Nieuwsbrief 5 – 9 september 2016

 

Algemeen

Voor wat betreft het AOW-gat dossier is 2016 een onwerkelijk  en roerig jaar.

Onwerkelijk omdat

 • het totaal niet in de aard van de defensiemedewerk(st)er (militairen én burgers) ligt om een proces tegen de eigen werkgever aan te spannen.
 • Defensie in weerwil van alle rechtspraken (zelfs nog eind oktober 2016) stug blijft volhouden dat in het AOW-gat dossier geen leeftijdsdiscriminatie plaatsvond.

Roerig omdat er dit jaar veelvuldig bijeenkomsten zijn georganiseerd om het standpunt over het AOW-gat kracht bij te zetten. Een grote groep van oud-militairen en oud-burgermedewerk(st)ers kwamen meerdere malen op de ‘barricades’. Dat was o.a. in februari van dit jaar bij de Centrale Raad van Beroep en op 25 augustus jl. bij de Rechtbank in Den Haag.

Ook richting de politiek was er een constante druk van groepen van militairen en individuen waarneembaar. Diverse kamerleden zijn met individuele brieven en mails rechtstreeks benaderd. De Tweede Kamer had toegezegd dat er een Algemeen Overleg met de minister zou plaatsvinden om het AOW-gat te bespreken. Meerdere malen is dit Algemeen Overleg uitgesteld omdat de Centrale Raad van Beroep de uitspraak steeds opschortte. Uiteindelijk heeft er naast het Algemeen Overleg nog een technische briefing en een rondetafelgesprek plaatsgevonden.

Diverse landelijke en regionale media hebben gedurende 2016 veelvuldig aandacht besteed aan het AOW-gat en de financiële consequenties die dat bij de militairen en burgermedewerk(st)ers heeft

Kortom in 2016 heeft het dossier over AOW-gat prominent in de belangstelling gestaan, maar het jaar is nog niet voorbij. Deze week vindt het slotoffensief plaats.

 

Kabinet neemt compenserende maatregelen vanwege verhoging pensioenpremie (klik hier)

Waar de Regering moeilijk doet over het dichten van het AOW-gat kon de Regering redelijk snel tot overeenstemming komen over een ander miljoenen dossier. Op 24 november 2016 besloot het ABP om de pensioenpremie in 2017 te verhogen. De dag erna heeft de Regering besloten om in 2017 een extra 330 miljoen beschikbaar te stellen.

Hiermee is aldus de Regering een loonstijging van gemiddeld 1% bij onderwijs, politie en andere kabinetssectoren gedekt en wordt voorkomen dat er op leraren en agenten bezuinigd moeten worden. De precieze invulling van de dekking zal in de voorjaarsnota 2017 plaatsvinden.

Kortom als je als Regering wilt dan is het zo gefikst.

 

Aanbieding petitie op 6 december 2016

Tijdens het Voorgezet Algemeen Overleg op 16 november jl. hebben de heren Knops (CDA) en Van Dijk (SP) een motie ingediend (klik hier) waarin zij aan de Regering vragen een volledige financiële compensatie te geven t.w.

verzoekt de regering, over te gaan tot volledige compensatie van het AOW-gat voor burgers en militairen bij Defensie, te financieren binnen de rijksbegroting en de Kamer hierover uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2017 te informeren,

 

Op 24 november 2016 hebben drie van de vier Centrales voor Overheidspersoneel een brief naar de Tweede Kamer gestuurd (klik hier) met het verzoek om voor deze motie te stemmen:

In het belang van 11 .000 militairen met een UGM uitkering met een fors AOW-gat, 3.500 burgermedewerkers met een wachtuitkering met een fors AOW-gat en 40.000 actief dienende militairen en 12.000 actief dienende burgers verzoeken wij u dringend met de motie Knops/Van Dijk in te stemmen.

Op 6 december 2016 is ’s middags door een delegatie van oud-militairen in het gebouw van de Tweede Kamer een petitie aan de Vaste Kamercommissie voor Defensie aangeboden. Tevens hebben sommige militairen hun medailles persoonlijk aan de kamerleden overhandigd. Bij het aanbieden van de petitie is nogmaals de problematiek en urgentie om tot een oplossing van dit dossier te komen indringend aan de kamerleden medegedeeld.

 

Defensie en het AOW-gat

Op 6 december 2016 dus rondom de aanbieding van de petitie en de medailles aan de Kamerleden opent Defensie het offensief door een brief naar de Tweede Kamer te sturen. (klik hier voor de brief) Defensie wil daarmee de motie die op 8 december as in stemming wordt gebracht de wind uit de zeilen nemen.

Reeds eerder had Defensie een aanbod gedaan aan hen die de rechtszaak bij de Centrale Raad van Beroep hadden gewonnen. In dat aanbod werd aldus Defensie tegemoetgekomen aan de uitspraak van de Raad.

In de brief van 6 december 2016 verklaart Defensie dat de maatregel nu breder wordt toegepast namelijk voor iedereen die te maken heeft met het AOW-gat waarbij voorrang in behandeling wordt gegeven aan hen die al 65 jaar zijn of binnenkort worden.

Wat behelst de maatregel?

 • er komt een hogere tegemoetkoming voor de tegemoetkoming AOW-gat zodat ook betaling van de AOW-premie die voor de AOW-leeftijd is verschuldigd wordt gecompenseerd.
 • burgermedewerkers krijgen een tegemoetkoming voor het verlies indien zij hun pensioen naar voren hebben moeten halen.
 • militairen krijgen geen tegemoetkoming omdat bij militairen de pensioenleeftijd nog steeds op 65 jaar staat.

Let wel: als u in 2016 al 65 jaar bent geworden en daarmee nu al in aanmerking komt voor de extra tegemoetkoming dan ontvangt u van het ABP in januari 2017 een brief of een salarisoverzicht. Omdat deze aanvullende tegemoetkoming met terugwerkende kracht wordt gegeven kan het zijn dat u in 2017 meer inkomsten krijgt dan in voorgaande jaren. Immers u ontvangt dan vanaf het moment dat u 65 jaar bent geworden deze extra tegemoetkoming in 2017.

Afhankelijk van het aantal maanden dat u in 2016 al 65 jaar was kunnen deze extra inkomsten bij de lagere inkomens mogelijk invloed hebben op bepaalde toelagen of toeslagen. Het was beter geweest indien Defensie al in oktober 2016 met dit voorstel was gekomen want dan was het meer gespreid over 2016 en 2017.

Voor een uitgebreide toelichting op het eerdere aanbod dat nu in de brief herhaald wordt geeft het artikel van de VBM duidelijke informatie (klik hier)

Het voorstel zoals gedaan in deze brief is door de drie bonden afgewezen.  In de Telegraaf valt te lezen (klik hier).

In het Algemeen Dagblad wordt ook aandacht besteed aan het nieuwe voorstel van de minister van Defensie (klik hier)

Wat Hennis nu biedt is niet meer dan ,,een doekje voor het bloeden”, aldus Marc de Natris van de militaire vakbond GOV/MHB. ,,Dit is niet de oplossing”, zei Anne-Marie Snels van de AFMP.

Ook de Facebook groep “de militairen met FLO” hebben het voorstel naar de prullenbak verwezen.

Opmerkelijk is dat de minister in haar brief al een voorschot neemt op een motie die nog in stemming moet komen. Blijkbaar hebben de regeringspartijen al handjeklap gedaan: Met de extra middelen die voortkomen uit het amendement Harbers/Nijboer, en waarover u een dezer dagen zult stemmen, is Defensie in staat in die hogere compensatie te voorzien.

Ook hier geldt : als je als Regering wilt dan is het zo gefikst.

 

Manifestatie en stemming van de motie op 8 december 2016

De groep ‘Militairen met Functioneel Leeftijdsontslag” alsmede alle bonden (behalve de ACOM) hebben rond het middaguur bij het Spuitheater een manifestatie georganiseerd om extra aandacht te vragen voor de stemming van deze motie.

Meer dan 900 militairen waren bij deze bijeenkomst aanwezig. Eensgezind werd Loek vd Heuvel door de aanwezigen met luid applaus bedankt voor alle activiteiten die hij tot nu toe voor de FLO-militairen heeft gedaan.

Na de woorden van de roerganger Loek vd Heuvel heeft mevrouw Arends-Servais haar brief gericht aan de minister-president voorgelezen.

Vervolgens hebben de politieke partijen (CDA, D’66, PvdA, SP en VVD).  Door de toespraken was al duidelijk dat dec regeringspartijen VVD en PvdA tegen de motie zouden stemmen en dat de andere partijen voor de motie zouden stemmen.

Voor de heer Teeven (VVD) was de laatste brief van de minister (klik hier voor de brief) een terechte handreiking en daarmee een afdoende compensatie. Mevrouw Eijsink (PvdA) gaf aan dat dit nog niet het eindstation was.  Voor de heren Knops (CDA), de heer van DIjk (SP0 en mevrouw Belhaj (D’66) had de regering hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Fouten kunnen worden gemaakt ook door de Regering maar wees dan zo dapper om die fout te herstellen. Voorts gaven zij aan dat de bijzondere positie en de taakstelling van de militair nu eenmaal een verantwoordelijkheid aan de Regering geven om het AOW-gat op te lossen.

 

 

 

manifestatie-2
Copyright Skip Springer Advies

 

 

In de plenaire zaal van de Tweede Kamer is op 8 december as de motie Knops/Van Dijk (klik hier) ter stemming aan de kamerleden voorgelegd.

Het ging om een hoofdelijke stemming zodat elk kamerlid persoonlijk werd gevraagd of hij/zij voor of tegen de motie zou stemmen. Na telling van alle stemmen kon de voorzitter van de Tweede Kamer vaststellen dat 72 kamerleden VOOR de motie hadden gestemd en 75 kamerleden hebben TEGEN de motie gestemd.

Zie hier video-opname van het volgen van de stemming en de reactie van een delegatie (klik hier).

In stemming komt de motie-Knops/Jasper van Dijk (34550-X, nr. 23).

Vóór stemmen de leden: Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Pia Dijkstra, Dik-Faber, Fritsma, Van Gerven, Gesthuizen, Geurts, De Graaf, Grashoff, Graus, Van Haersma Buma, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Houwers, Karabulut, Keijzer, Klaver, Van Klaveren, Klein, Klever, Knops, Kooiman, Koolmees, Krol, Kuzu, Leijten, Madlener, Van Meenen, Merkies, Monasch, Agnes Mulder, Van Nispen, Omtzigt, Ouwehand, Öztürk, Pechtold, Van Raak, Roemer, Rog, Ronnes, De Roon, Schouten, Segers, Siderius, Sjoerdsma, Smaling, Van der Staaij, Swinkels, Van Tongeren, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van Veldhoven, Verhoeven, Van Vliet, Voordewind, Voortman, Van Weyenberg, Wilders, Amhaouch, Bashir, Beertema, Belhaj, Bergkamp, Bisschop, Van Bommel, Bontes, Martin Bosma, Bruins en Bruins Slot.

Tegen stemmen de leden: Cegerek, Van Dekken, Remco Dijkstra, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Geselschap, Groot, Günal-Gezer, Harbers, Rudmer Heerema, Hoogland, Jacobi, Kerstens, Kuiken, Van Laar, De Lange, Leenders, Van der Linde, Lodders, Maij, Marcouch, Van Miltenburg, Mohandis, Moors, Anne Mulder, Neppérus, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Oosenbrug, Van Oosten, Potters, Recourt, Van der Ree, Rutte, Samsom, Schut-Welkzijn, Servaes, Straus, Tanamal, Taverne, Teeven, Tellegen, Van der Velde, Veldman, Vermeij, Vermue, Visser, Volp, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Van Wijngaarden, Wolbert, Van ’t Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Zijlstra, Arib, Van Ark, Asante, Azmani, Berckmoes-Duindam, De Boer, Remco Bosma, Bosman, Bouwmeester, Ten Broeke, Brouwer, Van der Burg en De Caluwé.

De voorzitter:
Ik constateer dat deze motie met 72 tegen 75 stemmen is verworpen.

Mocht u niet precies meer weten van welke partij een kamerlid is dan verwijs ik graag naar de website van de Tweede Kamer (klik hier)

 

Nota Bene: bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het verslag van de plenaire vergadering. Ook de voorzitter van de Tweede Kamer gaf aan dat er 72 VOOR en 75 tegen hebben gestemd.

Op een ander deel van de website van de Tweede Kamer bleek dat vier personen niet hebben gestemd waaronder mw Eijsink. De andere drie kamerleden waren mevrouw Agema (PVV), mevrouw Kaya (D66) en mevrouw Thieme (PvdD).

 

Media aandacht op 8 september 2016

Ook in de media was volop aandacht voor de manifestatie en de uiteindelijke uitslag van de stemming.

NRC: Militairen opnieuw naar de rechter vanwege AOW gat (klik hier)

RTV Noord: Militairen kunnen fluiten naar volledige compensatie AOW-gat (klik hier)

RTV Drenthe: AOW-gat oud-militairen niet volledig gecompenseerd (klik hier)

Telegraaf: Geen steun voor plan AOW-gat (klik hier)

Geen Stijl: Hey @MinPres, fix die militaire pensioenen nou eens (klik hier)

BNR Nieuwsradio met ook een radio-verslag. Militairen niet gecompenseerd voor pensioengat (klik hier)

 

Lintje voor ‘eerlijke en trouwe dienst’  persoonlijk naar de individuele kamerleden.

Een grote groep van militairen heeft hun medaille(s) opgestuurd naar individuele kamerleden. Ze maken in de aanbiedingsbrief aan de ene kant met deze actie een statement naar de politiek.  Aan de andere kant willen ze de kamerleden bewegen om alsnog vóór de motie te stemmen.

In de lokale pers en bij SBS6 is veel aandacht aan deze actie.

 • Mijn militaire lintjes, die hoef ik niet meer. Compenseer liever mijn aow-gat! (klik hier)
 • Boze oud-militair: ‘De politiek laat ons gewoon verrekken’ (klik hier)
 • Boze Limburgse veteraan levert lintjes in (klik hier)
 • Groninger veteranen leveren militaire onderscheidingen in (klik hier)
 • Haagse veteraan levert militaire onderscheidingen in uit onvrede over AOW-discussie (klik hier)
 • Makkumer marineman levert medailles in (klik hier)
 • Lever in die medailles en ga de strijd aan!’ (klik hier)
 • Zeeuws-Vlaamse militair stuurt medailles terug (klik hier)
 • Oud-militairen leveren onderscheidingen in om AOW (klik hier)
 • Boze veteranen geven onderscheidingen terug ‘met pijn in het hart’ (klik hier)
 • Militairen voelen zich in de steek gelaten (vanaf 2 minuut 30) (klik hier)

Enkele uitspraken die uit de artikelen zijn overgenomen:

 • Wel ons jarenlang erop uitsturen voor vrede en veiligheid, maar niet thuis geven nu sommigen zelf huis en haard dreigen kwijt te raken. Wij hebben dag en nacht klaargestaan op grond, water en in de lucht. Dat gebrek aan vertrouwen steekt. Ook al zou de politiek met een oplossing komen, die beschadiging is blijvend.
 • Als de politiek een beroep op ons deed, gingen we, altijd. Nu wij hen keihard nodig hebben, laten ze ons in de kou staan.
 • Jarenlang heb ik dag en nacht klaargestaan voor de vrede en veiligheid. Jarenlang moest ook mijn gezin daar mee leven. Ik moest verplicht stoppen met werken, ik had geen keus. En de minister en de politiek weigeren dit probleem, waar ikzelf niks aan kan doen, op te lossen.

 

De ACOM en het AOW-gat

De militaire vakbonden spreken niet met één tong als het om de oplossing van het AOW-gat gaat. De ACOM heeft ten opzichte van de andere bonden minder leden die een juridische procedure tegen Defensie zijn gestart. Voorts wil de ACOM dat er snel duidelijkheid komt voor al het personeel. De juridische procedures vertragen aldus de ACOM een snelle oplossing. Voor meer informatie verwijs ik u naar de ACOM website (klik hier).

hamer rechter small

De rechtbanken en het AOW-gat

Ondanks de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 18 juli 2016 en de Rechtbank Den Haag van 6 oktober 2016 blijft Defensie vasthouden aan de ingeslagen koers.

Nieuwe uitspraken

Recent heeft de Rechtbank Den Haag in twee zaken uitspraak gedaan. Bij één zaak betrof het een oud-defensiemedewerk(st)er die wachtgeld ontving; de andere rechtszaak betrof oud-militairen die een UGM-uitkering ontvangen. Bij beide zaken was de brief van 6 december 2016  nog niet bekend. Daarin wordt de tegemoetkoming AOW aangepast.

Op 22 november 2016 heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan waarbij Defensie wederom in het ongelijk is gesteld: (klik hier)

Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er thans geen objectieve rechtvaardiging meer voor het hanteren van de leeftijdsgrens van 65 jaar bij de toepassing van artikel 2 van het BWDEF. De leeftijd van 65 jaar is inmiddels volstrekt willekeurig geworden nu deze niet meer samenhangt met de leeftijd waarop daadwerkelijk AOW of pensioen zal worden toegekend. Verweerder heeft niet onderkend dat er geen objectieve rechtvaardiging meer is voor het hanteren van deze leeftijdsgrens en heeft, door artikel 2, derde lid, van het BWDEF en artikel 122 van het Bard onverkort toe te passen, een onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

Op 22 november 2016 heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan waarbij Defensie wederom in het ongelijk is gesteld: (klik hier)

Het door verweerder gehanteerde middel om de doelstellingen te bereiken brengt voor eiser een groot verlies aan inkomsten mee in verhouding tot de UGM-uitkering. De tegemoetkoming op grond van de Voorlopige voorziening ter hoogte van het AOW-ouderdomspensioen (inclusief vakantiegeld) wordt bruto uitgekeerd en fiscale consequenties plus overige effecten worden niet gecompenseerd. Hierdoor is de tegemoetkoming netto veel lager dan een regulier AOW-ouderdomspensioen.

Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat het door verweerder gemaakte onderscheid niet objectief op grond van artikel 7, eerste lid, aanhef en onder c, van de WGBL, wordt gerechtvaardigd. Derhalve is sprake van verboden onderscheid op grond van leeftijd. De overige gronden van partijen kunnen buiten bespreking blijven.

 

Centrale Raad van Beroep doet uitspraak in 2017

In de brief aan de Kamer geeft de minister aan dat in de eerste helft van 2017 de beroepszaken door de Centrale Raad van Beroep worden behandeld. Dan wordt ook duidelijk of het voorstel zoals gedaan en nu bevestigd in de brief van 6 december 2016 door de Centrale Raad als afdoende wordt beschouwd.

Op 18 juli 2016 heeft de Centrale Raad uitspraak gedaan waarbij Defensie in het ongelijk is gesteld en een nieuw besluit moest nemen. Dat besluit is begin oktober 2016 genomen. Voor een toelichting op het besluit zie het artikel op de VBM-site (klik hier). De groep die het betreft hebben toen al aangegeven dat het voorstel van Defensie wordt afgewezen en hoger beroep wordt ingesteld.

De zitting van de Centrale Raad van Beroep in deze zaak vindt op 15 maart 2017 plaats.

De rechtbank Den Haag heeft op 6 oktober jl. uitspraak gedaan waarbij Defensie in het ongelijk is gesteld. Defensie gaf aan niet in hoger beroep te gaan. De militairen die de rechtszaak hadden aangespannen zijn wel in hoger beroep gegaan.

De zitting van de Centrale Raad van Beroep in deze zaak vindt op 20 april 2017 plaats.

 

Hoe nu verder?

Loek van de Heuvel gaf aan dat de strijd nog niet ophoudt. De politiek heeft met een nipte meerderheid de motie verworpen, maar er zijn nog wat ijzers in het vuur.

In maart en april 2017 worden de hoger beroepen behandeld. De minister meent dat zij voldoende is tegemoetgekomen aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Zij die hoger beroep hebben aangetekend menen dat er nog steeds sprake is van een excessieve inkomstenterugval.

Indien u zelf ook uw eigen rechten wilt veiligstellen dan kan dat. Voor meer informatie (klik hier)