3. Het ABP is verantwoordelijk voor de pensioenen

Standpunt Defensie: In het ABP pensioenreglement staat de leeftijd van 65 jaar.

Reactie: Dit is gedeeltelijk juist. Vanwege de leeftijdsdiscriminatie heeft ook het ABP per 1 januari 2015 besloten om de pensioenregeling aan te passen zodat het pensioen ingaat op het moment dat deelnemer van het ABP AOW geniet. Let wel: dit geldt alleen voor het burgerpersoneel werkzaam bij Defensie.  Voor het militair personeel geldt zo heb ik begrepen nog steeds de leeftijd van 65 jaar.

Toch heeft de rechtbank Den Haag op 6 oktober 2016 overwogen dat uit de wetsgeschiedenis naar voren komt dat de einddatum van de UGM-uitkering werd gekoppeld aan de datum waarop recht ontstond op zowel het AOW-ouderdomspensioen als het pensioen ingevolge de (militaire) pensioenwet. Het effect van deze regelgeving was dat het pensioen aansloot op de UGM-uitkering, zodat de inkomensvoorziening verzekerd was. Dat is aldus de rechter een gerechtvaardigde verwachting van eiser.

https://www.abp.nl/over-abp/actueel/ontwikkelingen-pensioenregeling/wijzigingen-2015.aspx

Op de website van het ABP staat: De pensioenregeling van ABP sluit nu aan op de AOW-leeftijd. Dit betekent dat uw pensioen standaard ingaat als u de AOW-leeftijd bereikt. Maar met ABP KeuzePensioen kunt u ook eerder of later met pensioen.

Dat betekent dat de leeftijd van 65 jaar inmiddels volstrekt willekeurig is geworden nu deze niet meer samenhangt met het op deze leeftijd gaan ontvangen van AOW of pensioen.

Het ABP heeft sinds 2015 honderden verzoeken ontvangen om de UGM-uitkering aan te laten sluiten op de verhoogd AOW-leeftijd.In bijna alle gevallen werden die verzoeken traag behandeld. In 2015 vroeg het ABP aan de verzoekers toestemming om het verzoek aan te houden omdat de bonden nog in overleg waren over de oplossing van het AOW-gat. In 2016 en 2017 werd enkel en alleen direct geantwoord indien de verzoeker met toepassing van de Wet Dwangsom het ABP in gebreke stelde. In die gevallen werd zoveel als mogelijk is binnen die 14 dagen geantwoord. Dit antwoord was evenwel zo standaard dat de beslissingen van juni 2015 (klik hier) nagenoeg identiek waren aan de beslissing van januari 2017 (klik hier) en juni 2017 (klik hier) .

Ondanks de ophoging van de AOW-leeftijd heeft de Centrale Raad van Beroep Defensie op 1 juni 2017 (klik hier) toch in het gelijk gesteld