aowgat

Nieuwsbrief 18 oktober 2016

 

Het gaat de goede kant op, maar…………….het AOW-gat dossier kan nog niet worden afgesloten.

In de afgelopen week is veel gebeurd waaronder:

  • Update: Stel uw rechten veilig!!!!
  • De minister heeft naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep een nieuw besluit genomen.
  • De Tweede Kamer heeft ingestemd met een technische briefing en een rondetafel gesprek op 26 oktober 2016
  • Leden zijn ontevreden over het beleid van hun militaire vakbond.

 

Stel uw rechten veilig

In de vorige nieuwsbrief heb ik een oproep gedaan om uw eigen rechten veilig te stellen. Velen hebben  aan dat verzoek gehoor gegeven en die procedures lopen nu bij WW-plus, het ABP of Defensie.

Sommigen hadden enige tijd geleden hun rechten al veiliggesteld maar ontvingen een afwijzing en zijn daartegen niet in bezwaar gegaan. Dat is jammer want daarmee wordt het lastiger om alsnog op zo’n besluit terug te komen. Maar soms zijn er ook dan nog mogelijkheden.

Bij twee zaken bijvoorbeeld was er niet echt sprake van een besluit of van een bezwaarclausule, zodat Defensie alsnog verzocht is om een besluit te nemen. Kortom overleg uw documentatie om te zien op welke wijze u alsnog uw rechten kunt veiligstellen.

Ook zijn er twee andere groepen in beeld gekomen bij wie sprake is van een “excessieve inbreuk op gerechtvaardigde aanspraken“. Dit betreft

  • De groep 65+ die nu al wel pensioen hebben maar nog geen AOW hebben. Ook voor hen is de tegemoetkoming AOW te laag. Aansluiting van de uitkering op de AOW is niet meer mogelijk maar een ophoging van de tegemoetkoming  tot het netto niveau van de AOW kan worden aangevraagd.
  • Partners van overleden militairen die een nabestaandenpensioen hebben dat eindigt op hun leeftijd van 65 jaar. Daarna ontvangen zij pensioen maar geen AOW waardoor zij worden geconfronteerd met een zeer grote terugval in inkomsten. Let wel: dit geldt alleen bij militairen, want bij de overige sectoren en groepen is het pensioenreglement al aangepast naar de AOW leeftijd.

 

hamer rechter small

Centrale Raad van Beroep

Op 18 juli 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep Defensie in het ongelijk gesteld en aan Defensie opdracht gegeven om met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit te nemen.

Afgelopen week heeft Defensie een nieuw besluit genomen en dat gestuurd naar de 20 oud-defensiemedewerk(st)ers die in beroep waren gegaan.

Het besluit van Defensie heeft twee elementen:

  • De AOW-compensatie wordt zodanig verhoogd dat netto een uitkering op de bankrekening wordt gestort die even hoog is als de netto AOW-uitkering.
  • Defensie gaat een (bruto) compensatie geven om een pensioeneffect op te vangen.

Voor meer informatie over het besluit van de minister en de pensioeneffecten bezoek de VBM-website (klik hier)

Feitelijk geldt deze regeling enkel en alleen voor deze groep van 20. In overleg met hun vakbond beoordelen zij het besluit en beslissen uiterlijk binnen 6 weken of zij akkoord kunnen gaan met het nieuwe besluit.

De gemiddelde inkomstenterugval van zo’n 300 euro netto per maand is voor deze groep van de baan, maar er blijft toch nog sprake van een inkomstenterugval. Zolang zij immers geen AOW genieten betalen zij 17,9% AOW-premie. Als de groep van 20 geen beroep instellen tegen dit besluit kan dit besluit wel het vertrekpunt zijn voor het overleg met de bonden om een algemene maatregel ervan te maken.

Wat dat in harde netto euro’s betekent is alleen individueel afhankelijk. De rekenmeesters zullen in de komende periode doorrekenen wat dit voorstel voor financiële consequenties zal hebben voor specifieke groepen van defensiemedewerk(st)er, de zg ‘maatmensen’.

De hoogte van de inkomstenterugval in het nieuwe voorstel is ook bepalend bij de juridische procedures. Immers rechters hebben Defensie altijd in het ongelijk gesteld omdat er aldus vele rechters sprake was van een “excessieve inbreuk op de gerechtvaardigde aanspraken van eiser”..

Daar de groep van 20 nog 6 weken de tijd heeft om te reageren op het besluit van Defensie én de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen formeel stilliggen ga ik ervan uit dat het overleg over dit voorstel pas begin van het nieuwe jaar voor het eerst met de bonden wordt besproken.

Sommige oud-defensiemedewerk(st)ers hebben de luxe niet om nog zo lang op de feitelijke uitkomst te wachten. Zij stellen terecht nu al hun rechten veilig. Daarbij komt dat ik vraagtekens heb bij de vraag of voor 15 maart 2017 (2e Kamer verkiezingen) al een getekende overeenkomst klaar ligt.

 

IMG_2468

 AOW-gat en de Tweede Kamer

In de afgelopen weken is het AOW-gat dossier ook in de Tweede Kamer en dan meer specifiek in de Vaste Commissie voor Defensie (VCD) besproken.

Afgelopen donderdag (13 oktober 2016) heeft de VCD besloten dat er op 26 oktober 2016 twee bijeenkomsten worden gehouden t.w.

  • een technische briefing (13.00 – 14.00 uur) waarin de Kamer met beleidsmedewerk(st)ers van het ministerie van Defensie en Financiën o.a. spreekt over ‘hoe het ooit zover is gekomen”. Daar zal dieper worden ingegaan hoe Defensie en Financiën tot de keuzes zijn gekomen waardoor nu een grote groep te maken heeft met een AOW-gat. Ook zal naar ik aanneem worden gevraagd aan welke oplossingsrichtingen Defensie en Financiën denken om het probleem van tafel te krijgen.
  • Een rondetafelgesprek (14.00 – 17.00 uur) waarin militaire vakbonden, pensioenspecialisten en woordvoerders van bepaalde (actie)groepen aan het woord komen om hun visie op de problematiek te geven.

De Kamer heeft aanvullend aan de minister gevraagd om van te voren nog een reactie te geven op de brief van de heer van de Heuvel die namens zeer veel UGM-militairen spreekt.

Ook moet de minister nog een reactie geven op de brief van de heer Boon die een link legt tussen de riante vertrekregeling bij de Belastingdienst en de magere vertrekregeling bij Defensie. Op 13 oktober 2016 werd in de procedurevergadering van de VCD de brief al deels besproken. De Kamer was namelijk zeer geïnteresseerd in overeenkomsten en verschillen van beide vertrekregelingen. De geluidsopname van deze vergadering waarin aandacht wordt gevraagd voor de regeling bij de Belastingdienst in relatie tot die bij Defensie treft u onderstaand aan.

 

Voorts zal op 2 november 2016 de VCD in gesprek gaan met de minister van Defensie en de staatssecretaris van Financiën.

 

20150416-fotoarbeidsvoorwaarden-jpg

 

(On)tevreden leden van militaire vakbonden

Leden van een militaire vakbond verwachten van hun bond dat niet alleen de collectieve belangen maar ook de individuele belangen worden behartigd: “waar heb ik anders een bond voor

In het AOW-gat dossier zien de leden grote verschillen in aanpak van de militair vakbonden. Zo voeren de VBM en de AFMP actief juridisch oorlog tegen Defensie. Dat is niet alleen bij de rechtbanken maar zelfs bij de Centrale Raad van Beroep. Deze bonden staan zowel militairen met UGM als ook burgers met een wachtgeldregeling/ww-uitkering actief bij.

Leden zien ook bonden die geen gerichte acties hebben gevoerd maar veel meer heil zien in het overlegmodel met Defensie.

De onvrede bij één bond t.w. de ACOM was echter zo groot dat veel individuele leden het bestuur telefonisch/per mail ‘ter verantwoording’ riepen en overwogen om hun lidmaatschap op te zeggen: als je de bond nodig hebt zijn ze er niet’.

Het onbegrip bij de leden en mogelijk de opzeggingen waren voor het bestuur aanleiding om de visie van de ACOM op het AOW-gat dossier in een zogenaamde FAQ-lijst aan de leden mede te delen.  Klik hier

Bottom-line is dat de ACOM het niet strikt noodzakelijk acht om juridische procedures te starten. Als er zich in de uitvoering van de regeling nieuwe (juridische) ontwikkelingen voordoen dat wordt aldus de ACOM dat besproken in het overleg.

Persoonlijk ben ik van mening dat juist die juridische ontwikkelingen en dan met name de uitspraak van de Centrale Raad van de Beroep ervoor heeft gezorgd dat er nu in het overleg een beter resultaat kan worden neergezet. Door overleg alleen was dat nooit gelukt.

Soms heb je druk van een rechterlijke uitspraak nodig om Defensie te laten bewegen, want vergeet niet dat dit dossier al vele jaren voortsleept en nog lang niet afgesloten is, omdat onduidelijk is of Defensie en de bonden voor 15 maart 2017 (verkiezingen 2e Kamer) tot een akkoord kunnen komen. Nog een reden om nu uw rechten veilig te stellen.

 

Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief:

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het AOW-gat dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden voor de nieuwsbrief.  Klik hier

 

Deel deze pagina met anderen

 

Deel bovenstaande informatie met anderen want het is te belangrijk om het alleen voor u zelf te houden. U kunt delen via de sociale media maar u kunt ook de link naar iemand sturen.