Onderstaand treft u de algemene voorwaarden van Skip Springer Advies aan. De Algemene Voorwaarden Skip Springer Advies zijn ook als pdf-bestand te downloaden.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Skip Springer Advies, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63229897.
 2. Opdrachtgever: de partij (natuurlijke – of rechtspersoon) die een overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat of aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde, direct verband houdend met de opdracht, worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
 5. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, adviezen welke door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
 2. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde doorgevoerd worden. Grote inhoudelijke wijzigingen worden met de Opdrachtgever besproken.

Artikel 3: Offertes

 1. Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een verstuurde offerte is tot 21 dagen na verzending geldig. Indien Opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt Opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 3. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

Artikel 4: Aanvang en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 5: Ter beschikkingstelling van informatie door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 14, aan deze geretourneerd.

Artikel 6: Uitvoering opdrachten

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 2. Alle diensten worden door Opdrachtnemer uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 3. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat, is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Opdrachtnemer kan eerst meer en/of andere werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hierover door Opdrachtnemer tijdig schriftelijk in kennis is gesteld en de gelegenheid heeft gehad hiertegen bezwaar te maken, tenzij Opdrachtnemer uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om het betreffende meerwerk te verrichten.

Artikel 7: Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet melding ongebruikelijke transacties en andere nationale en internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen of voor Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, of indien Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 5. Het is Opdrachtgever alsmede aan hem gelieerde organisaties en/of personen in geen geval toegestaan voorafgaand aan, gedurende de uitvoering van de overeenkomst en binnen twee jaar na het beëindigen van de overeenkomst medewerkers van Opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel buiten dienstverband opdracht te geven tot het verrichten van werkzaamheden of daartoe uit te nodigen, behoudens daartoe uitdrukkelijk van Opdrachtnemer verkregen toestemming. Bij niet-nakoming van het vorenstaande is Opdrachtgever, onverminderd de rechten van Opdrachtnemer op volledige vergoeding van de door hem geleden schade, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging en/of verrekening vatbare boete van vijfduizend euro verschuldigd aan Opdrachtnemer per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt.
 6. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 9: Tarief c.q. Honorarium

 1. Het tarief c.q. honorarium van Opdrachtnemer is gebaseerd op het uurtarief van Opdrachtnemer, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten. Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van 10 minuten als kleinste gehanteerd.
 2. Bijkomende kosten zoals reis – en verblijfkosten, uitreksels van Kamer van Koophandel, aangetekende verzending, gerechtskosten en/of griffiekosten worden apart op de factuur vermeld.
 3. Indien voor het verrichten van bepaalde diensten vooraf een vaste prijs is afgesproken, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële consequenties hiervan.
 4. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Opdrachtnemer dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 5. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en is verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 6. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 7. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met bijkomende kosten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting (21%) afzonderlijk in rekening gebracht.
 8. Alle door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen en uurtarieven, alsmede de in de offertes, facturen e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief 21 % BTW en bijkomende kosten.

Artikel 10: Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta door middel van storting of overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer heeft het recht, nadat hij Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtnemer heeft.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de Opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
 4. Opdrachtnemer heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is heeft voldaan.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Opdrachtnemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen. Opdrachtnemer is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste inzichten verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden, is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het honorariumbedrag dat Opdrachtnemer voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar heeft ontvangen.
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtnemer, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, teniet gaan en/of kennisname door onbevoegden van bescheiden en/of gegevens tijdens vervoer, verzending per post, elektronische verzending, bewerking en/of verzending door middel van een online systeem, ongeacht of het vervoer, de verzending en/of de bewerking geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 7. Is de schade/fout ontstaan doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan is Opdrachtnemer voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

Artikel 13: Opzegging

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang de overeenkomst beëindigen door opzegging. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, wordt het honorarium van Opdrachtnemer berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer en is het honorarium verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Opzegging dient schriftelijk en aangetekend aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Indien Opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is zij gehouden Opdrachtgever schriftelijk mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen.
 4. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst door opzegging beëindigt voordat de opdracht is voltooid, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

Artikel 14: Opschortingrecht

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan, voor deze bevoegdheid niet beperkt wordt door regelgeving vanuit de beroepsorganisaties.
 2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van Opdrachtgever die nog geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 15: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, adviezen, offertes, facturen etc. tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage – instituut.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

De Algemene Voorwaarden Skip Springer Advies zijn ook als pdf-bestand te downloaden.