Waar alle werknemers in Nederland de zogenaamde middelloonregeling kennen, hebben militairen nog steeds de zogenaamde eindloonregeling.

In het eerste deelakkoord werd in 2015 al een eerste voorschot door de sociale partners (Defensie en de bonden) genomen:

Het huidige eindloonsysteem voor militairen komt onder een steeds grotere financiële beleidsmatige en maatschappelijke druk te staan. Partijen beogen een toekomstbestendig pensioenstelsel in te richten dat fiscaal zuiver, robuust en beheersbaar is, en nauwe aansluiting vindt bij het personeelssysteem van Defensie en het verloop van de militaire loopbaan. Het stelsel zal migreren richting een Defensie pensioenstelsel dat de backservicekosten en de huidige hoge franchise verlaagt. Daarnaast moet het stelsel zorgen voor een evenwichtige pensioenopbouw voor alle generaties.

In het eindbod dat Defensie op 18 april 2017 aan de vakbonden heeft gestuurd staat:

De huidige eindloonregeling voor militairen staat onder een steeds grotere financiële, beleidsmatige, uitvoeringstechnische en maatschappelijke druk. Partijen onderkennen de noodzaak en urgentie om de eindloonregeling om te vormen naar een middelloonregeling, en ervoor zorg te dragen dat deze migratie tijdig plaatsvindt. Gegeven de ingrijpende aard van deze omvorming, zowel inhoudelijk als procesmatig, alswel de samenhang met het loongebouw, komen partners overeen dat uiterlijk 1 oktober 2017 overeenstemming over een nieuw specifiek middelloonpensioenstelsel voor militairen moet zijn bereikt zodat dit stelsel, rekening houdend met de noodzakelijke aanpassingen in wet- en regelgeving, per 1 januari 2018 kan worden geïmplementeerd.

Nu het overleg (in elk geval op papier) is opgeschort ligt ook dit dossier nog op de plank. In elk geval dat dachten de bonden. Niets is minder waar want het ABP kan niet wachten totdat de bonden ooit een keer tot overeenstemming met Defensie komen. Daarom heeft het ABP een brief gestuurd waarin het ABP eenzijdig mede deelt dat er definitieve stappen worden gezet om vanaf 1 januari 2018 de eindloonregeling voor militairen te gaan vervangen door de zogenaamde middelloonregeling.

Deze ingrijp kan weliswaar alleen maar als de statuten worden gewijzigd, maar het ABP acht zich bevoegd om eenzijdig die statuten te wijzigen.

De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in het sectoroverleg Defensie hebben naar aanleiding van bovenstaande op 20 september 2017 een brandbrief naar het ABP gestuurd. In die brief betwisten de bonden op basis van de statuten de bevoegdheid van het ABP om eenzijdig de pensioenovereenkomst of het pensioenreglement te wijzigen. Voorts zou de handelswijze in strijd met de wet zijn. Mocht ABP toch doorgaan dan geven de bonden in de brief aan dat de (financiële) consequenties dan voor het ABP zijn.

De bonden hebben het ABP een reactietermijn van 2 weken gegeven. Mocht het ABP de statuten toch wijzigen dan is de kans groot dat het gevecht bij de rechtbank wordt uitgevochten.

Ik ga ervan uit dat Defensie van de actie van het ABP op de hoogte is maar het gevecht tussen bonden en het ABP achter de coulissen rustig bekijkt.

Wordt vervolgd!!