Binnen de gemeentelijke overheid is ook sprake van een AOW-gat/-hiaat. Dit geldt met name voor functionarissen die een substantieel bezwarende functie zoals bij de brandweer hebben vervuld.

In de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkings-overeenkomst (hierna: CAR UWO) is de rechtspositie daarover beschreven (klik hier). In hoofdstuk 9b van het CAR-UWO getiteld “Overgangsrecht ambtenaren in een functie die op 31 december 2005 recht gaf op functioneel leeftijdsontslag” wordt nader ingegaan op rechtspositie rondom het functioneel leeftijdsontslag.

Duur van de AOW-compensatie

Bij de onderhandelingen over het AOW-hiaat en de aanvullende AOW-compensatie is aansluiting gezocht bij de regeling van Defensie. Op 1 oktober 2015 is de ‘Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd’, Stcrt. 28 september 2015, nr. 31772 voor een specifieke groep van het voormalig defensiepersoneel in werking getreden. (klik hier)

In het CAR-UWO is het recht op een aanvullende uitkering beperkt tot 24 maanden. Onduidelijk is waarom niet specifiek over AOW-gerechtigde leeftijd wordt gesproken zoals in de defensieregeling. Daar staat namelijk: De belanghebbende die de leeftijd van 65 jaar bereikt waardoor zijn uitkering eindigt heeft tot het bereiken van de voor hem geldende AOW leeftijd, aanspraak op een maandelijkse tegemoetkoming.

Nu heeft iemand met een AOW-leeftijd van 67 jaar en drie maanden toch slechts 24 maanden recht op de AOW-compensatie. Toegegeven de bonden zullen dit in de nabije toekomst ongetwijfeld repareren, maar het is gewoon netter om dat direct goed in te richten. Indien u een besluit krijgt met 24 maanden dan wordt u nu wel gedwongen om in bezwaar te gaan. Gaat u niet in bezwaar en blijft het bij 24 maanden dan heeft u bij een AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden dus toch nog een gat van 3 maanden.

Hoogte van de AOW-compensatie

Bij deze gemeenteambtenaren bestaat het recht op een AOW-compensatie maar die compensatie is in tegenstellling tot Defensie en Politie het bruto AOW-bedrag. De hoogte van deze AOW-compensatie is daarmee weliswaar bruto gelijk aan aan de bruto-uitkering als de AOW-leeftijd niet zou zijn verhoogd.

Echter, netto is dat bedrag beduidend lager.

De rekentool bij Defensie bevestigt dit beeld. Onderstaande tabel laat zien dat het bruto AOW-bedrag vóór de AOW-gerechtigde leeftijd substantieel hoger moet zijn om hetzelfde netto inkomen te hebben indien iemand bij 65 jaar zijn AOW zou hebben ontvangen.

Bruto bedrag AOW-compensatie/AOW-uitkering per 1 januari 2018

InkomenVoor de AOW-leeftijd Op of na de AOW-leeftijd
gehuwd€ 1073,79€ 858,89
alleenstaand€ 1707,98€ 1244,75

Bij een bruto AOW-bedrag van € 858,89 (januari 2018) hoort een AOW-compensatie van € 1073,79 om netto hetzelfde bedrag te ontvangen. Voor alleenstaanden/ weduwnaars is dat verschil (bijna 500 euro bruto) alleen maar groter.

Toekenning van de AOW-compensatie

Aan de toekenning bij de gemeente zijn wel enkele beperkingen gesteld.

Het geldt enkel en alleen voor de ambtenaar die voor 1 januari 2013 gebruik is gaan maken van het FLO-overgangsrecht en inactief is op 29 oktober 2016.

Indien de ambtenaar niet door wilde werken dus bewust aangeeft dat hij wilde stoppen met werken en daarom met FLO wil dan vindt er geen AOW-compensatie plaats.

Wil hij toch doorwerken maar is het om organisatorische of medische redenen niet mogelijk dan ontvangt de ambtenaar wel een AOW-compensatie.

Ook vindt er geen AOW-compensatie plaats indien de ambtenaar een overbruggingsuitkering van de Sociale Verzekeringsbank
heeft ontvangen of heeft deelgenomen aan de zogenamde 20% bijverdienregeling. Deze laatste regeling is ingesteld om de gevolgen van de verhoging van de AOW leeftijd te compenseren.

Defensie en Politie

Aan oud-personeel van Defensie en de Nationale Politie wordt ook een AOW-compensatie verstrekt als er sprake is van een AOW-hiaat. Daarbij is voor Defensie 100% van de gerechtvaardigde aanspraak gegarandeerd en bij de Nationale Politie 90%.

Onder gerechtvaardigde aanspraak wordt verstaan:

het bedrag van de gecombineerde netto pensioen- en AOW-uitkeringen die bij 65 jaar zouden zijn uitgekeerd als ware de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd nog steeds 65 jaar. Het netto maandinkomen wordt berekend door het bruto maandinkomen te verminderen met de loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. .

Korting op de AOW-compensatie

Sommige gemeente-ambtenaren wilden wel doorwerken maar het keuzemoment om langer te werken lag na 1 januari 2013. In dat geval wordt deze ambtenaar gekort op zijn AOW-compensatie met het aantal maanden dat hij langer door heeft gewerkt. Dus 12 maanden langer doorgewerkt betekent slechts 12 maanden (24 maanden minus 12 maanden) AOW-compensatie.

Bezwaarschrift

Op de AOW-compensatie die wordt aangeboden aan de substantieel bezwarende functies binnen de gemeentes valt veel op af te dingen. Daarom zijn we druk bezig om voor cliënten hun recht te halen door het indienen van een bezwaarschrift want

  • de AOW-compensatie is veel te laag en niet in overeenstemming met de gerechtvaardigde aanspraak. Nettto moet u hetzelfde bedrag krijgen dat u anders ook had gekregen als de AOW leeftijd nog steeds 65 jaar was
  • de korting op de AOW-compensatie van enkele maanden is oneerlijk omdat vele ambtenaren toentertijd extra maanden hebben gewerkt die nu op hun recht op AOW-compensatie wordt gekort
  • de duur van de AOW-compensatie moet aansluiten op de AOW-leeftijd en niet beperkt worden tot 24 maanden
  • langer doorwerken wordt soms wel en soms niet bestraft. Dat is onrechtvaardig.

Mocht u zelf een besluit hebben ontvangen over de AOW-compensatie schroom dan niet om ons direct te mailen info@skipspringer.nl  Wij kunnen u vrijblijvend adviseren en voor een betaalbaar tarief kunnen wij een bezwaarschrift opstellen.

Nota Bene: als u een besluit heeft ontvangen dan moet u binnen 6 weken bezwaar aantekenen. Wees er dus snel bij want die 6 weken zijn zo voorbij. Heeft u al eerder een besluit ontvangen dan loont het toch de moeite om met ons contact op te nemen. In dat geval kunnen we met een verzoekschrift mogelijk alsnog uw rechten veilig stellen.

Nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief:

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het AOW-gat specifiek gericht voor de brandweer en andere substantieel bezwarende functies bij de gemeente? Meldt u voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar nieuwsbrief@skipspringer.nl. Vermeldt u daarbij als onderwerp Brandweer.