12. AOW-gat en de Tweede Kamer

De Minister van Defensie heeft op 16 maart 2016 geantwoord op de kamervragen die over het AOW-gat gaan. Klik hier voor de antwoorden

 

Juni 2016

Op 7 juni 2016 was de Vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer van plan om in debat te gaan met de minister van Defensie en de staatssecretaris van Financiën. In de procedurevergadering van 2 juni 2016 is besloten om eerst eerst de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep af te wachten.

 • Wilt u het verslag horen dan dient u onderstaand op de Play knop te klikken.

 

September 2016

Op 8 september 2016 heeft de Vaste Kamercommissie van Defensie in de procedurevergadering wederom gesproken over het AOW-gat.

Jasper van Dijk (SP) wil zo snel mogelijk een Algemeen Overleg (AO) plannen maar vraagt ook om een hoorzitting.  Mevrouw Belhaj (D’66) en de heer Knops (CDA)  ondersteunen het voorstel van de SP inclusief de hoorzitting.

Teeven (VVD) vindt enkel en alleen het Algemeen Overleg nodig. Hij ziet weinig in een hoorzitting.  De heer Houwers (partij Houwers) is eenzelfde mening toegedaan.

Mevrouw Eijsink (PvdA) wil een aparte brief nadat de minister met de vakcentrales heeft gesproken.  Zij vindt ook dat de staatssecretaris van Financiën bij dat AO aanwezig moet zijn. In hoeverre een hoorzitting nodig is wil ze mede laten afhangen van de brief van de minister. Zij vraagt zich af met wie de Kamer tijdens de hoorzitting wil spreken. Dat moet wel duidelijk zijn alvorens een hoorzitting wordt ingepland.

De voorzitter kijkt of het Algemeen Overleg planbaar is. Tevens zal hij vragen wanneer de brief aan de Kamer wordt gestuurd.

Ten aanzien van de hoorzitting biedt de heer van Dijk (SP) tezamen met de heer Knops (CDA) aan om met een voorstel te komen. In dit voorstel zal uitgewerkt worden wie moeten worden uitgenodigd en wat het doel is van de hoorzitting.

De voorzitter stelt voor dit agendapunt inclusief het voorstel van de SP/CDA bij de volgende procedurevergadering op 29 september 2016 te bespreken.

Onderstaand de geluidsopname van deze vergadering

Klik hier voor het voorstel.

Oktober 2016

Op 13 oktober 2016 werd in de procedurevergadering van de VCD de brief van de heer Boon al deels besproken.

De Kamer was namelijk zeer geïnteresseerd in overeenkomsten en verschillen van beide vertrekregelingen. De geluidsopname van deze vergadering waarin aandacht wordt gevraagd voor de regeling bij de Belastingdienst in relatie tot die bij Defensie treft u onderstaand aan.

In vervolg op het voorstel van Jasper van Dijk (SP) en Raymond Knops (CDA) is er op 26 oktober 2016 een technische briefing en een zogenaamd rondetafelgesprek gehouden.

Onderstaand de audio-opname van de technische briefing

 

Rondetafelgesprek 

Vervolgens kwamen de bonden in het rondetafelgesprek aan bod en direct belanghebbenden.

 

Militaire bonden

 • Mw. Snels, Voorzitter AFMP
 • Dhr. Debie, Voorzitter VBM
 • Dhr. De Natris, Voorzitter KVMO
 • Dhr. Van der Hulst, Voorzitter ACOM
 • Mw. Nummerdor-Buijs, Jurist AOW-zaken

 

Onderstaand de audio-opname van het standpunt van de bonden

 

Oud-militairen

 • Dhr. Van der Heuvel
 • Dhr. Lit

Onderstaand het standpunt van de oud-militairen

 

Oud-burgerpersoneel

 • Dhr. Knops
 • Dhr. Ubachs

Onderstaand het standpunt van het oud-burgerpersoneel werkzaam bij Defensie (nota bene: door een technische fout zijn bij de 15e minuuut de vragen van de kamerleden niet opgenomen, zodat zo’n 5 minuten ontbreken)

 

algemeen_overleg_aow_gat-2
Veel oud-militairen zijn in de Tweede Kamer

 

November 2016

Op 2 november 2016 vindt een Algemeen Overleg plaats waarbij de Kamer in gesprek gaat met de minister van Defensie en de staatssecretaris van Financiën.

De minister van Defensie moet daarvoor nog een brief naar de Kamer toesturen om nader in te gaan op het overleg met de bonden over dit dossier. Zij heeft immers de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep met de bonden besproken, maar beide partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen.

Op 2 en 16 november 2016 heeft de Vaste Kamercommissie voor Defensie over het AOW-gat met de minister van Defensie gesproken

Voor het volledige verslag van 2 november 2016 klik hier

Voor het volledige verslag van 16 november 2016 klik hier

Alle fracties van de Tweede Kamer waren op 2 november 2016 zeer resoluut in hun oordeel.  Er werd ferme taal gesproken. Het AOW gat moest gedicht worden maar niet ten koste van Defensie in het algemeen en de actief dienende militairen in het bijzonder.

Voor het volledige verslag van 2 november 2016 (klik hier) . Opmerkelijk is dat de aandacht heel sterk naar de militairen gaan die worden geconfronteerd met een AOW gat en niet naar de burgers die via het SBK Defensie hebben verlaten. Juist deze groep moet het pensioen zelfs naar voren halen.

Op 16 november 2016 was het algehele wapengekletter van 2 november 2016 gewoon verstomd. De coalitiepartijen kwamen met een amendement en de andere partijen zochten hun toevlucht tot een motie. Voor het verslag van 16 november 2016 (klik hier). Op 22 november 2016 komen alle moties in stemming.

Uit de debatten bleek wel dat de drie partijen D66, VVD en PVDA toegaven dat bij het opstellen van het Lenteakkoord de bijzondere positie van de militair over het hoofd is gezien. Dat het dossier AOW-gat nu pas echt op de politieke agenda staat en dan zo vlak voor de verkiezingen is wel tekenend. Waardering en erkenning voor het defensiepersoneel dient er altijd te zijn en dan niet alleen in woorden doch ook in daden.

Onderstaand treft u per partij de uitspraken op 2 november 2016 en op 16 november 2016 aan. Er werden door enkele partijen nog enkele moties ingediend.

Standpunt van de VVD over het AOW-gat

vvd

De heer Teeven zei op 2 november 2016:

De VVD-fractie constateert dat de Minister van Defensie met de uitspraak van de rechtbank Den Haag over de positie van militairen in haar nek, wel heel veel geld van de arbeidsvoorwaardenmiddelen kwijt is om de problemen op te lossen. Een oplossing die vervolgens met 52% wordt belast. Dit geld moet aan de oud-militairen ten goede komen en mag niet ten koste gaan van de actief dienende militairen. Zo moeten wij naar het oordeel van de VVD-fractie niet met elkaar omgaan.

Op 16 november 2016 bindt de heer Teeven in door te zeggen:

De financiële woordvoerders van de fracties van de VVD en de Partij van de Arbeid zullen in de loop van vandaag — dat zal vanmiddag zijn — een amendement afronden en indienen, waarbij het ministerie van Defensie voor jaarlijks 8 miljoen structureel, dat loopt op tot een kleine 175 miljoen in totaal, wordt gecompenseerd als het gaat om de RVU-heffing ter zake van de voorziening AOW-gat. Dit bedrag is gevonden in de onderuitputting op de rijksbegroting elders. Hiermee wordt het jaarlijkse budgetbeslag ten laste van de Defensiebegroting ten dele opgelost en kunnen 9.000 voormalige militairen ten dele worden gecompenseerd, zonder dat dit bedrag ten laste van de Defensiebegroting wordt gebracht. Als je alles zou willen compenseren, dan kom je op een bedrag van 600 miljoen structureel voor zowel militairen als burgerpersoneel. Dat bedrag is er niet, maar er is wel meer ruimte gekomen voor de minister van Defensie om de 9.000 militairen tegemoet te komen.

Voor het amendement van de VVD en PvdA (klik hier).

De heer Teeven gafaan dat hij namens mevrouw Eijsink en mevrouw Günal-Gezer van de Partij van de Arbeid-fractie dit amendement indiende.

Opmerkelijk is dat VVD en PvdA slechts ten dele een compensatie bieden en enkel en alleen aan de militairen.  Voor de burgers die werkzaam zijn geweest bij Defensie en met overtolligheidsontslag Defensie hebben verlaten wordt geen compensatie geboden.

Standpunt van het CDA over het AOW-gat

cda

De heer Knops zei op 2 november 2016 namens het CDA onder andere:

Het kabinet heeft vier jaar lang geen invulling gegeven aan de bijzondere positie van de militair. De Minister kwam niet verder dan een omschrijving van anderhalf A4’tje. Nu kan het opgelost worden, nu kunnen de mensen geholpen worden. Ik ga ervan uit dat de Minister haar eerdere beloften gestand doet en dat er een oplossing komt.

De Tweede Kamerleden Knops en Omzigt hebben aan de minister van Defensie en de staatssecretaris van Financiën kritische vragen gesteld over de vorstelijke vertrekregelingen bij de Belastingdienst en het gapend AOW-gat bij Defensie. Voor de kamervragen klik hier

Op 16 november 2016 diende de heer Knops tezamen met de heer van Dijk (SP) een motie in waarin hij de Regering verzoekt om “over te gaan tot volledige compensatie van het AOW-gat voor burgers en militairen bij Defensie, te financieren binnen de rijksbegroting en de Kamer hierover uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2017 te informeren”. 

Voor de volledige motie van kamerlid Knops en Van Dijk (klik hier)

Standpunt van de SP over het AOW-gat

sp-logo_380

De heer van Dijk van de SP zei op 2 november 2016 onder andere:

Laten we duidelijk zijn: het gaat ondubbelzinnig om leeftijdsdiscriminatie, een situatie die talloze oud-personeelsleden in financiële problemen brengt. Sommige militairen gaan er duizenden tot tienduizenden euro’s op achteruit en belanden soms onder bijstandsniveau. Er zijn duidelijke rechterlijke uitspraken gedaan door de Centrale Raad van Beroep, door de rechtbank in Den Haag. De overheid discrimineert en dat moet rechtgezet worden, niet gedeeltelijk, maar volledig. Het probleem had allang opgelost moeten zijn, zoals ook voor andere groepen is gebeurd.

De heer van Dijk levert op 16 november 2016  kritiek op de coalitie omdat het gedane voorstel geen recht doet aan het probleem dat door de politiek is veroorzaakt. Er wordt slechts een gedeeltelijke oplossing gezocht.

Als antwoord daarop dient hij een motie in waarin hij de regering verzoekt om zich in te spannen om het AOW-gat te dichten door de Ugm-  en wachtgelduitkeringen door te trekken tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voor de volledige motie van kamerlid van Dijk (klik hier)

Standpunt van de PvdA over het AOW-gat

pvda

Mevrouw Eijsink legde op 2 november 2016 in haar betoog de nadruk op de bijzondere positie van de militair. Zo’n positie eist wat van de militair maar legt ook verplichting op de werkgever t.w. Defensie

Ik verneem graag van de regering of zij het met mij eens is dat er tegenstrijdige wetgeving is. Collega’s hebben al verwezen naar de compensatie van de fiscale strafheffing. De onderkenning van die bijzondere positie in de wetgeving is enorm schaars. We hebben de wetgeving de afgelopen jaren gezamenlijk afgepeld. Collega’s hebben eerder verwezen naar de antwoorden van Minister Asscher op vragen hierover. In die beantwoording staat: Ugm is geen VUT. Kortom, hoe tegenstrijdig is het?

Op 16 november 2016 kwam er van de kant van de PvdA geen enkele reactie meer op de voorstellen.  Met het amendement was de PvdA monddood gemaakt.  Blijkbaar moesten de coalitiepartijen één front maken en de gelederen gesloten houden.

Het enige dat de PvdA nog naar voren bracht is een motie dat de Regering bij toekomstige wetten meer rekening houdt met de bijzondere positie van de militair. (klik hier)

verzoekt de regering, in wet- en regelgeving die betrekking heeft op werknemers, in het bijzonder arbeidsvoorwaardelijke en financiële wet- en regelgeving, in de memorie van toelichting op te nemen wat de gevolgen zijn voor het militair personeel, en indien nodig deze gevolgen te expliciteren.

Standpunt van de PVV over het AOW-gat

pvv

De heer de Roon van de PVV verwoordde het op 2 november 2016 aldus:

Het is voor de PVV onbestaanbaar, maar vooral ook onbeschoft dat het kabinet dit allemaal niet tijdig rechttrekt. Ondanks een gedeeltelijke tegemoetkoming zien we in veel gevallen nog een inkomstenterugval waar de honden geen brood van lusten. Er zijn gevallen bekend waarin oud-militairen zelfs onder het bijstandsniveau uitkomen

Op 16 november 2016 leverde de heer de Roon nogmaals kritiek op het kabinet en de coalitiepartijen. Hij gaf aan dat hij geen enkele bereidheid bij hen ziet om tot een oplossing te komen.

Van enige bereidheid om tot een oplossing te komen, bleek helemaal niks. Dat betekent dus dat niet alleen de minister van Defensie op dit punt heeft gefaald maar dat het kabinet op dit punt lijkt te gaan falen. Dan is er nog maar één oplossing, namelijk die dat de VVD en de Partij van de Arbeid gezamenlijk tot een oplossing komen, een volledige compensatie. Dat doen ze niet. Ze komen met half werk, wat een schandaal is.

Standpunt van de groep Houwers over het AOW-gat

De heer Houwers van de groep Houwers zei op 2 november 2016:

Naar ik begrijp is er een meevaller op de begroting. Daar moeten wij naar kijken. We moeten er toch op een of andere manier voor zorgen dat de mensen die hier zitten, de mensen die thuis zitten en de mensen die in andere zalen meekijken, mensen die zich hebben ingezet voor ons land, worden gecompenseerd. Dat AOW-gat moet gewoon dicht. Dat mag niet ten koste gaan van de ruimte voor betere arbeidsvoorwaarden voor mensen die nu bij Defensie zijn of daar gaan werken. Bij Defensie is al meer dan genoeg pijn geleden.

Op 16 november 2016 diende de heer Houwers tezamen met 50Plus een motie in waarin hij aan de Regering vraagt om de Defensiebegroting te ontzien bij het compenseren van het AOW-gat en additionele middelen te zoeken buiten de Defensiebegroting om.

Voor de volledige motie van de heer Houwers en 50Plus  (klik hier)

Ook heeft de heer Houwers een motie ingediend om Defensie vrij te stellen van de 52% boeteheffing. (klik hier)

Standpunt van D’66 over het AOW-gat

d66

Mevrouw Belhaj zei op 2 november 2016:

Het moge duidelijk zijn: mijn fractie, D66, vindt het de hoogste tijd dat het kabinet met een oplossing voor dit probleem komt. Linksom of rechtsom, regel het gewoon! U kunt dit probleem niet voor u uit blijven schuiven, dat past simpelweg niet bij goed werkgeverschap. U hoeft ook niet alle rechtszaken af te wachten; verschillende rechters zijn al heel duidelijk geweest in hun oordeel. Tot slot heb ik dan ook één belangrijke vraag: wanneer gaat het kabinet zijn verantwoordelijkheid nemen en het probleem van deze mensen oplossen?

 

Vandaag zijn twee moties over het AOW-gat behandeld. Twee moties zijn verworpen en één motie is aangehouden tot 8 december a.s. De heren Knops (CDA) en Van Dijk (SP) willen in de tussentijd nog voldoende zendingswerk doen om hun motie wel aangenomen te krijgen.

Voorts heeft de PvdA een motie ingediend om bij nieuwe wet- en regelgeving meer rekening te houden met de bijzondere positie van de militair. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

Let wel: het aannemen van een motie wil niet zeggen dat de Regering de motie één op één moet overnemen maar de Regering doet er vaak goed aan om wel rekening te houden met de gevoelens van de Kamer.

Onderstaand het letterlijk verslag van de plenaire vergadering over de moties

Stemmingen moties Voorziening AOW-gat

Op 22 november 2016 zijn enkele moties over het AOW-gat in stemming gebracht.

De moties waren ingediend bij het VAO Voorziening AOW-gat, Voor het verslag van de vergadering klik hier

te weten:

 • de motie-Houwers/Krol over de Defensiebegroting ontzien bij het compenseren van het AOW-gat (34550-X, nr. 22); klik hier
 • de motie-Knops/Jasper van Dijk over volledige compensatie van het AOW-gat binnen de rijksbegroting (34550-X, nr. 23);
 • de motie-Jasper van Dijk over doortrekken van de Ugm- en wachtgelduitkeringen (34550-X, nr. 24). klik hier

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Knops stel ik voor, zijn motie (34550-X, nr. 23) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Houwers/Krol (34550-X, nr. 22). klik hier

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (34550-X, nr. 24). (klik hier)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017,

– de motie-Eijsink c.s. over de positie van het militair personeel in wet- en regelgeving (34550-X, nr. 32); (klik hier)

In stemming komt de motie-Eijsink c.s. (34550-X, nr. 32).

De voorzitter:
Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

 

De vakbonden die het AOW-gat juridisch aanvechten (t.w. AFMP, BBTV, FNV Overheid, GOV/MHB, KVMO, MarVer en VBM) hebben met de groep ‘Militairen met FLO’, een petitie gestuurd richting de leden van de Vaste Kamercommissie voor Defensie. (klik hier voor de brief)

De Tweede Kamerleden worden in deze petitie opgeroepen om op 8 december as. vóór de motie te stemmen, die de regering verzoekt het AOW-gat bij Defensie volledig te compenseren.

December 2016

Op 8 december 2016 zal de motie van Knops/van Dijk worden behandeld. Voor de volledige motie (klik hier)