7. Er is sprake van een inkomstenterugval

In de Uitkeringswet Gewezen Militairen staat:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor militairen verleggen van de pensioengerechtigde leeftijd naar het tijdstip waarop de leeftijd van 65 jaar is bereikt het noodzakelijk maakt een financiële voorziening te treffen voor de periode liggende tussen het ontslag en het bereiken van vorengenoemde leeftijd;

De wetgever wilde een financiële voorziening treffen totdat de militair met pensioen gaat waarbij de hoogte van het pensioen is gebaseerd op het feit dat de militair tegelijkertijd AOW-geniet. Dat de uitkering stopt bij de leeftijd van 65 jaar, terwijl op dat moment de AOW-leeftijd nog niet is bereikt is in strijd met de gedachte waarom de uitkering wordt verstrekt

Aanvankelijk hield Defensie de poot stijf door aan te geven dat er voldoende mogelijkheden waren om zelf in het levensonderhoud te voorzien. Eigen inkomsten konden worden gegenereerd of het pensioen kon naar voren worden gehaald (‘de bekende sigaar uit de bekende eigen doos’).

Het College voor de Rechten van de Mens gaf aan dat de militair te maken krijgt met een onredelijke, inkomensterugval.

Defensie zag veel te laat in dat zij met een alternatief moesten komen en ontwierp een zogenaamde voorlopige regeling dat door drie van de vier centrales werd goedgekeurd. Het nadeel van deze regeling was dat de maatregel voorlopig was en dat de ex-defensiemedewerk(st)er het AOW-bedrag bruto uitgekeerd krijgt waardoor tot de AOW-leeftijd nog AOW-premie is verschuldigd.  Defensie had zelf berekend dat daarmee een inkomstenterugval zou zijn van zo’n 300 euro.

Vele rechtbanken hebben deze tegemoetkoming als onvoldoende gekwalificeerd.  De rechtbank van Zeeland West-Brabant verwoordt het op 31 mei 2016 aldus:

Naar het oordeel van de rechtbank heft de Regeling weliswaar gedeeltelijk het AOW-gat op, maar leidt het naar voren halen door eiseres van hun pensioen nog steeds tot een inkomstenterugval. Hieruit volgt dat de geconstateerde leeftijdsdiscriminatie niet wordt opgeheven door de Regeling.

Ook tijdens de zitting van de Rechtbank Den Haag op 25 augustus 2016 kwam de inkomstenterugval aan de orde. De landsadvocaat die namens Defensie het woord voerde erkende dat er sprake was van een inkomstenterugval. De rechtbank heeft in haar uitspraak als volgt geoordeeld:

De rechtbank is van oordeel dat, indien al moet worden geoordeeld dat het middel niet kennelijk ongeschikt is om het gestelde doel te bereiken, dit middel in ieder geval een excessieve inbreuk maakt op de gerechtvaardigde aanspraken van eiser. Het door verweerder gehanteerde middel om de doelstellingen te bereiken brengt voor eiser een groot verlies aan inkomsten mee in verhouding tot de UGM-uitkering. De tegemoetkoming op grond van de Voorlopige voorziening ter hoogte van het AOW-ouderdomspensioen (inclusief vakantiegeld) wordt bruto uitgekeerd en fiscale consequenties plus overige effecten worden niet gecompenseerd. Hierdoor is de tegemoetkoming netto veel lager dan een regulier AOW-ouderdomspensioen.

Loek van den Heuvel, een post-actieve officier bij Defensie,  heeft met veel passie en enthousiasme de ‘facts and figures’  verzameld. Indien u het overzicht beschouwt dan zult u zien dat de inkomstenterugval in sommige rangen aanzienlijk zeg maar gerust substantieel is.  Klik hier voor het overzicht

Ook Defensie zelf heeft aan de vooravond van de behandeling bij de Centrale Raad van Beroep aan de Tweede Kamer een overzicht gegeven van de verschillende opties en de bedragen die de militair (al dan niet gehuwd) of burgermedewerker dan zou krijgen. Klik hier voor het overzicht