Nieuwsbrief  november 2016

Onderstaand enkele impressies van de wedstrijd tussen Defensie en degenen die vechten om het AOW-gat te dichten.

 

Voorprogramma

 

Ophoging AOW-leeftijd

De ophoging van de AOW-leeftijd wordt ingegeven doordat Nederlanders steeds ouder worden. Gisteren nam het CBS al een voorschot op de verdere ophoging van de AOW-leeftijd voor het jaar 2022. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal binnenkort het formeel naar buiten brengen.

Tot op heden eindigde de verhoging van de AOW-leeftijd bij 67 jaar. In 2022 zal de tellerstand op 67 jaar en 3 maanden staan.

Het uitgangspunt is dat er 18 jaar zit tussen pensionering en het overlijden.

Wilt u zelf uw eigen AOW-leeftijd bereken?

Klik hier voor uw AOW-datum 

Let wel: naarmate de AOW-leeftijd verder in de toekomst ligt geldt de nieuwe AOW-leeftijd voor u slechts als een indicatie.

De cijfers worden jaarlijks namelijk opnieuw bepaald, waardoor de AOW-leeftijd straks hiervan iets kan afwijken. Vijf jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd wordt deze definitief vastgesteld.

 

Defensie verliest keer op keer bij de rechtbank

Ondanks dat Defensie al zeer vele rechtszaken heeft verloren blijft Defensie stug volhouden om gelijk te krijgen.

In lijn met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 18 juli 2016 heeft de rechtbank Den Haag op 25 oktober 2016 wederom geoordeeld dat de beëindiging van een wachtgelduitkering bij 65 jaar met de gelijktijdige toekenning van de ‘Voorlopige Voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd’ een verboden onderscheid naar leeftijd oplevert.

Klik hier voor de uitspraak

Defensie vecht tegen windmolens. In mijn praktijk heb ik nu al twee zaken bij de rechtbank waarbij de rechtbank van tevoren al vraagt of de rechtbank een uitspraak mag doen zonder dat er een zitting is. De standpunten over en weer zijn zo duidelijk dat de rechtbank het als een hamerstuk kan afdoen. Natuurlijk is Defensie in de vertraging en dat zal Defensie blijven doen.

 

26 oktober 2016: de eerste helft

Vorige week was de eerste helft waarbij Defensie, de bonden en de direct belanghebbenden hun woordje hebben kunnen doen.

Voor meer informatie over deze dag klik hier  Ook de audio-opnames van de technische briefing en het rondetafelgesprek alsmede de standpunten van de actoren treft u hier.

Nu is het tijd voor een korte beschouwing van deze eerste helft.

Ik zal enkele waarnemingen met u delen.

  • Drie bonden zijn ten opzichte van één jaar geleden meer eensgezind en meer duidelijker in hun oordeel n. de uitkering moet aansluiten op de AOW-leeftijd. Eén bond (t.w. de ACOM) viel getuige de reacties op de social media uit de toon. De inhoud en de toonzetting stond ver af van de andere bonden en kwam niet over bij het gehoor.  De kritische kanttekeningen van de ACOM op de haalbaarheid van het nieuwe pensioenregime werd verschillende beoordeeld. Dat ophoging van de pensioenleeftijd invloed heeft op het gehele pensioenregime is duidelijk, maar dat is een andere discussie.
  • Defensie heeft het juridische kader (‘is er sprake van leeftijdsdiscriminatie’) nagenoeg niet naar voren gebracht maar ging met name in op de financiële haalbaarheid van de gehele AOW-gat operatie.
  • De sprekers (zowel namens de oud-militairen als namens het oud-burgerpersoneel bij Defensie) gaven met praktische voorbeelden aan dat je niet kunt spreken van een AOW-gat maar meer van een AOW-krater. Met name in de lagere schalen/rangen komt men na een diensttijd van 30 tot 40 jaar zelfs onder de bijstandsnorm.
  • Onduidelijk was wie de bal nu heeft. Defensie geeft aan geen geld te hebben, de bonden zijn van mening dat de uitkering moet aansluiten op de AOW-leeftijd en vragen de Tweede Kamer gebruik te maken van hun budgetrecht (‘het overhevelen van geld van de ene kostenpost naar de andere kostenpost‘) en voor de direct belanghebbenden maakt het niet uit hoe het geregeld wordt als het maar geregeld wordt.

Vorige week vrijdag heeft de minister van Defensie nog een tv-interview gegeven waarin zij aangaf dat ook zij erop gebrand is om een oplossing te vinden voor het AOW-gat van duizenden militairen. “Maar er is een beperkte ruimte binnen het budget”, zei Hennis bij het begin van de ministerraad. Voor het complete interview klik hier 

 

2 november 2016: de tweede helft

Morgen begint de tweede helft waarbij de leden van de Vaste Kamercommissie voor Defensie in gesprek gaan met de minister van Defensie, de staatssecretaris van Financiën en (ter elfder ure op verzoek van kamerlid Teeven) met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op 31 oktober 2016 heeft de minister nog een brief naar de Kamer gestuurd met een overzicht van het financiële volume dat een dichten van het AOW-gat de komende jaren gaat kosten.  Klik hier voor de brief

De bijeenkomst begint om 13.30 uur en is direct (na 13.30 uur) via internet te volgen.  Klik hier voor de video-verbinding

Voor de agenda van deze bijeenkomst met alle documenten klik hier

Naast de kamerleden, de twee ministers en de staatssecretaris zullen vele honderden militairen de vergadering ter plekke of op afstand in een nabijlegen Theater bijwonen.

Mijn eigen inschatting is dat de Kamer de ministers en de staatssecretaris met huiswerk naar huis sturen. De bewindslieden zeggen toe dat ze in een uitgebreide brief de Kamer nog voor het kerstreces zullen informeren waarin alle facetten van dit AOW-gat  inclusief de terugval opties zullen staan.

Dit betekent sowieso dat de wedstrijd naar mijn inschatitng morgen niet is uitgespeeld, maar dat er een verlenging komt.

November/december 2016: de verlenging

 

Uitspraak Rechtbank Den Haag van 6 oktober 2016

Voor Defensie is de strijd nog niet gestreden. Op 26 oktober 2016 zei Schout-bij-nacht Itzig Heine dat Defensie nog niet weet of ze hoger beroep zullen instellen tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 6 oktober jl.  Defensie neemt wel de maximale tijd van in totaal 12 weken . Dit betekent veelal na 6 weken een briefje naar de rechtbank dat Defensie in hoger beroep gaat met het verzoek om nog nader uitstel om het beroep ook juridisch aanvullend te onderbouwen. In de meeste gevallen geeft de rechtbank die mogelijkheid en wordt het standpunt van Defensie niet eerder verwacht dan eind december 2016.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep van 18 juli 2016

Op basis van de uitspraak heeft Defensie medio oktober 2016 een nieuw besluit genomen en dat naar de groep van 20 gestuurd. Defensie komt in het geheel niet tegemoet aan de eis van de groep van 20 om de uitkering aan te laten sluiten aan de AOW-leeftijd. Defensie is bereid om de bruto AOW-vergoeding om te zetten in een netto AOW-uitkering, maar daarmee is nog steeds sprake van een grote inkomstenterugval.

Ook de groep van 20 heeft nog tot begin december 2016 om te beslissen of ze het voorstel van Defensie omarmen of dat ze toch bezwaar maken tegen dit voorstel. In dat laatste geval wordt de zaak direct inhoudelijk bij de Centrale Raad van Beroep behandeld.

Door bovenstaande activiteiten en (ik denk) een nieuwe maar gedegen kamerbrief opgesteld door Defensie, Financiën en Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid zal er eind van dit jaar een voorlopige conclusie kunnen worden getrokken.

Probleem is wel dat dit kabinet daarna niet veel tijd heeft om het geheel uit te werken. Voorts zal gezien het grote financiële volume dit kabinet niet over hun eigen graf willen gaan regeren. Volgend jaar op 15 maart 2017 zijn immers de verkiezingen.

Hopelijk komt er na morgen meer duidelijkheid.

Mocht het na morgen politiek onzeker blijven dan kan ik alleen maar adviseren om het juridische traject als een goede optie te kiezen. De uitspraken van de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep hebben op dit moment bewezen toekomstbestendiger te zijn.

Stel daarom uw rechten veilig.