De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 juli 2016 uitspraak gedaan in enkel beroepszaken van voormalige ambtenaren van het ministerie van Defensie die een inkomensverlies lijden vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd (AOW-gat).

Waar andere rechtbanken reeds eerder in vergelijkbare zaken aangaven dat Defensie een verboden onderscheid naar leeftijd maakt is dit vandaag door de hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep, volledig bevestigd.

Deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan de uitspraak.

Voor de links verwijs ik u naar

Persbericht Centrale Raad van Beroep

Uitspraak Centrale Raad van Beroep dd 18 juli 2016

 

Waar ging het om?

Bepaalde ex-medewerk(st)ers van Defensie vallend onder SBK 2004 ontvangen een wachtgelduitkering op basis van het Wachtgeld besluit Defensie. Het gaat om personeel dat op grond van het SBK 2004 Defensie wegens overtolligheid heeft verlaten.

Defensie meende evenwel dat deze uitkering bij de leeftijd van 65 jaar stopt en dat dit voormalige personeel een beroep moet doen op hun eigen pensioen.

Probleem is evenwel dat de datum van het pensioen (65 jaar) niet aansluit op de nieuwe AOW-leeftijd zodat er een gat ontstaat een zogenaamde AOW-gat/-hiaat.

 

Hoe oordeelde de Raad?

Het feit dat Defensie met de bonden een voorlopige voorziening heeft getroffen om de periode tussen de leeftijd van 65 jaar en de AOW-leeftijd te overbruggen betekent aldus de Raad dat Defensie erkent dat een voorziening noodzakelijk is.

Dat Defensie ineens op de leeftijd van 65 jaar de uitkering stopt kan aldus de Raad niet. Defensie maakt daarmee een verboden onderscheid naar leeftijd.

De Raad meent ook dat de voorstellen die Defensie heeft gedaan zoals het naar voren halen van het pensioen en de voorlopige tegemoetkoming ontoereikend zijn omdat het nog steeds tot een groot inkomensverlies leidt. Het naar voren halen van het pensioen zorgt er bovendien nog voor dat het pensioenbedrag in een latere fase lager wordt en blijft.

Het argument dat in de andere sectoren in vergelijkbare situaties wel aanpassingen (‘aansluiting op de AOW-leeftijd) zijn gedaan wordt niet door de Raad onderschreven. Defensie is een aparte sector met een eigen arbeidsvoorwaarden. Wat andere sectoren doen is daarbij niet van belang.

 

Wat betekent dit voor Defensie?

De Raad is van oordeel dat de minister een eigen beleidsvrijheid heeft om op basis van de uitspraak van de Raad met een nieuw besluit te komen. Dat besluit gaat in eerste instantie naar degenen die beroep hadden aangetekend.

Los van de aanhangige zaken bij de Raad zal de minister natuurlijk in de komende periode een samenhangend beleid moeten ontwikkelen en in overleg daarover gaan met de bonden en de Tweede Kamer.

Dit dossier heeft namelijk ook invloed op andere categorieën personeel t.w.

  • zij die onder ‘oude wachtgeldbesluiten’  vallen
  • zij die onder het Sociaal-Beleidskader Defensie 2012 vallen
  • militairen die reeds met FLO zijn gegaan of binnenkort zullen gaan

 

Ook zij die reeds hun zaak aanhangig hebben gemaakt bij een rechtbank kunnen verwijzen naar de uitspraak van de Raad.

Het zou Defensie sieren indien Defensie met de uitspraak van de Raad deze lopende zaken met de Rechtbank kortsluit en onder betaling van de proceskosten ook deze dossiers snel afsluit.