende de problematiek maar vond dat de oplossing aan de overlegtafel moet plaatsvinden.

Indien een rondgang langs de diverse websites van de bonden wordt gemaakt dan wordt duidelijk dat de overlegtafel heeft plaatsgemaakt voor de rechtszaal.

Anne-Marie Snels, voorzitter van de AFMP zegt in haar column  (klik hier ).

En ja, dat kost wat. En nee, dat gaan we niet uit de defensiebegroting en uit de arbeidsvoorwaarden betalen! Dat kan simpel weg niet met zo’n uitgeholde begroting. En heeft de politiek niet het lef om haar positie te gebruiken en het AOW-gat op te lossen? Dan gaan we door met onze (juridische) strijd! 

Op de website van de VBM staat  (klik hier)

De VBM blijft vasthouden aan het oorspronkelijke standpunt: Defensie doet aan leeftijdsdiscriminatie en moet daaraan een eind maken door de uitkeringen door te laten lopen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Die oplossing kost Defensie 100 miljoen per jaar. Dat kun je financieren door de RVU-heffing (de boete) af te schaffen. De VBM gaat dan ook door met de rechtszaken.

Op de website van ProDef (o.a. KVMO en NOV)  staat  (klik hier)

Opvallend aan de uitspraak van de minister is dat compensatie niet aan de orde is vanuit goed werkgeverschap maar omdat ze alleen onder gerechtelijke dwang extra wil compenseren. Voor de GOV|MHB reden om de rechtszaken door te zetten. Kennelijk is dit de enige manier waarop de minister tot bewegen kan worden aangezet.

Kortom de minister wil het probleem oplossen aan de overlegtafel maar een meerderheid van de bonden ziet geen andere oplossing dan de rechtszaal.

 

De juridische procedures over het AOW-gat

Op dit moment zijn twee uitspraken van belang t.w.

  • de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 juli 2016
  • de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 6 oktober 2016

Op basis van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep heeft Defensie een nieuw besluit genomen nl. dat de voorlopige voorziening niet bruto gelijk is aan de AOW doch netto gelijk is aan de AOW. Daarmee wordt de premieheffing AOW geneutraliseerd. Een groot aantal heeft gemeend dat deze handreiking van Defensie onvoldoende is. Immers over het pensioen wordt nog wel de AOW-premieheffing berekend zodat onder aan de streep het netto bedrag lager is.

Ten aanzien van de uitspraak van 6 oktober 2016 zijn vele militairen in hoger beroep gegaan, omdat ook bij deze groep nog steeds sprake is van een grote inkomstenterugval.

De minister heeft op 15 november 2016 een brief naar de Kamer gestuurd waarin zij uiteenzet waarom ze bij bepaalde uitspraken wel in hoger beroep is gegaan en bij andere uitspraken niet. Voor de brief (klik hier)

 

Slot

Op basis van bovenstaande stel ik vast dat een groot deel van de wegen om het AOW-gat op te lossen doodlopen.

De publieke opinie is verdeeld over de oplossing van het AOW-gat.

De ferme taal van de Tweede Kamer op 2 november 2016 is bij de behandeling op 16 november 2016 volledig verdwenen. Toegegeven er zijn moties ingediend, maar zonder de stemmen van de coalitiepartijen (VVD en PvdA) halen die moties geen meerderheid. Het amendement van de VVD en PvdA is slechts een doekje voor het bloeden en lost het probleem slechts ten dele en alleen voor de militairen op.

Defensie is niet in staat om het AOW-gat uit eigen middelen te dichten en het kabinet is momenteel niet bereid een passende financiële oplossing aan te dragen.

Tenslotte zijn de bonden nagenoeg eenduidig in hun oordeel: doorgaan met de rechtszaken.

Naar mijn mening is een juridische procedure door het individu de enige mogelijkheid om het AOW-gat op te lossen, in elk geval om de rechten veilig te stellen.

Voor meer informatie om uw rechten betaalbaar veilig te stellen verwijs ik u naar de link (klik hier)